אסירים שנגזר עליהם מאסר לתקופה של 12-3 חודשים יכולים להגיש בקשה לקיצור המאסר ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים
היחידה יכולה להתנות את השחרור בתנאים
במקרים שיפורטו בהמשך הבקשה תוגש לוועדת השחרורים גם אם תקופת המאסר קצרה

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים ("היחידה") היא הגוף המוסמך לשחרור מוקדם של אסירים שנשפטו לתקופות מאסר קצרות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסירים שעומדים בשני התנאים הבאים יכולים להגיש בקשה ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים:
  1. נגזר עליהם עונש מאסר לתקופה של 12-3 חודשים.
  2. הם ריצו שני שלישים לפחות מתקופת המאסר.

מקרים שבהם הבקשה תוגש לוועדת השחרורים

 • אסירים שנגזר עליהם עונש מאסר של 12-6 חודשים ומתקיים לגביהם אחד מהמצבים הבאים יגישו את הבקשה לועדת השחרורים ולא ליחידה:
  • עדיין לא מלאו להם 18 במועד שבו מסתיימים שני שלישים מתקופת המאסר שלהם.
  • המאסר הנוכחי נגזר עליהם בגלל עבירת אלימות או מין בתוך המשפחה, כולל עבירות זנות, נטישה, הזנחה והתעללות בתוך המשפחה.
  • המאסר הנוכחי נגזר עליהם בגלל עבירת מין.
  • הם עם רמת תפקוד מינימלית וקשיי התנהגות והשתלבות מהותיים (טעוני פיקוח רמה א') או שהם לוקים במחלת נפש.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • כל אסיר ששוהה במאסר מקבל הודעה על הזכות לפנות ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים וטופס בקשת אסיר לשחרור על תנאי (נספח ג').
 • יש למלא את הפרטים בטופס הבקשה. במקום שמיועד לנימוקי האסיר צריך לפרט מדוע האסיר מתאים לשחרור מוקדם ומדוע הוא לא מסכן את הציבור.
 • את הבקשה בצירוף הנימוקים יכולים להגיש האסיר או בא-כוחו למשרד הרישום בבית הכלא שבו שוהה האסיר.
שימו לב
חובה לצרף לבקשה נימוקים - בקשה לא מנומקת לא תתקבל

חוות דעת וסיכום מאסר

 • מפקד האגף יעביר את הבקשה באופן מיידי לקצין הכליאה ביחידה.
 • קצין הכליאה יעביר את הבקשה לגורמים המקצועיים המתאימים כדי לקבל את חוות דעתם ולהכין סיכום מאסר בהתאם.
 • האסיר יקבל את סיכום המאסר ויוכל להעביר התייחסות בכתב על-גבי טופס טיעוני אסיר (טופס שקיבל יחד עם טופס הבקשה לשחרור).
 • את ההתייחסות צריך להגיש למנהל האגף וקצין הכליאה בתוך 48 שעות מהמועד שבו האסיר קיבל את סיכום המאסר.

דיון בבקשה וקבלת החלטה

 • ככל הניתן, היחידה תקיים את הדיון בבקשה לפחות שבועיים לפני שיסתיימו שני שלישים מתקופת המאסר.
 • הדיון יתקיים על בסיס הבקשות וחוות הדעת שהוגשו.
 • האסיר או בא כוחו לא יהיו נוכחים בדיון. במקרים חריגים היחידה רשאית להזמין את האסיר או בא כוחו לטעון בפניה.
 • החלטת היחידה תהיה מנומקת ופרוטוקול הדיון יישלח לאסיר ולבא כוחו.
שימו לב
כל עוד לא הגיע המועד לשחרור שנקבע בהחלטה, היחידה יכולה לעיין מחדש בהחלטה ולקבל החלטה אחרת לגבי עצם השחרור, מועד השחרור או התנאים לשחרור.

תנאים לשחרור

 • היחידה יכולה להתנות את השחרור בתנאים. למידע נוסף ראו תנאי השחרור של אסיר המשתחרר על תנאי.
 • אפשר להגיש בקשה מנומקת לשינוי תנאי השחרור שקבעה היחידה.
 • אם תנאי השחרור כוללים גם גורם מפקח, צריך לצרף לבקשה את עמדת הגורם המפקח.
 • הבקשה תוגש לרכז היחידה, ורכז היחידה יפנה למשטרת ישראל כדי לקבל את עמדתה.
 • היחידה תקיים דיון בבקשה לשינוי התנאים שלא בנוכחות האסיר או בא-כוחו, ותמסור לאסיר ולבא כוחו את ההחלטה ואת פרוטוקול הדיון.

ערעור

 • אסיר יכול להגיש עתירה על החלטת היחידה שלא לשחרר אותו, או על התנאים לשחרור שקבעה היחידה (אם הגיש בקשה לשינוי תנאי השחרור ובקשתו נדחתה).
 • את הערעור מגישים לבית המשפט המחוזי.
 • למידע נוסף ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים