אחד מתפקידיו של הנאמן בהליכי חדלות פירעון הוא לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב
דוח המפרט את ממצאי הבדיקה, מוגש על ידי הנאמן לגורם האחראי מטעם המדינה על ניהול ההליכים (מידע בהמשך)
ממצאי הבדיקה מהווים את הבסיס לצו לשיקומו הכלכלי של החייב (השלב האחרון בהליכים) והתנאים שאם יעמוד בהם, יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות וסיום ההליכים)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל), מתחילה תקופה המכונה "תקופת ביניים" שבה נבדק מצבו הכלכלי על-ידי הנאמן.

דוח ממצאי הבדיקה

 • הדוח כולל, בין היתר התייחסות ל:
  • פרטי החייב, כגון: המקצוע שלו, השכלתו, הכנסותיו, הוצאותיו וכו'.
  • נכסים (כספים או רכוש) שנצברו ב"קופת הנשייה" (קופת כינוס) והצעה כיצד ניתן לממש אותם (אם ניתן).
  • תביעות החוב שאישר הנאמן ותביעות חוב שטרם החליט לגביהן.
  • התנהלות החייב והסיבות שבגינן נוצרו החובות.
  • התנהלות החייב בתקופה שבה נערכה בדיקת מצבו הכלכלי.
  • אם לחייב יש עסק, הנאמן ייתן את המלצתו בנוגע להמשך הפעלת העסק.
 • הנאמן יגיש לחייב העתק מהדוח ויודיע לנושים כי הדוח הוגש (כל נושה רשאי לעיין בדוח).
שימו לב
 • הן החייב והן הנושים רשאים להביע את עמדתם בנוגע לדוח ממצאי הבדיקה, בתוך 30 ימים מהיום שהדוח הוגש.
 • העמדה תוגש באופן מקוון לממונה (חובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) או להוצאה לפועל (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
 • מי שאינו מיוצג רשאי להגיש את העמדה באופן ידני במשרדי הממונה או בלשכת ההוצאה לפועל במחוז שבו מתנהל ההליך.

חשוב לדעת

 • במקרים מסוימים, כגון בדיקה כלכלית מורכבת או אי-שיתוף פעולה מצד החייב, הממונה או רשם ההוצאה לפועל (לפי סכום החובות) רשאים לדחות את המועד להגשת הדוח.
 • ממצאי הבדיקה מהווים את הבסיס לתנאי הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) שיינתן לחייב ואת התנאים שאם יעמוד בהם, יוכל לקבל הפטר (פטור מהחובות וסיום ההליכים).
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

גורם ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים