רשם ההוצאה לפועל יערוך דיון וחקירת יכולת לחייב שהגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל
על סמך הדיון יחליט הרשם אם להעניק לחייב צו הפטר, המוחק את חובותיו
אם נדחתה בקשת ההפטר של החייב במסגרת ההוצאה לפועל, עדיין עומדת בפניו האפשרות לפנות להליך פשיטת רגל ולקבל את ההפטר במסגרתו
רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל הפטר שנתן לחייב אם קבע שההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או לא אמיתי
למידע נוסף ראו איגרת מידע על מסלול הפטר בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


רשם ההוצאה לפועל יערוך דיון לחייב שהגיש בקשה למתן הפטר בהוצאה לפועל.

 • מטרת הדיון היא לבצע חקירה לגבי היכולת הכלכלית של החייב, כדי שהרשם יוכל להשתכנע כי התקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן הפטר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

זימון לדיון

 • אל החייב ישלח זימון בדואר רשום לדיון מול רשם ההוצאה לפועל.

מהלך הדיון

 • בדיון יקיים רשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת לחייב, כדי שהרשם יוכל להשתכנע כי אכן התקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן הפטר.
 • במקרה ששפת האם של החייב אינה עברית, ניתן לבקש נוכחות מתורגמן. יש לציין את הצורך בתרגום בעת הגשת הבקשה להפטר.

החלטת הרשם

 • רשם ההוצאה לפועל יחליט אם לאשר את הבקשה או לדחות אותה.
 • לרשם שיקול דעת רחב בהחלטה האם לאשר או לדחות את הבקשה למתן הפטר.
  • אם תאושר הבקשה, יינתן צו הפטר, אשר משמעותו מחיקת החובות שצוינו בעת הגשת הבקשה (מלבד חובות אינם פטורים: חוב מזונות, קנסות, חובות שנוצרו במרמה, חוב משכנתא ודמי נזק בלתי קצוב).
  • אם הבקשה תידחה, התיקים בהוצאה לפועל יישארו פעילים ויש להמשיך ולשלם את הסכומים שנקבעו בצו התשלומים.
  • אם נדחתה הבקשה הרשם עשוי להורות על שינוי בתיקי החייב, לדוגמה העלאת צו התשלומים, ביטול ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, והטלת עיקול על נכס שהתגלה במסגרת הטיפול בבקשה.
 • אם הרשם לא ייתן החלטה במעמד הדיון, ההחלטה תישלח בדואר.

הסדר מוסכם לפירעון החוב בין החייב לנושים

 • אם רשם ההוצאה לפועל סבר כי לא מתקיימים התנאים למתן צו הפטר אך כי ניתן לגבש הסדר תשלומים לפירעון החוב ("הסדר מוסכם"), והחייב והנושים מסכימים לכך, ייקבע דיון בבקשה במעמד הצדדים.
 • הודעה על הדיון תישלח לכל הנושים שפורטו בבקשת ההפטר 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון.
 • אם הוגשו התנגדויות לבקשה להפטר, והרשם סבר כי יש מקום לקבל אותן לאחר שהתקיים דיון בנושא, רשאי הרשם לגבש הסדר מוסכם.
 • עם גיבוש הסדר מוסכם, ויושהו הליכי ההוצאה לפועל או ייסגרו תיקי ההוצאה לפועל בעניין חובות החייב שההסדר חל עליהם, ובהתאם להסכמות שגובשו בהסדר.
 • ההסדר המוסכם יחייב את החייב וכן את כל הנושים שהם צד להסדר.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים