חייב בהליכי חדלות פירעון יכול להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם הנושים
ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר חוב אם החייב נמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון (פושט רגל)
את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום והעתק ממנה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון


שימו לב

חייב שנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, יכול להגיש לבית-המשפט בקשה לאישור הסדר חוב (החזר חובות) עם נושיו (מי שהוא חייב להם).

אזהרה
דף זה מתייחס להליכי חדלות פירעון כשסכום החובות גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שסכום חובותיו עולה על 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
טיפ
חייב שעומד בתנאים, עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לאישור הסדר החוב יש להגיש למזכירות בית-משפט השלום שנמצא באזור מגוריו של החייב או באזור עסקיו או באזור נכסיו.
 • מיד לאחר הגשת הבקשה ותוך 24 שעות יש להגיש העתק מהבקשה (ומסמכים נוספים) לממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי לפני הגשת הבקשה.
שימו לב
לקבלת סיוע בהגשת הבקשה לבית המשפט אפשר לפנות למרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 3852*.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, בית-המשפט יחליט האם להעביר את הצעת החייב לאישור הנושים.
 • אם בית-המשפט החליט להעביר את ההצעה לנושים, הוא ימנה "מנהל הסדר"- גורם מקצועי שאחראי על ניהול הליך ההסדר.
 • לנושים עליהם החייב הצהיר בבקשה תישלח הודעה על כך שהחייב הגיש הצעה להסדר חוב.
 • מנהל ההסדר יקבע מועדים שבהם יתקיימו ישיבות לצורך הגעה להסדר חוב בהשתתפות החייב, הנושים ומייצגים מטעמם (אם הם מיוצגים) וכן יפרסם באתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון מודעה על קיום ישיבות ההסדר והמועד להגשת תביעות החוב.
 • מנהל ההסדר יקבע מי מהנושים יהיה זכאי להצביע בהצבעה על אישור הסדר החוב.
שימו לב
כל מסמך שמוגש לבית המשפט, יש להגיש במקביל גם למנהל ההסדר.

אישור ההסדר על ידי הנושים

 • מנהל ההסדר יקיים ישיבות בהתאם לסוג הנושים וסוג החובות כדי לנסח הצעה להסדר החובות.
 • ההצעה להסדר החובות תאושר על ידי הנושים אם יתקיימו שני תנאים הבאים:
  1. רוב הנושים שהצביעו באותה הישיבה תמכו בהצעת ההסדר.
  2. המצביעים שתמכו בהצעה, מהווים ביחד לפחות 75% מכלל כוחות ההצבעה באותה ישיבה.
 • בתום הישיבות, מנהל ההסדר ידווח לבית-המשפט על תוצאות הישיבה ויצרף את הפרוטוקול של הישיבה עם תוצאות ההצבעה.
 • בית-המשפט יקיים דיון בהצעה להסדר החוב ויחליט האם לאשר את ההסדר או לדחות אותו.
 • אם בית-המשפט אישר את ההסדר - על החייב יהיה לעמוד בתנאיו ובהסדר התשלומים שנקבע בו.
 • בסיום, לאחר שהחייב שילם את מלוא החוב לפי ההסדר, תוגש על ידי מנהל ההסדר או החייב הודעה לבית-המשפט על כך שהחייב עמד בתנאי ההסדר.

חשוב לדעת

 • את הבקשה לאישור הסדר חוב ניתן להגיש בכל שלב, כלומר, לפני מתן הצו או אחרי מתן הצו.
 • מי שנפגע או עלול להיפגע מהחלטה או פעולה כלשהי של מנהל ההסדר יכול לפנות לבית משפט שבמסגרתו מתנהל ההליך בתוך 14 ימים מהיום שנודע לו על כך ולבקש לבטל או לשנות את ההחלטה או הפעולה של מנהל ההסדר.

גורם ממשל

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים