בתוכנית "חיסכון לכל ילד" המוסד לביטוח לאומי מפקיד מדי חודש 57 ₪ לילדים עד גיל 18 שזכאים לקצבת ילדים. ההורים רשאים להוסיף 57 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים
מי שמעוניינים בכך יכולים לבחור באפיקי השקעה שתואמים את השריעה האיסלאמית וקיימים בחלק מקופות הגמל להשקעה שמשתתפות בתוכנית
אם ההורים לא יודיעו על בחירתם במסלול כלשהו, כספי החיסכון יופקדו באחד ממסלולי ברירת המחדל של התוכנית (שמסלול "שריעה" לא נכלל בהם)


ניתן לחסוך את הכספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" במסלול שתואם את השריעה האיסלאמית.

 • מסלול שריעה קיים בחלק מקופות הגמל להשקעה שמשתתפות בתוכנית.
 • במסלולי החיסכון הבנקאי לא קיימים מסלולי שריעה.
טיפ
הערך מתרכז במי שבוחר במסלול חיסכון על פי השריעה האיסלאמית אבל מומלץ לקרוא גם את המידע הכללי על התוכנית

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

בחירת אפיק החיסכון

 • ההורים יכולים לבחור את אפיק החיסכון של הכספים מבין כמה אפשרויות.
 • צריך להודיע על הבחירה בתוך 6 חודשים מיום הלידה. ההורה שיודיע על כך הוא ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבור הילד.
 • אפשר לבחור את אפיק החיסכון באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם ההורים לא יבחרו באפיק חיסכון בתוך 6 חודשים מהלידה:
  • כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שההורים בחרו לילדם הקודם.
  • אם מדובר בילד הראשון במשפחה או שההורים לא בחרו את אפיק החיסכון לילד הקודם, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון מוגבר (ברירת מחדל) מבין קופות הגמל שנבחרו.
 • אם הילדים הם עולים חדשים או תושבים חוזרים:
  • על ההורים להודיע על בחירתם בתוך 180 יום ממועד עלייתם או חזרתם לארץ.
  • אם ההורים לא יודיעו על בחירתם בזמן, תיפתח לכל אחד מילדי המשפחה תוכנית חיסכון בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון מוגבר (ברירת מחדל).
  • התוכנית תיפתח באותה קופה לכל הילדים במשפחה.
 • ההורים יוכלו להחליף ולשנות את קופת הגמל (כלומר לעבור לקופת גמל להשקעה אחרת) וגם את מסלול החיסכון באותה קופה, אך לא יוכלו לעבור מקופת גמל לחיסכון בנקאי.
 • למידע על החלפת אפיק החיסכון ראו שינוי מסלול חיסכון בתוכנית "חיסכון לכל ילד".
טיפ
תוכנית "חיסכון לכל ילד" היא הזדמנות לחינוך פיננסי ולרכישת הרגלים לאקטיביות בעת ניהול כלכלת המשפחה. כחלק מהתהליך מומלץ ללמוד היטב את הנושא ולקבל החלטה על המסלול הספציפי עבור ילדיכם. ברוב המסלולים (לא בכולם) אפשר לשנות את ההחלטה בהמשך.

הפקדת הכספים והכפלת סכום ההפקדה

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר מדי חודש 57 ₪ לחשבון החיסכון בבנק או לקופת גמל להשקעה בהתאם לבחירת ההורים (או לברירת המחדל שנבחרה עבור מי שלא הודיעו על בחירתם).
 • להורים יש אפשרות להוסיף עוד 57 ₪ לחודש שירדו מקצבת הילדים.
  • לא ניתן להכפיל את סכום ההפקדה אם להורה מקוזזת קצבת ילדים בגלל חוב לביטוח הלאומי.
  • בכל זמן ניתן לבחור אם להוסיף או לבטל את התוספת מתוך קצבת הילדים על-ידי עדכון הפרטים בטופס המקוון.
 • למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016 הועברו סכומים רטרואקטיביים עבור תקופה זו. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משיכת הכספים

 • ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18 לאחר שינוכה מהרווחים מס רווחי הון.
 • כאשר הילדים יגיעו לגיל 18 הם יוכלו לבחור את מועדי התחנות שבהן יוכלו למשוך את הכספים:
  • בגיל 18 וחודש
  • בגיל 19
  • בגיל 20
  • בגיל 21
 • משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.
 • משיכה מגיל 21 ומעלה לא מחייבת את הסכמת ההורים ומזכה את הילדים במענק (ראו פרטים בהמשך).
 • במקרים חריגים של מצב רפואי קשה או מוות של הילד, ניתן למשוך את הכספים לפני גיל 18.
 • ניתן למשוך את הכספים גם אחרי גיל 21, אך החל מגיל זה ינוכו דמי הניהול מתוך כספי החיסכון.
 • במסלול קופות גמל להשקעה ניתן להשאיר את הכספים בחיסכון עד גיל פרישה מעבודה וליהנות מפטור ממס על כל הרווחים - אם הכספים יימשכו כקצבה חודשית (במקום במשיכה חד פעמית של כל הסכום שהצטבר).
 • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד".

קבלת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי

 • ילדים שנולדו לפני 01.01.2017 זכאים למענק בסך 568 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 18.
 • ילדים שנולדו אחרי 01.01.2017 יקבלו מענק בסך 284 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 3 ומענק נוסף בסך 284 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 12 (לבנות) או 13 (לבנים). מענקים אלה מחליפים את המענק שמשולם בגיל 18 למי שנולדו לפני 01.01.2017.
 • במקרים חריגים שבהם מושכים את הכספים לפני גיל 18 בגלל מצב רפואי, המענקים ישולמו כאשר מושכים את כל הסכום שהצטבר בחיסכון.
 • מי שלא ימשכו את הכספים לפני גיל 21 יקבלו מענק נוסף בסך 568 ₪ שיופקד לחיסכון כאשר יגיעו לגיל 21.

חשוב לדעת

 • לפני משיכת הכספים ינוכו מהרווחים מס בשיעור 25% מהרווח הנומינלי (אם יהיה כזה).
ראו גם

גורמים מסייעים