נושה רשאי להגיש התנגדות לבקשת הפטר שהגיש החייב במסגרת הוצאה לפועל
ההתנגדות צריכה להיות מנומקת בכך שלא מתקיימים כל התנאים למתן הפטר בהוצאה לפועל או קיים סייג למתן הפטר
את ההתנגדות יש להגיש תוך שלושה חודשים מהיום שניתנה ההחלטה על פתיחת התיק במסלול הפטר
למידע נוסף ראו בקשה להתנגדות למתן צו הפטר באתר רשות האכיפה והגבייה

נושה רשאי להגיש התנגדות לבקשת הפטר שהגיש החייב במסגרת הוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

עיון בתיק ההפטר

 • לנושה יש זכות לעיין בתיק בקשת ההפטר שהגיש החייב.

הגשת ההתנגדות

 • יש להגיש את ההתנגדות לבקשה למתן הפטר ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל תיק ההפטר של החייב.
 • ההתנגדות תוגש על גבי טופס התנגדות למתן צו הפטר לחייב מוגבל באמצעים (טופס 10).
 • בהתנגדות יש לציין באילו מהתנאים למתן הפטר לא עומד החייב, או איזה סייג מתקיים (לדוגמה, מתן צו הפטר לחייב יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה, או החוב לנושה הוא מעל ל-400,000 ₪).
 • יש לצרף להתנגדות:
  • תצהיר המפרט את העובדות ואת נימוקי ההתנגדות (נוסח תצהיר מצורף לטופס ההתנגדות).
  • העתק מכל מסמך שעליו מסתמך הנושה המתנגד.
 • את ההתנגדות יש להגיש תוך שלושה חודשים מהיום בו ניתנה החלטת רשם ההוצאה לפועל על פתיחת התיק במסלול הפטר.
  • אם קיימות נסיבות מיוחדות שבגללן נמנע הנושה מלהגיש את ההתנגדות במועד, ניתן להגיש בקשה להארכת המועד להגשת ההתנגדות לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים. ההחלטה אם להאריך את המועד נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

מסירת העתק לחייב

 • לשכת ההוצאה לפועל תמסור לחייב העתק מההתנגדות.

קביעת מועד לדיון בהתנגדות

 • אם הוגשה התנגדות על-ידי נושה של החייב, יקבע רשם ההוצאה לפועל דיון אליו יזומנו החייב וכל הנושים.
 • הודעה על מועד הדיון תישלח בדואר רשום לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון.

דיון והחלטה בהתנגדות

 • לאחר הדיון במעמד החייב והנושים יכריע רשם ההוצאה לפועל בהתנגדות.

קבלת התנגדות ללא דיון

 • בנסיבות מיוחדות יכול רשם ההוצאה לפועל לקבל התנגדות ללא קיום דיון, אך רק לאחר שנתן לחייב הזדמנות להגיש את טענותיו ביחס להתנגדות.
 • אם יקבל הרשם את ההתנגדות, תידחה בקשת החייב למתן הפטר.

ערעור

חשוב לדעת

 • אין טעם למהר ולהקדים להגיש התנגדות לבקשת הפטר לפני שניתנה החלטת הרשם על פתיחת התיק במסלול הפטר (למשל, אם נודע לנושה שהחייב הגיש בקשת הפטר), מכיוון שההתנגדות לא תישקל בשלב זה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים