התנאי הבסיסי לשחרור על תנאי של אסיר הוא שהאסיר המשוחרר לא יעבור עבירה נוספת שהעונש עליה הוא מעל שלושה חודשי מאסר, במשך תקופת התנאי
ועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאים נוספים, לשנות או לבטל אותם, גם לאחר שהאסיר השתחרר
הגבלת שוהטלו על עבריין מין מכוח צו יהיו חלק מתנאי השחרור, והוועדה אינה רשאית לשנות או לבטל אותם
 • שחרור על תנאי הוא שחרור ממאסר לפני שהאסיר השלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו.
 • השחרור מותנה בתנאים שעל האסיר לקיים:
 • התנאי הבסיסי הוא אי-ביצוע עבירה במהלך התקופה שנקבעה.
 • ועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאים נוספים לתנאי הבסיסי.
 • אסיר ששוחרר והפר את תנאי השחרור, יוחזר לריצוי המשך תקופת המאסר המקורית.

התנאי הבסיסי

 • התנאי הבסיסי שבו מותנה השחרור הוא שהאסיר המשוחרר לא יעבור עבירה נוספת שהעונש עליה הוא מעל שלושה חודשי מאסר, במשך תקופת התנאי (התקופה שמשחרורו ועד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי גזר הדין אילולא שוחרר).
 • במקרה שמדובר בשחרור על תנאי כתוצאה מהקלה בעונש עקב בקשה של שר המשפטים או נשיא המדינה או כתוצאה מקציבת עונש של אסיר עולם בידי הנשיא, תחושב תקופת התנאי באופן אחר. למידע נוסף ראו קציבת עונש מאסר עולם והקלה בעונש בידי נשיא המדינה.
 • אסיר ששוחרר והפר את תנאי השחרור, יוחזר להמשך ריצוי המאסר המקורי.

תנאים נוספים החלים באופן אוטומטי

 • בנוסף על התנאי הבסיסי, לפיו על האסיר המשתחרר לא לבצע עבירה נוספת במהלך תקופת התנאי, יתווספו גם התנאים הבאים, וזאת אם הוועדה לא קבעה אחרת:
 1. האסיר יודיע למנהל בית הסוהר על המקום שבכוונתו לגור בו בתקופת התנאי.
 2. בתוך 48 שעות מעת שהגיע האסיר למקום מגוריו, יתייצב לפני השוטר הממונה על תחנת המשטרה הקרובה לו ביותר במחוז שבו הוא גר.
 3. האסיר יתייצב אחת לחודש, במהלך תקופת התנאי, לפני השוטר הממונה, ויודיע לו ולמנהל בית הסוהר, בהקדם האפשרי, על כל שינוי שחל במקום מגוריו.
 4. איסור יציאתו של האסיר מהארץ.
 5. במקרה שמדובר באסיר שהורשע בעבירות מין והוטלו עליו מגבלות בצו מכוח חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה או בצו לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, יהיו הגבלות אלה חלק מתנאי השחרור. למידע נוסף על הגבלות אלה ראו עבריין מין.
 • תנאים אלה חלים באופן אוטומטי, אולם וועדת השחרורים יכולה לבטל אותם או לשנות אותם.
 • במקרה שהוועדה לא מביעה את דעתה בעניינים אלה, התנאים יחולו באופן אוטומטי כחלק מתנאי השחרור.

תנאים שוועדת השחרורים רשאית להוסיף

 • ועדת השחרורים רשאית להוסיף תנאים נוספים לשחרור, ובין היתר:
 1. הוועדה רשאית לקבוע כתנאי לשחרור כי האסיר ייתן ערובה.
 2. הוועדה רשאית, לפי המלצת שירות המבחן או הרשות לשיקום האסיר, להתנות את שחרורו על-תנאי של האסיר בהשתתפותו, במהלך תקופת התנאי, בתוכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן, או בתוכנית לשיקומו שהוכנה בידי הרשות לשיקום האסיר.

שינוי תנאי השחרור

 • הוועדה רשאית, בכל עת, עד תום תקופת התנאי, לשנות, לפי שיקול דעתה, את תנאי השחרור הנוספים (אך לא את התנאי הבסיסי).
 • הוועדה אינה רשאית לשנות את ההגבלות שהוטלו על עבריין מין בצו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.