אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
משניתן צו כינוס נכסים נגד חייב בפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מהארץ
צו עיכוב היציאה יעמוד בתוקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט יבטל אותו קודם לכן
החייב רשאי לבקש בכל עת מבית המשפט לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ
נימוקים טובים לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ הם נסיעה לצורכי עבודת החייב או טעמים בריאותיים

עם מתן צו כינוס נכסים, ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב.

 • החייב רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את הצו לצורך נסיעה לחו"ל.
 • נימוקים טובים לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ הינם נסיעת עבודה, טעמים בריאותיים וכן שיקולים אחרים שייראו לבית המשפט, כמו אבל או שמחה משפחתיים.
 • ככלל, עם שובו של החייב לארץ, יחודש צו עיכוב היציאה מהארץ.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ מוגשת לבית המשפט המחוזי שדן בפשיטת הרגל.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

הגשת בקשה

 • על החייב להגיש בקשה לבית המשפט הדן בפשיטת הרגל לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.
 • יש למסור העתק מהבקשה לכונס הרשמי ולמנהל המיוחד (אם מונה).

תוכן הבקשה

 • בבקשה יש לפרט את הנימוקים ליציאה מהארץ.
 • יש לתמוך את הבקשה בתצהיר ובמסמכים התומכים בנימוקי הבקשה.
 • לבקשה יש לצרף לפחות 2 כתבי ערבות של ערבים לחייב. לכל כתב ערבות יש לצרף:
  • תצהיר על יכולתו הכלכלית של הערב עם פירוט של נכסיו.
  • העתקי 3 תלושי שכר אחרונים של הערב.
  • צילום תעודת זהות של הערב.
 • אם היציאה מהארץ היא מטעם המעסיק של החייב, על החייב לבצע את הפעולות הבאות:
  • לספק ערבות בנקאית על סך 50,000 ₪ לפחות או להפקיד 50,000 ₪ לפחות בקופת פשיטת הרגל.
  • לפרט את ההכרח שבקיום הנסיעה ולצרף לבקשה מכתב מטעם המעסיק הכולל התייחסות למטרת הנסיעה ומועדיה.
  • להבהיר כי הוצאות הנסיעה יחולו על המעסיק.
 • אם קיימים צווי עיכוב יציאה אחרים (ניתן לברר עם משטרת הגבולות) יש לפרט זאת בבקשה, כולל מספר תיק ולשכה, ולבקש להורות לבטלם.

תנאים לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ

 • הערבים יידרשו להפקיד את דרכונם במשרדי הכונס הרשמי עם הינתן האישור ליציאה מהארץ לחייב.
 • ערבות הערבים תישאר בתוקף עד 60 ימים לאחר חזרת החייב לארץ, כדי לאפשר פרק זמן להוצאת צו חדש לעיכוב יציאת החייב מהארץ.
 • על החייב להסדיר מראש את חובותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל:
 • בית המשפט רשאי לדרוש בטוחות וערבויות נוספות כתנאי לביטול הצו.

ערעור

 • על החלטה הדוחה בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • בקשת רשות הערעור מוגשת לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא. הפרת החובה על ידי החייב או גורם שלישי, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים