הקדמה:

נכה כתוצאה מפגיעת עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית והוכר כנכה נזקק עשוי לקבל קצבת נכות זמנית בשיעור של 100%
הקצבה תשולם לתקופה שלא תעלה על 4 חודשים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) קובעת כי נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור הנמוך מ-100% והוכר כנכה נזקק עשוי לקבל דרגת נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100%, לתקופה של עד 4 חודשים.

 • ההכרה כנכה נזקק נעשית על-ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת מפקיד שיקום, רופא ועובד מינהל נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי.
 • תהליך ההכרה כנכה נזקק יכול להתבצע ביוזמת הוועדה, המוסד לביטוח לאומי או הנכה עצמו.

מי זכאי?

 • נכה נזקק - נפגע עבודה העונה על כל התנאים הבאים:
  1. נקבעה לו דרגת נכות מעבודה לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור הנמוך מ-100%.
  2. ועדת רשות מטעם המוסד לביטוח לאומי (המורכבת מפקיד שיקום, רופא ועובד מינהל נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי) קבעה כי אין לו סיכוי סביר לעבוד בעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה.
  3. אין לו הכנסה מהתעסקות (אין לו הכנסה מעבודה).

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך השלמת קבלת קצבת נכות זמנית בשיעור של 100% יש לקבל הכרה כנכה נזקק.
 • ההכרה כנכה נזקק נעשית על-ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת מפקיד שיקום, רופא ועובד מינהל נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי - "ועדת רשות".
 • תהליך ההכרה כנכה נזקק יכול להתבצע ביוזמת הוועדה, המוסד לביטוח לאומי או הנכה עצמו.

בקשה להכרה כנכה נזקק

 • יש למלא טופס תביעה להכרה כנכה נזקק (טופס בל/279) ולהגיש אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (לאיתור סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים לחצו כאן).
 • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור מהמעסיק לגבי מועד החזרה לעבודה בתקופת הנכות הזמנית.
  • אחד משני המסמכים הבאים:
   • אישור מרופא תעסוקה בדבר רמת הכושר (או אי הכושר) של המבוטח לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת ולאיזו תקופת זמן.
   • סיכום מחלה בגין אשפוז במהלך התקופה שבה נקבעה הנכות הזמנית.

ערעור

חשוב לדעת

 • הוועדה רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד לביטוח לאומי להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, ובנוסף היא רשאית לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות לצורך מתן ההחלטה.
 • כל דרישה של הוועדה לקבלת מידע או לביצוע חקירה תפורט ותנומק בפרוטוקול.
 • כל חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לביטוח לאומי לוועדה, יועבר גם לנפגע עצמו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים