יולדת של פג המאושפז בבית החולים זכאית להארכת חופשת הלידה ולקבלת דמי לידה
למחשבון בדיקת זכאות לדמי לידה באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

יולדת שתינוקה מאושפז בבית החולים, או צריך להתאשפז שוב, לתקופה של 15 ימים לפחות במהלך חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה במספר ימים השווה למספר ימי האשפוז ולכל היותר עד לתקופה של 20 שבועות.

 • בתקופת ההארכה ניתן לקבל דמי לידה עד למספר הימים המקסימלי המפורט להלן:
  • 20 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לתשלום דמי לידה עבור 15 שבועות.
  • 12 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לדמי לידה עבור 8 שבועות.
 • במקרה זה ניתן גם לפצל את חופשת הלידה (להפסיק אותה זמנית למשך האשפוז, ולחדשה עם סיומו), כך שתקופת האשפוז לא תחושב כתקופה שבה נוצלה הזכאות לחופשת לידה. למידע נוסף ראו פיצול חופשת לידה.

מי זכאי?

 • יולדת שהתינוק שילדה צריך להיות מאושפז בבית החולים, או לחזור לאשפוז, למשך 15 יום לפחות (גם אם הם לא רצופים) במהלך חופשת הלידה שלה.
 • גברים רשאים לחלוק עם בנות זוגם את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה, בתנאי שבת הזוג זכאית לחופשת לידה, אך בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למעסיק

 • על העובדת למסור הודעה בכתב למעסיק 4 ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה. אם, בנסיבות העניין, נבצר ממנה למסור הודעה במועד זה, עליה למסור אותה במועד המוקדם ביותר האפשרי.
 • יש לצרף להודעה אישור מבית החולים או מרופא מטעמו, לגבי תקופת האשפוז של הפג.

בקשה להארכה של דמי לידה

חשוב לדעת

 • אם גם התינוק וגם היולדת היו מאושפזים בזמן זכאותה לחופשת לידה, ותקופות האשפוז שלהם היו קצרות מ-15 יום ולא חופפות, ניתן לצרף את תקופות האשפוז של שניהם, כך שתתאפשר זכאות להאריך את חופשת הלידה (אם שתי התקופות משלימות 15 יום).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לה"ב - למען הפגים בישראל

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים