אסיר רשאי להגיש עתירה נגד נציב שב"ס, ועדת שחרורים או נגד ועדת שחרורים מיוחדת, על החלטה הקשורה בשחרורו על תנאי
אסיר אינו יכול לעתור נגד החלטת הוועדה שלא לגלות מידע חסוי בעניינו אלא אם הגיש עתירה נגד החלטה בעניין שחרורו
אסירים זכאים לקבל ייצוג על-ידי סניגור מטעם הסנגוריה הציבורית בעתירה


אסיר רשאי להגיש עתירה נגד נציב שירות בתי הסוהר (שב"ס), ועדת השחרורים לאסירים או נגד ועדת שחרורים מיוחדת, על החלטה הקשורה בשחרורו על תנאי.

 • ניתן לעתור על כל אחת מההחלטות הבאות:
 • בא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאי לעתור גם כן נגד החלטות אלה ולהביא לעיכוב ביצוען עד לסיום שמיעת הערעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אסיר שהתקבלה בעניינו החלטה הנוגעת לשחרורו על תנאי ממאסר:
  • אסיר המצוי במאסר - יש להגיש את העתירה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו מוחזק האסיר.
  • אסיר משוחרר - יש להגיש את העתירה לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו הוחזק האסיר ערב שחרורו.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי על-ידי עורך דין.
 • אסירים זכאים לקבל ייצוג על-די סניגור על פי חוק הסנגוריה הציבורית.

עתירה נגד החלטה לא לגלות מידע חסוי

 • עתירת אסיר נגד החלטת הוועדה שלא לגלות מידע חסוי תהיה רק במסגרת אחת העתירות הבאות: עתירה נגד החלטת הוועדה שלא לשחררו, או במסגרת עתירה נגד החלטה על ביטול שחרורו או במסגרת עתירה נגד החלטה על שינוי תנאי שחרורו.
 • אסיר אינו רשאי לעתור נגד אי גילוי מידע חסוי במקרה שהוועדה החליטה לשחרר אותו על תנאי והוא אינו עותר נגד ההחלטה.

שלבי ההליך

 • העתירה תידון בפני הרכב של שלושה שופטים.
 • הדיון בעתירה ובערעור על החלטה בנוגע לגילוי מידע חסוי יתקיים בדלתיים סגורות.
 • בית המשפט רשאי לעיין במידע החסוי לשם החלטה בעתירה ולקבל פרטים נוספים מבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, שלא בנוכחות האסיר ובא כוחו (עורך דינו).

ערעור

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט בעניין שחרור, ביטול שחרור או שינוי תנאי שחרור

 • על החלטת בית המשפט המחוזי בעתירה ניתן לערער רק אם התקבלה רשות לערער.
 • הרשות יכולה להינתן בגוף ההחלטה עצמה (ההחלטה שעליה רוצים לערער) או אם נתקבלה רשות לערער מאת שופט בית המשפט העליון (לשם כך יש להגיש בקשת רשות לערער).
 • במקרה שניתנה רשות ערעור, ניתן יהיה להגיש את הערעור עצמו לבית המשפט העליון.

ערעור על החלטת בית המשפט בעניין גילוי מידע חסוי

 • במקרה שאסיר הגיש עתירה נגד החלטה שלא למסור לו מידע חסוי (במסגרת עתירה נגד החלטה שלא לשחררו, החלטה לבטל את שחרורו או החלטה לשנות את תנאי שחרורו), והעתירה נדחתה, הוא יוכל להגיש בקשת רשות ערעור כנגד דחיית העתירה.
 • במקרה שהתקבלה עתירת אסיר לגילוי מידע חסוי, או במקרה שנדחתה עתירה של היועץ המשפטי לממשלה נגד גילוי מידע חסוי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לערער על כך בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה לדחות את עתירתו, לבית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.
 • במקרה שהודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט שדחה את העתירה כי הוא שוקל להגיש ערעור, לא תעביר הוועדה את המידע לאסיר ולבא כוחו עד להכרעה בערעור.

חשוב לדעת

עתירות של היועץ המשפטי בעניין שחרור על תנאי

 • במקרה שהחליטה הוועדה לשחרר על-תנאי אסיר, והודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לוועדה כי הוא שוקל להגיש עתירה נגד ההחלטה, יעוכב שחרורו של האסיר למשך 7 ימים, כדי לאפשר את הגשת העתירה והגשת בקשה לעיכוב ביצוע במסגרתה.
 • במקרה שהחליט לאחר מכן בא כוח היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש עתירה, עליו להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל בית הסוהר, והאסיר ישוחרר אף לפני תום 7 הימים.

עתירות של היועץ המשפטי בעניין גילוי מידע חסוי

 • במקרה שהחליטה הוועדה לגלות לאסיר או לבא כוחו מידע חסוי, רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש עתירה נגד גילוי המידע החסוי (כולו או חלק ממנו) לבית המשפט.
 • במקרה שהודיע בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לוועדה כי הוא שוקל להגיש עתירה, לא תעביר הוועדה את המידע לאסיר ולבא כוחו עד להכרעה סופית בעתירה, בתנאי שהעתירה תוגש בתוך 15 ימים מיום שנמסרה ההודעה לוועדה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.