הקדמה:

כאשר מעוניינים להגיש בקשה או מסמכים, או לנקוט הליך כלשהו, לאחר המועד שנקבע לכך, יש להגיש בקשה להארכת מועד
הסמכות להחליט בבקשה להארכת מועד היא של רשם ההוצאה לפועל
כאשר מדובר בבקשות להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בית המשפט מכריע בעניינן

טפסים

הערת עריכה
לשים לב שמדובר בהארכת מועד "כללית", לבדוק מול הרשות את הנושא אל מול ההארכות להגשת התנגדות/ביצוע
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:24, 17 בדצמבר 2018 (IST)
הערת עריכה
אני ממש לא בטוח במה שכתבתי בערך הזה. גם לגבי ההליך וגם לגבי הטפסים. לא ברור לי על איזה החלטות זה חל.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10.02.2013, 11:26 (IST)

מי שמעוניין להגיש בקשה, לנקוט הליך, או לבצע צעד כלשהו לאחר שעבר המועד האחרון שבו ניתן לבצע אותו, רשאי להגיש בקשה להארכת מועד כדי לבצע את המהלך באיחור.

דוגמה
  • אם הרשם הורה לזוכה להגיב לבקשה מסוימת שהגיש החייב תוך מספר ימים, והזוכה לא הגיש תגובה עד לאותו מועד אך מעוניין להגיש אותה בטרם ייתן הרשם החלטה, יכול הזוכה לבקש מהרשם להאריך את המועד להגשת התגובה.
  • חייב שהגיש בקשה לצו תשלומים מיד לאחר קבלת האזהרה, והרשם דחה את בקשתו, יוזמן לחקירת יכולת בתוך 14 ימים. אם לא יתייצב לחקירת יכולת ולא יפרע את החוב, הוא ייחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו. החייב רשאי לבקש להאריך את המועד להתייצבותו לחקירת יכולת מעבר ל-14 יום.
הערת עריכה
איזה מועדים אחרים יש ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.03.2013, 16:53 (IST)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אנשים המבקשים להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל, להגיש מסמכים או לנקוט הליך במסגרת ההוצאה לפועל, במועד מאוחר יותר מהמועד בו היה עליהם לעשות זאת (על-פי החלטת רשם ההוצאה לפועל או על-פי החוק).

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

הערת עריכה
למעשה לא ברור לי כיצד מתנהל דיון בכל אחת מהבקשות שמוגשות. האם מתבקשת תגובת הצד השני? האם מתנהל דיון? תקנה 15 א מתייחסת רק לבקשות של חייב או צד שלישי.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10.02.2013, 11:26 (IST)
  • כאשר המבקשים הם החייב או צד שלישי (צד ג'):
    • אם הם מיוצגים על ידי עורך דין, ימציאו הם או עורך דינם עותק הבקשה לזוכה בתוך שלושה ימים.
    • רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה או לבקש את תגובת הזוכה. במקרה כזה יקבע הרשם את המועד שבו ימסור הזוכה את תגובתו לבקשה. אם לא הגיב הזוכה במועד שנקבע לו, יחליט רשם ההוצאה לפועל בלא תגובת הזוכה.
    • אם ראה רשם ההוצאה לפועל כי השהיית הדיון עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, הוא רשאי להחליט בבקשה אף לפני קבלת תגובת הזוכה. במקרה כזה, העתק מההחלטה יישלח לזוכה, והוא או אדם אחר הרואה עצמו נפגע על-ידי ההחלטה, רשאי לבקש את ביטולה או את שינויה בתוך שבעה ימים מהיום שבו הומצא לו העתק מההחלטה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.

ערעור

תיק בענייני משפחה

תיק שאינו בענייני משפחה

  • במקרה שמדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, ניתן לערער באופן הבא:
    • אם בגוף ההחלטה העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער -
    • אם בגוף ההחלטה של רשם ההוצאה לפועל לא ניתנה רשות לערער -
      • אם ההחלטה ניתנה בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
      • אם ההחלטה ניתנה שלא בנוכחות המערער - יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בתוך 20 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
      • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

  • הסמכות להורות על הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר או להגשת התנגדות לתביעה על סכום קצוב היא של בית המשפט ולא של רשם ההוצאה לפועל (אם כי את הבקשה להארכת מועד יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל, והיא זו שתעביר את הבקשה לבית המשפט)
  • הסמכות להורות על הארכת מועד ודחיית מועד במקרים אחרים היא של רשם ההוצאה לפועל.
  • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.
הערת עריכה
אני לא לגמרי בטוח. תקנה 128 קובעת כי לרשם יש סמכות להאריך מועד שהוא קבע או מועד שנקבע בתקנות. מה לגבי מועדים שנקבעו בחוק ולא בתקנות (למשל תקופת אזהרה או התראה לפני מאסר/מכירה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10.02.2013, 11:26 (IST)

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל