לא ניתן להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח שיש להם סידור מגורים חלופי
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לבנק המלווה לספק לחייב דיור חלופי כתנאי למכירת הדירה
שווי הסידור החלופי ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק ההוצאה לפועל
למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא (הבנק) אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן שניתן למכור את הדירה ללא סידור חלופי


כאשר זוכה (בדרך כלל: הבנק המלווה), שלטובתו רשומה משכנתא על דירת מגוריו של החייב, מבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת הדירה, חייב רשם ההוצאה לוודא כי לחייב ולבני משפחתו קיימת אפשרות לדיור חלופי.

החובה לדאוג לסידור מגורים חלופי

 • לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
  • יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
  • יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
  • הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).

מכירת הדירה ללא סידור מגורים חלופי

 • למרות האמור לעיל, אם בהסכם המשכנתא עצמו נקבע כי בעל המשכנתא אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי, ייתכן ויהיה לכך תוקף, כמפורט להלן:

הסכמי משכנתא שנכרתו לפני 16.05.2009

 • ניתן לפטור את החייב מהדאגה לסידור חלופי עבור החייב ולמכור את הדירה אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. אם נכתב בהסכם המשכון או בשטר המשכנתא כי בעל המשכנתא אינו חייב כלל לדאוג לדיור חלופי עבור החייב ובני משפחתו.
  2. הובהר לחייב כי יש לו זכות לדיור חלופי, והוסברה לו המשמעות של ויתור על זכות זו, בטרם חתם על ההסכם.

הסכמי משכנתא שנכרתו אחרי 16.05.2009

 • ניתן יהיה לפטור באופן חלקי את הזוכה מהדאגה לסידור חלופי עבור החייב ולמכור את הדירה אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. בהסכם המשכנתא או בשטר המשכון נקבע מראש ונכתב במפורש כי במקרה של ביצוע המשכנתא בהוצאה לפועל בעל המשכנתא לא יחויב לדאוג לדיור חלופי קבוע לחייב ולבני משפחתו אלא יהיה מחויב לדאוג להם אך ורק לדיור חלופי זמני באזור מגוריהם למשך 18 חודשים בלבד.
  2. הסכמה זו נכתבה במפורש בהסכם המשכון או בשטר המשכנתא, והוסברה לחייב בשפה ברורה שמובנת לו.
 • למרות זאת, אם קיימות נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות להעמיד לרשות החייב דיור חלופי לתקופה ארוכה יותר.

מי זכאי?

 • חייב שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. דירת המגורים שלו ממושכנת לטובת הזוכה, והזוכה הגיש בקשה למימוש המשכנתא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
  2. הזוכה הגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה להורות על מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו ממנה, לשם פירעון החוב.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • החייב יכול להעלות את העניין מיוזמתו מול רשם ההוצאה לפועל בעת הדיון בעניין מכירת הדירה.
 • לאחר בירור יכולתו של החייב, יורה הרשם לזוכה (הבנק שממנו ניטלה ההלוואה) לדאוג לסידור המגורים החלופי, בדרך כלל באמצעות העמדת סכום כסף שיספיק לשכר דירה לתקופה מסוימת.
 • על החלטה של רשם ההוצאה לפעול בנושא סידור מגורים חלופי ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור. למידע נוסף ראו ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • אם קבע רשם הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או העמדת סכום אחר לצורך שכר דירה (שישלם הזוכה לחייב) או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק ההוצאה לפועל. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים