אם הוגשה בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים והחייב לא שילם את החוב תוך 20 יום מיום שהומצאה לו האזהרה או תוך מועד אחר שכתוב באזהרה, והוא לא הודיע על כוונתו למכור את הדירה בעצמו, יצווה רשם ההוצאה לפועל על מכירת המקרקעין
רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, כי יש להם סידור מגורים חלופי
ניתן להורות לזוכה לדאוג לסידור מגורים חלופי לחייב, ושווי הסידור החלופי ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק
אם בהסכם המשכנתא נקבע מראש כי הזוכה (בעל המשכנתא) אינו מחויב לדאוג לסידור חלופי או מחויב לתקופה מוגבלת בלבד, ייתכן שניתן יהיה למכור את הדירה ולפנות את החייב ממנה גם ללא סידור מגורים חלופי
הדירה תימכר במכירה פומבית, וההכנסות מהמכירה יועברו לזוכה


חוק ההוצאה לפועל קובע הוראות מיוחדות בנוגע למכירת דירת מגורים במסגרת הליכי מימוש משכנתא, וזאת מתוך כוונה להבטיח קורת גג לחייב, שדירתו ממושכנת והיא עומדת למכירה.

 • החוק מאפשר למכור את הדירה רק לאחר שהוכח לרשם כי לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יש מקום מגורים סביר או שיש להם יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור מגורים חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).
 • למרות זאת החוק מאפשר לצדדים לקבוע מראש בעת עריכת הסכם המשכנתא כי הזוכה יהיה פטור מהשגת דיור חלופי זמני או קבוע, ולפיכך ייתכן כי במקרים מסוימים (המפורטים בהמשך) ניתן יהיה להורות על מכירת הדירה גם ללא הבטחת סידור חלופי.
אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירה שעוקלה במסגרת הוצאה לפועל
ערך זה עוסק במכירת דירת מגורים ממושכנת במסגרת הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
למידע על מכירת דירת מגורים שעוקלה במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ראו בערך מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל .

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • רשם ההוצאה לפועל יצווה על מכירת הדירה ללא צורך בהגשת בקשה מטעם הזוכה.

שלבי ההליך

הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל

בדיקת סידור דיור חלופי לחייב ובני משפחתו

 • לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע ולוודא שלחייב ובני משפחתו יהיה סידור מגורים חלופי אם יפונו מהדירה.
 • רק אם הוכח שיש לחייב ובני משפחתו סידור מגורים חלופי באחת הדרכים הקבועות בחוק, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.
 • למידע נוסף ראו סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו נמכרה במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
 • לאחר הדיון יחליט הרשם אם להורות על מכירת הדירה או לא.

עריכת שומה למקרקעין

 • אם החליט הרשם על מכירת הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי הדירה.
 • הדו"ח יימסר לזוכה, לחייב ולרשם ההוצאה לפועל.

פרסום הודעה על מכירת הדירה

 • לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת הדירה.
 • ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
  • פרסום ברשומות (הפרסום הרשמי של הודעות רשמיות מטעם מדינת ישראל)
  • פרסום בעיתון יומי
  • פרסום בלוח המודעות של לשכת ההוצאה לפועל
  • בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.

הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים

 • מי שמעוניין לרכוש את הדירה רשאי להגיש הצעה לקנייתה.
 • את ההצעה יש להגיש תוך 15 יום מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת הדירה.
 • בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו הוא מציע לשלם.
 • להצעה יש לצרף עירבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הוא מציע.
 • אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.

מכירה פומבית

 • לאחר שעברו 15 יום מפרסום ההודעה על מכירת הדירה, תיסגר רשימת המציעים.
 • המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 • על כל המציעים להשלים את העירבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 • בתום המכירה יוכרז הזוכה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את הדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

העברת כספי המכירה לידי הזוכה

 • הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה בתיק ההוצאה לפועל.
 • לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.

רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו

 • אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש בדירה לצורכי פירעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • מסירת החזקה בדירה
  • רישום שכירות
  • רישום משכנתא על הדירה.

ערעור

חשוב לדעת

 • אם קבע רשם הוצאה לפועל שסידור המגורים החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן תתווספנה לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים