מעסיק או ארגון עובדים רשאי לחתום על הסכם עם גוף פנסיוני מסוים או עם חברה המנהלת קרן השתלמות, שאליהם יופקדו כספי הביטוח הפנסיוני או קרן ההשתלמות של כל העובדים אשר לא יודיעו למעסיק באיזה גוף הם מעוניינים להיות מבוטחים
בחירת הגוף הפנסיוני או קרן ההשתלמות תיעשה בהליך תחרותי אשר יביא בחשבון את דמי הניהול, התשואות ואיכות השירות של הגוף הפנסיוני או של קרן ההשתלמות
בחירת הגוף הפנסיוני או קרן ההשתלמות תהיה תקפה לכל היותר במשך 5 שנים
אם המעסיק או ארגון העובדים לא בחרו גוף פנסיוני מסוים שאליו יועברו הכספים, ועובד שהחל לעבוד אצל המעסיק לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין להיות מבוטח, על המעסיק לבטח אותו באחת מקרנות פנסיה נבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר


מעסיק או ארגון עובדים רשאים להתקשר בהסכם פרטני עם חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה (כגון: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל אחרת המשלמת את הכספים שהצטברו בצורת קצבה ולא כסכום חד פעמי) או עם חברה המנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים בעבור עובדים שלא הודיעו למעסיק באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את הביטוח הפנסיוני או את קרן ההשתלמות שלהם.

 • בחירת הקרן הנבחרת תיעשה באמצעות הליך תחרותי, המעניק הזדמנות שווה להשתתף בו לכל חברה המנהלת סוג קופת גמל שקבע המעסיק או ארגון העובדים מבין הסוגים הבאים: קרן חדשה כללית, קרן חדשה מקיפה, קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל אישית לפיצויים, קרן השתלמות, קופת גמל מרכזית לדמי מחלה, קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית וקופת גמל מרכזית לפיצויים.
 • הגוף שייבחר במכרז יוכל לשמש כקרן נבחרת של המעסיק לכל היותר במשך 5 שנים. בסיומן יוכל המעסיק לערוך מכרז חדש.
 • אם המעסיק או ארגון העובדים לא בחרו גוף פנסיוני מסוים שאליו יועברו הכספים, ועובד שהחל לעבוד אצל המעסיק לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין להיות מבוטח, על המעסיק לבטח אותו באחת מקרנות פנסיה נבחרות שזכו במכרז של משרד האוצר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מעסיק שקלט עובד חדש, והעובד לא הודיע לו על זהות הגוף הפנסיוני שבו הוא רוצה לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו.
 • ארגון עובדים המעוניין לקבוע מראש את זהות הגוף הפנסיוני שבו יבוטחו עובדים שלא יודיעו למעסיק באיזה גוף פנסיוני הם רוצים להיות מבוטחים.

שלבי ההליך

 • על המעסיק או ארגון העובדים לערוך מכרז המאפשר לקופות גמל שונות להתמודד (על תנאי המכרז ועריכתו ראו בהמשך).
 • לאחר שנבחרו הגוף הפנסיוני או קרן ההשתלמות, המעסיק יהיה רשאי להעביר אליהם את כספי העובדים שלא הודיעו על רצונם בגוף פנסיוני מסוים או בקרן השתלמות מסוימת.
 • על המעסיק להודיע לכל עובד חדש שלא הודיע לו על גוף פנסיוני מסוים או קרן השתלמות מסוימת שאליהם הוא רוצה להעביר את הכספי, כי בכוונתו להעביר את כספי הביטוח הפנסיוני או קרן ההשתלמות אל הגוף שנבחר על ידו.
 • העובדים יצורפו למסלולי ההשקעות והביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל.

דרישות סף ותנאי השתתפות במכרז

מי יכולה לגשת למכרז?

 • בחירת הקרן הנבחרת תיעשה באמצעות מכרז המעניק הזדמנות שווה להשתתף בו לכל חברה המנהלת סוג קופת גמל שקבע המעסיק או ארגון העובדים מבין הסוגים הבאים:
  • קרן חדשה כללית,
  • קרן חדשה מקיפה,
  • קופת גמל לחיסכון,
  • קופת גמל לתגמולים,
  • קופת גמל אישית לפיצויים,
  • קופת גמל מרכזית לפיצויים,
  • קרן השתלמות,
  • קופת גמל מרכזית לדמי מחלה,
  • קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית.

מי לא יכולה להיבחר במכרז?

 • בהליך התחרותי לא תוכל להיבחר חברה מנהלת שמתקיים לגביה אחד מאלה:
  1. צד קשור שלה מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים עבור עובדיו של המעסיק לקופות הגמל, או נותן שירותי בקרה על הפקדתם, אלא אם שיעורי דמי הניהול שהציעה אותה חברה מנהלת בהליך התחרותי היו השיעורים הנמוכים ביותר שהוצעו בהליך התחרותי.
  2. היא או צד קשור שלה משווקים לעובדיו של המעסיק כיסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקרן הנבחרת שעלותם לא נגבית מתשלומי העובד, אלא אם שיעורי דמי הניהול שהציעה אותה חברה מנהלת בהליך התחרותי היו השיעורים הנמוכים ביותר שהוצעו בהליך התחרותי.
  3. היא או צד קשור שלה נותנים למעסיק טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין.

היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש בביטוח הפנסיוני שייבחר

 • היקף הכיסוי הביטוחי במסלול ברירת המחדל שבקופת גמל לקצבה לגבי שכר היסוד של עובד יכלול לפחות את כל אלה:
  1. כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות של מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, ושכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו.
  2. כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שיכלול, בין היתר, תשלום קצבה לבן הזוג של המבוטח למשך שארית חייו.

קריטריונים לבחינת ההצעות במכרז לבחירת קרן נבחרת

 • הקריטריונים וחלוקת המשקלים שלפיהם יבחר מעסיק את הקרן הנבחרת יהיו שקופים ויפורסמו לכל המתמודדים בהליך הבחירה.
 • בחירת קרן נבחרת תיעשה בהתאם לקריטריונים אלה בלבד:

1. מדד השירות

 • קריטריון זה יתייחס למדד השירות האחרון שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון לגבי החברה המנהלת של קופת הגמל ולגבי סוג קופת הגמל שקבע המעסיק בהליך התחרותי.

2. תשואת קופת הגמל במסלול ההשקעות שהוא ברירת המחדל של הקופה

 • התשואה שתילקח בחשבון היא התשואה המצטברת במסלול ההשקעות שהוא מסלול ברירת המחדל של הקופה, לתקופה של 5 שנים, שסיומה ביום הראשון של החודש שבו פורסם המכרז לבחירת קרן נבחרת.
 • חשוב להדגיש כי בשל התקופה שמחודש ינואר 2016 ואילך יילקח בחשבון ממוצע התשואה המצטברת במסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל לקצבה לעמיתים שאינם מקבלי קצבאות. בשל התקופה שלפני חודש ינואר 2016 תילקח בחשבון התשואה המצטברת במסלול ברירת המחדל שהוגדר בתקנון הקרן בשנים אלו.
 • נתוני התשואות שיילקחו בחשבון יהיו זהים לנתונים שמפורסמים על ידי הממונה על שוק ההון באתר הפנסיה-נט, גמל-נט וביטוח-נט או בכל אתר אחר שיבוא במקומם. בקרן פנסיה יתווסף לשיעור התשואה, שיעור העודף או הגרעון האקטוארי המצטבר שהוצג בדוחות הכספיים של הקרן ב5 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז לבחירת קרן נבחרת.
 • מעסיק או ארגון עובדים רשאי לתת משקל שונה לכל אחד ממסלולי השקעה תלויי גיל שבמסלול ברירת המחדל. זאת בתנאי שיועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת כתובה שהתפלגות הגילאים של עובדי המעסיק מצדיקה מתן משקל שונה לכל אחד ממסלולי השקעות תלויי גיל. על המעסיק או ארגון העובדים להציג את חלוקת המשקלים לכלל המשתתפים במכרז.

3. שיעור דמי הניהול המוצעים על ידי החברה המנהלת

 • שיעור דמי הניהול המשוקלל יחושב כסכום של דמי הניהול מההפקדות חלקי 20 ודמי הניהול המלאים ומהצבירה.
דוגמה
אם חברה שניגשה למכרז מציעה דמי ניהול בשיעור 1% מההפקדות ו-0.1% מהסכום המצטבר, שיעור דמי הניהול המשוקלל שלה יהיה 0.15% לפי החישוב הבא: 1/20 +0.1 = 0.15.
דוגמה
אם חברה שניגשה למכרז מציעה דמי ניהול בשיעור 2% מההפקדות ו-0.2% מהסכום המצטבר, שיעור דמי הניהול המשוקלל שלה יהיה 0.3% לפי החישוב הבא: 2/20 +0.2 = 0.3.
 • מעסיק או ארגון עובדים רשאי לחשב באופן שונה את שיעור דמי הניהול המשוקלל באופן שיינתן משקל שונה לדמי ניהול שייגבו מהפקדות ולדמי ניהול שייגבו מהיתרה הצבורה, בהתאם לחוות דעת שניתנה בכתב על ידי יועץ בלתי תלוי, מאפייני החיסכון של העובדים מצדיקים מתן יחס שונה לדמי ניהול מהפקדות ולדמי ניהול מהיתרה הצבורה. על המעסיק או ארגון העובדים להציג את חלוקת המשקלים לכלל המשתתפים במכרז.

דירוג ההצעות בהליך התחרותי ובחירת זוכה

 • דירוג המציעים ייעשה כך שהמציע שהציע את ההצעה הטובה ביותר לגבי קריטריון מסוים יקבל את מירב הנקודות שבאותו קריטריון. יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי למציע שקיבל את מירב הנקודות עבור אותו קריטריון.
 • המעסיק או ארגון העובדים רשאי לקבוע את המשקל שיינתן לכל קריטריון, אולם המשקל שיינתן לקריטריון "דמי הניהול" בבחירת קרן נבחרת יהיה לפחות 50%.
 • הניקוד של קריטריון דמי הניהול יחושב ע"י מכפלה של המשקל שהמעסיק או ארגון העובדים בחר עבורה כפול שיעור דמי הניהול המשוקלל הנמוך ביותר שהוצע במכרז (דמי הניהול של החבה שהציעה את דמי הניהול הנמוכים ביותר) חלקי דמי הניהול שהציעה החברה הספציפית שמדורגת.

הניקוד עבור דמי הניהול

 • הניקוד שיינתן לחברה המתמודדת במכרז בקריטריון "דמי ניהול" יחושב ע"י חלוקה של דמי הניהול המשוקללים הנמוכים ביותר שהוצעו במכרז חלקי דמי הניהול המשוקללים של החברה, ואת התוצאה יש לכפול במשקל שקבע המעסיק או ארגון העובדים עבור קריטריון "דמי הניהול".
דוגמה
 • מעסיק קבע כי המשקל שיינתן לקריטריון דמי הניהול הוא 70%.
 • ההצעה של חברה מסוימת המתמודדת במכרז עמדה על 2% מההפקדות ו-0.2 מהצבירה, כך ששיעור שמי הניהול המשוקלל שלה עמד על 0.3% (ראו אופן החישוב בדוגמאות לעיל).
 • הצעת דמי הניהול הנמוכה יותר שהוצעה במכרז היתה 1% על ההפקדות ו-0.1% על הצבירה, ושיעור דמי ניהול המשוקלל - 0.15% (ראו אופן החישוב בדוגמאות לעיל).
 • הניקוד שיינתן לחברה זו בקריטריון דמי הניהול יהיה 35 נקודות, לפי החישוב הבא: (0.15/0.3) X‏ 70 = 35).

הניקוד עבור מדד השירות

 • הניקוד שיינתן לחברה המתמודדת במכרז בקריטריון "מדד השירות" יחושב ע"י חלוקה של מדד השירות של אותה חברה חלקי מדד השירות של החברה שקיבלה את מדד השירות הגבוה ביותר מבין החברות המתמודדות במכרז. את התוצאה יש לכפול במשקל שקבע המעסיק או ארגון העובדים עבור קריטריון "מדד השירות".
דוגמה
 • מעסיק קבע כי המשקל שיינתן לקריטריון מדד השירות הוא 15%.
 • מדד השירות של חברה המתמודדת במכרז עמד על 52 נקודות.
 • מדד השירות הגבוה ביותר מבין החברות שהתמודדו במכרז עמד על 78.
 • הניקוד שיינתן לחברה זו בקריטריון "מדד השירות" יהיה 10 נקודות, לפי החישוב הבא: (52/78) X‏ 15 = 10).

הניקוד עבור התשואה המצטברת

 • הניקוד שיינתן לחברה המתמודדת במכרז בקריטריון "תשואה מצטברת" יחושב ע"י חלוקה של התשואה המצטברת של אותה חברה חלקי התשואה המצטברת של החברה שהציגה את התשואות הגבוהות ביותר מבין החברות המתמודדות במכרז. את התוצאה יש לכפול במשקל שקבע המעסיק או ארגון העובדים עבור קריטריון "מדד השירות".
דוגמה
 • מעסיק קבע כי המשקל שיינתן לקריטריון התשואה המצטברת הוא 15%.
 • התשואה המצטברת של חברה המתמודדת במכרז עמד על 45%.
 • התשואה המצטברת הגבוהה ביותר מבין החברות שהתמודדו במכרז עמדה על 50%.
 • הניקוד שיינתן לחברה זו בקריטריון "התשואה המצטברת" יהיה 13.5 נקודות, לפי החישוב הבא: (45/50) X‏ 15 = 13.5).

חישוב הניקוד המשוקלל של החברה

 • הניקוד המשוקלל של אותה חברה יהיה החיבור של הניקוד בשלושת הקריטריונים:
דוגמה
 • החברה בדוגמאות הקודמות קיבלה 35 נקודות במדד דמי הניהול, 10 נקודות במדד השירות, ו-13.5 נקודות במדד התשואה המצטברת.
 • הניקוד הכולל של אותה חברה הוא 58.5 נקודות, לפי החישוב הבא: 35 + 10 + 13.5 = 58.5.

בחירת מספר קרנות נבחרות

 • מעסיק או ארגון עובדים רשאי לבחור לכלל העובדים קרן נבחרת אחת לקצבה וקרן נבחרת אחרת לקרן השתלמות, בהליכים תחרותיים נפרדים.
 • מעסיק או ארגון עובדים רשאי לערוך הליכים שונים לבחירת קרן נבחרת לקבוצות עובדים שונות, אם יועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת כתובה שלקבוצות העובדים מאפיינים שונים שמצדיקים ביצוע הליך תחרותי נפרד.
 • מעסיק או ארגון עובדים רשאי לבחור ביותר מקרן נבחרת אחת לקצבה לאותה קבוצת עובדים, אם יועץ בלתי תלוי קבע בחוות דעת כתובה כי לקבוצת העובדים מבנה שכר שמצדיק פיצול ההפקדות של כל אחד מהעובדים למספר קרנות נבחרות.
 • בחירה של מספר קרנות נבחרות, תחייב ביצוע הליך תחרותי נפרד שבו תיבחר כל אחת מהקרנות הנבחרות ללא תלות בקרן הנבחרת האחרת.

חשוב לדעת

 • אין חובה על מעסיק לבחור קרן נבחרת.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.