ככלל, אם חייב יעמוד בתנאי הצו לשיקום כלכלי, הוא יוכל לקבל פטור מהחובות (הפטר)
למרות זאת, אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים שלו גבוהים מכושר ההשתכרות שלו, עשוי להינתן לו הפטר באופן מיידי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו רגע
ישנם חובות שלא ניתן לקבל עליהם הפטר, כמו חוב מזונות
ניתן להורות על ביטול רטרואקטיבי של ההפטר, כמו במקרים של התנהלות בחוסר תום לב של החייב
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

אחת המטרות העיקריות של חייב בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), היא לקבל הפטר- פטור מחלק מהחובות שבגינם נפתחו ההליכים ושהוא לא יוכל להחזיר.

 • חייב שיעמוד בתנאיו של הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים), יקבל צו לשיקום כלכלי (השלב האחרון) שבו יפורטו התנאים שאם יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר ולהביא לסיום ההליכים בעניינו.
 • לפי החוק, חלה חובת תשלומים לתקופה של 3 שנים במסגרת הצו לשיקום כלכלי (למעט במקרים מיוחדים) ולכן, חייב שיעמוד בתנאי הצו לפתיחת הליכים (כשנה) ולאחר מכן בתנאי הצו לשיקום כלכלי (3 שנים), יוכל לקבל הפטר לאחר כ-4 שנים מרגע פתיחת ההליכים.
 • עם זאת, הסמכות המשפטית במסגרתה מתנהלים ההליכים, רשאית להורות כי חייב יקבל הפטר מיידי (הפטר לאלתר), אם צרכיו ועלויות המחייה הבסיסיים שלו גבוהים מכושר ההשתכרות שלו.
שימו לב
 • הסמכות המשפטית המוסמכת לתת הפטר או לבטלו, נקבעת לפי סכום החובות והגורם שביקש לפתוח בהליכים :
 • גם לאחר שניתן הפטר, הסמכות המשפטית רשאית לבטל אותו רטרואקטיבית, במקרה שהיו עובדות או נתונים שאם היתה מודעת להן, היא לא היתה נותנת את ההפטר.

חובות עליהם לא חל ההפטר

 • על החובות הבאים, ככלל, לא ניתן לקבל הפטר:
  • תשלום עונשי- סכום כסף (קנס, עיצום כספי וכו') אשר הוטל על החייב ע"י רשות מנהלית או שיפוטית עקב הפרה של חוק.
  • חוב שנוצר כחלק מפעילות לא חוקית- חוב שנוצר במרמה או שנובע מעבירת גניבה או עבירת מין או אלימות חמורה.
  • חוב מזונות- שהוטל על האדם עם החובות במסגרת פסק-דין.
שימו לב
למרות האמור לעיל, הסמכות המשפטית רשאית, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, להורות כי החייב יקבל הפטר גם על החובות הנ"ל (כולם או חלקם או רק אם יתקיימו תנאים מסויימים).

ביטול ההפטר

 • גם לאחר שחייב קיבל הפטר, הסמכות המשפטית רשאית לבטל אותו רטרואקטיבית ולשנות את תנאיו (כגון הארכת תקופת התשלומים) אם אחד מאלה מתקיים:
  • התגלו עובדות חדשות שאם הסמכות המשפטית היתה מודעת להן, היא לא היתה נותנת את ההפטר (למשל: החייב נהג בחוסר תום לב, הפר את ההגבלות שהוטלו עליו וכו').
  • לאחר שהחייב קיבל את ההפטר, הוא לא סייע או שיתף פעולה עם הנאמן או הפר את אחד מתנאי הצו לשיקום כלכלי שנקבע כי יחולו גם לאחר קבלת ההפטר.
שימו לב
אם החייב ביצע פעולות מסוימות באופן חוקי לאחר שניתן ההפטר ולפני שהוא בוטל (כגון מכירה, תשלום, פעולה משפטית וכו')- הפעולות תקפות ולא מבוטלות עקב ביטול ההפטר.

חשוב לדעת

 • ביטול ההפטר אינו מהווה ביטול של הליכי חדלות הפירעון, אשר יימשכו כאילו לא ניתן הפטר. במקרה כזה, יוכל החייב לקבל בעתיד הפטר חדש, אם יעמוד בתנאים שייקבעו.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
 • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.

גורם ממשל

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים