אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
הליך פשיטת הרגל נועד להביא לפירעון חלקי של חובותיו של החייב ולאפשר לו פתיחת דף חדש על ידי מתן פטור מתשלום יתרת החובות בסיום ההליך
המידע במדריך מיועד לאדם שעקב חובותיו שוקל לפתוח בהליך פשיטת רגל
למידע המלא אודות ההליכים והזכויות במסגרת הליך פשיטת רגל ראו פורטל פשיטת רגל וחדלות פירעון


הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לאדם המצוי בחובות, ואשר אינו מסוגל לשלם את כלל חובותיו, לפרוע אותם באופן חלקי ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים לאחר סיום ההליך.

למי המדריך מיועד?

 • לאדם המצוי בחובות ושוקל לפתוח בהליך פשיטת רגל.

שאלות לקראת פתיחת תהליך פשיטת הרגל

שאלה הסבר
מה ההבדל בין הליכי הוצאה לפועל והליך פשיטת רגל?
 • בניגוד להליכי הוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח גם ביוזמת החייב עצמו.
 • פתיחת הליך פשיטת רגל ע"י אדם השקוע בחובות מונעת מנושיו לנקוט נגדו הליכי הוצאה לפועל, ועוצרת את הליכי ההוצאה לפועל שכבר נפתחו נגדו.
 • ישנם מספר קווי דימיון ומספר הבדלים נוספים בין הליכי הוצאה לפועל להליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו השוואה בין הליכי הוצאה לפועל להליך פשיטת רגל.
מתי אדם שנקלע לחובות יכול לפתוח בהליך פשיטת רגל? אדם שחובותיו גבוהים מ-17,307 ₪ (נכון לשנת 2018) יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל.
מה המטרה של הליך פשיטת רגל עבור אדם השקוע בחובות? הליך פשיטת הרגל מאפשר לאדם שאינו יכול לעמוד בחובותיו לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים, מכיוון שבסיום ההליך הוא מקבל צו הפטר, אשר מוחק את כל החובות שנותרו לו (שלא נפרעו במהלך ההליך) ופוטר אותו מהחובה לשלם אותם.
האם הליך פשיטת רגל פוטר את החייב מכל החובות שיש לו? בסיום הליך פשיטת הרגל נמחקים כל חובותיו של החייב, מלבד החובות הבאים: חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה. חובות אלה אינם נמחקים בתום הליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל (פסקת "חובות שההפטר אינו חל עליהם").
האם אדם שמתנהלים נגדו תיקים בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשת פשיטת רגל?
 • אדם שמתנהלים נגדו תיקים בהוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל, בתנאי שכלל חובותיו (גם אם לא מתנהלים בהוצאה לפועל) גבוהים מ-17,307 ₪ (נכון לשנת 2018).
 • במסגרת הליך פשיטת רגל מורה בית המשפט על עיכוב הליכים, שכתוצאה ממנו מופסקים כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב לצורך גביית חובותיו, כולל ההליכים בהוצאה לפועל.
 • חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל עשוי לעמוד בתנאים למחיקת חובותיו בהוצאה לפועל. למידע נוסף ראו מדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למחיקת חובות (הפטר) בהוצאה לפועל.
מה ההבדל בין הליך פשיטת רגל שנפתח ביוזמת החייב להליך פשיטת רגל שנפתח נגד החייב? ישנם מספר הבדלים בין הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי חייב להליכים שננקטים על ידי נושה.
 • ההבדל העיקרי הוא שהליכי פשיטת רגל שננקטו על ידי חייבים (מאז חודש ספטמבר 2013) מוגבלים, ככלל, לכ-4.5 שנים, ואילו הליכי פשיטת רגל שננקטו בהתאם לבקשה של נושה אינם מוגבלים בזמן.
 • למידע נוסף ראו מדריך לאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל.

איך פותחים בהליך פשיטת רגל?

כיצד מתנהל הליך פשיטת רגל?

 • הליך פשיטת רגל ביוזמת החייב מתנהל, נמשך, ככלל, כ-4.5 שנים, ובו מספר שלבים עיקריים.
 1. הגשת בקשת פשיטת הרגל - בקשת פשיטת רגל מוגשת לבית המשפט המחוזי, וזאת לאחר שהוגשה לכונס הרשמי לקבלת התייחסותו. למידע נוסף ראו בקשת פשיטת רגל על ידי חייב.
 2. מתן צו כינוס נכסים ומינוי מנהל מיוחד
  • בית המשפט נותן צו כינוס נכסים, אשר המשמעות שלו היא שנכסי החייב מוגנים ולא ניתן לבצע בהם שינויים, וממנה בעל תפקיד מטעמו, המנהל המיוחד, לפיקוח על החייב. למידע נוסף ראו מתן צו כינוס נכסים בפשיטת רגל לבקשת חייב.
  • עם מתן צו כינוס הנכסים כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כלומר לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגד החייב לגביית החובות. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בפשיטת רגל.
 3. חקירת חייב בפשיטת רגל
  • המנהל המיוחד שמונה על ידי בית המשפט מבצע חקירה לצורך קביעת יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את חובותיו. למידע נוסף ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.
  • המנהל המיוחד מגבש תוכנית לפירעון חלקי של חובותיו של החייב ומגיש אותה לבית המשפט תוך כ-16 חודשים ממועד מתן צו כינוס הנכסים. למידע נוסף ראו תוכנית פירעון בפשיטת רגל.
 4. הגשת תביעות חוב על ידי הנושים - כל מי שמאמין שהחייב חב לו כסף או יחוב לו במהלך תקופת פשיטת הרגל, נדרש להגיש תביעת חוב. למידע נוסף ראו הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל.
 5. דיון בבקשת פשיטת הרגל
 6. ביצוע תוכנית הפירעון - אם בית המשפט אישר את תוכנית הפירעון, במשך כ-3 שנים נוספות תבוצע תוכנית הפירעון, במסגרתה חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות. למידע נוסף ראו מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל.
 7. סיום ההליך ומחיקת חובות - לאחר סיום ביצוע תוכנית הפירעון, וככלל כ-4.5 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים, יקבל החייב פטור מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרת תוכנית הפירעון. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל.

איך מקבל החייב פטור מחובותיו?

 • חייב אשר הליך פשיטת הרגל נפתח לבקשתו יקבל פטור על תנאי בדיון שיתקיים בעניינו, במסגרת אישור תוכנית הפירעון לפירעון חלקי של חובותיו.
 • אם יעמוד החייב בתשלומים שנקבעו בתוכנית הפירעון ובתנאים נוספים, אם נקבעו, יקבל החייב פטור סופי בסיום ביצוע התוכנית (כ-3 שנים לאחר הדיון).
 • אם החייב לא יכול לעמוד בתנאים שנקבעו בתוכנית הפירעון, הוא רשאי להגיש בקשה לשינוי התנאים. למידע נוסף ראו בקשה לשינוי צו הפטר.

האם יש דרך מקוצרת למחוק את החובות?

האם ניתן להפחית את סכום התשלום החודשי?

 • במסגרת הליך פשיטת הרגל ניתן לחייב צו תשלומים, לפיו עליו לשלם בכל חודש סכום קבוע לטובת פירעון החובות.
 • חייב המתקשה לעמוד בצו התשלומים החודשיים רשאי להגיש בקשה להפחתת התשלום. אם קיים חשש שהחייב לא יעמוד בתשלום החודשי.
 • רצוי להקדים ולהגיש בקשה להפחתת התשלום לפני שמגיע המועד לתשלום כדי שלא ייווצר מצב שבו החייב מפר את חובת התשלום. למידע נוסף ראו בקשה להפחתת תשלומים חודשיים.

שאלות נוספות

שאלה הסבר
האם מוטלות על החייב בפשיטת רגל חובות מיוחדות? לאורך כל הליך פשיטת הרגל מוטלת על החייב חובת תום לב, הכוללת שיתוף פעולה מלא וגילוי כל מידע רלוונטי. למידע נוסף ראו חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל.
מה תוצאות אי קיום החובות בהליך פשיטת הרגל?
 • לאי קיום חובות החייב יכולות להיות מספר השלכות, כגון התארכות ההליך, דחיית מועד קבלת פטור מהחובות וביטול ההליך.
 • כמו כן חשוב לדעת כי לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה יכולה להוביל למעצר החייב ומהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
האם מוטלות על החייב הגבלות במהלך פשיטת הרגל? במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר חובות והגבלות, כגון: איסור יציאה מהארץ, הגבלות על שימוש בכרטיס אשראי, ביצוע תשלומים חודשיים והגשת דו"חות. למידע נוסף ראו:
האם יש דרך לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ? במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ. חייב המבקש לצאת מהארץ יכול להגיש בקשה לביטול הצו. נסיבות טובות לביטול הצו יהיו נסיעה מטעמי בריאות או עבודה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל.
האם ישנם מקצועות, שאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, אינו רשאי לעסוק בהם? ישנם מספר מקצועות, אשר לא ניתן לעסוק בהם במהלך הליך פשיטת רגל ואף לאחריו. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי להבין כיצד הליך פשיטת הרגל ישפיע על הפרנסה במהלך ההליך ואחריו. למידע נוסף ראו הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל.
האם ניתן להסיר את ההגבלות על תחומי העיסוק לאחר פשיטת רגל? ישנן הגבלות על תחומי עיסוק במהלך פשיטת רגל אשר נותרות תקפות גם לאחריה. מי שמעוניין לעסוק בעיסוק מוגבל, יכול להגיש בקשה לבית המשפט לקבל תעודה שתסיר את המגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל.
האם החייב רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין?
 • לאורך כל ההליך זכאי החייב להיות מיוצג ע"י עורך דין, כולל בשלב החקירה, שעורך המנהל המיוחד במטרה להעריך את יכולת החייב לפרוע את חובותיו.
 • החייב זכאי לייצוג משפטי של עורך דין מטעמו וכן לייצוג משפטי בחינם של עורך דין מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בתחום חדלות פירעון (פשיטת רגל).
אם שפת האם של החייב אינה עברית, האם הוא זכאי לשירותי תרגום במסגרת החקירה של המנהל המיוחד? במסגרת החקירה זכאי החייב לתרגום לשפת אם. למידע מלא על זכויותיו של החייב במהלך החקירה ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים