ישנן פעולות אשר אפוטרופוס חייב לקבל אישור מבית המשפט לפני ביצוען

ככלל, האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו.

 • יחד עם זאת, ישנן סוגי פעולות בהן האפוטרופוס נדרש לקבל אישור מראש מבית המשפט לבצען:
  • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של משק חקלאי, בית חרושת, בית מלאכה, בית מסחר או דירה.
  • עסקה במקרקעין (לדוגמה, מכירת נכס), מלבד השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר לא חלים עליו לתקופה של פחות מ-5 שנים (כלומר, השכרה של נכס שחוקי הגנת הדייר אינם חלים עליו לתקופה של פחות מ-5 שנים אינה מחייבת קבלת אישור בית המשפט).
  • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
  • השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר חלים עליו.
  • מתן תרומה שניתנה לה הסכמה מפורשת בהנחיות מקדימות למינוי האפוטרופוס, בסכום העולה על סכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • מתן מתנה שלא מקובל לתת בנסיבות העניין.
  • מתן מתנה שניתנה לה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
  • כל עסקה משפטית ששווייה עולה על 100,000 ₪, אלא אם ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות.
  • כל עסקה משפטית ששווייה עולה על 500,000 ₪ גם אם ניתנה לה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות.
  • משיכת כספים מקופת גמל, העברתם שעבודם או עיקולם באופן המנוגד לאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).
  • מתן ערבות או מתן הלוואה.
  • מתן ערבות או הלוואה כשניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה, אם הסכום עולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
  • התחייבות לביצוע כל אחת מהפעולות המפורטות בערך זה.
  • כל פעולה אחרת שלגביה בית המשפט קבע כי נדרש אישור לביצועה.
 • אם היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו של האדם, האפוטרופוס רשאי, במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד (לאחר שכבר ביצע את הפעולה).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות