יולדת זכאית להאריך את חופשת הלידה אם היא או התינוק שילדה צריכים להתאשפז למשך 15 יום לפחות במהלך חופשת הלידה
אם גם היולדת וגם התינוק היו מאושפזים במהלך חופשת הלידה בתקופות שאינן חופפות, וקצרות מ-15 יום, ניתן לצרף את תקופות האשפוז של שניהם לצורך הזכאות
היולדת זכאית לקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת הארכת חופשת הלידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

יולדת, שהיא או התינוק שילדה צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות (גם אם הם לא רצופים), בתוך חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה, בהתאם למפורט להלן.

 • במקרים אלה ניתן גם לפצל את חופשת הלידה (להפסיק אותה זמנית למשך האשפוז, ולחדשה עם סיומו). באופן זה תקופת האשפוז לא תחושב כתקופה שבה נוצלה הזכאות לחופשת לידה. למידע נוסף ראו פיצול חופשת לידה.

אשפוז של היולדת

 • יולדת שצריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז בתוך חופשת הלידה הרגילה ל-15 ימים לכל הפחות (גם אם הם לא רצופים), זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, ועד לתקופה של 4 שבועות.
 • זכות זו קיימת גם אם חופשת הלידה של העובדת התחילה טרם הלידה (עד 7 שבועות לפני הלידה המשוערת) והעובדת אושפזה במהלך חופשת הלידה, טרם הלידה.
 • היולדת זכאית לקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה, ולכל היותר למשך:
  • 4 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות.
  • שבועיים נוספים, אם היולדת זכאית לדמי לידה חלקיים (עבור 8 שבועות).

אשפוז של הנולד

 • במקרה שהתינוק צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז ל-15 יום לפחות (גם אם הם לא רצופים) במהלך חופשת הלידה, היולדת תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה למשך תקופת האשפוז, ועד לתקופה של 20 שבועות.
 • היולדת זכאית לקבל דמי לידה עבור התקופה הנוספת, ולכל היותר למשך:
  • 20 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לתשלום דמי לידה עבור 15 שבועות.
  • 12 שבועות נוספים, אם היולדת זכאית לדמי לידה עבור 8 שבועות.

אשפוז של היולדת ושל הנולד

 • במקרה שגם היולדת וגם התינוק היו מאושפזים במהלך חופשת הלידה לתקופות הקצרות מ-15 יום, ניתן לצרף את תקופות האשפוז של שניהם, כך שתיתכן השלמה לתקופת זכאות אחת.
 • ההשלמה לתקופת זכאות אחת אפשרית רק בתנאי שתקופות האשפוז של האם ושל התינוק אינן חופפות.

מי זכאי?

 • יולדת שהיא עובדת שכירה והיא או התינוק צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות במהלך חופשת הלידה.
 • הארכת תשלום דמי הלידה רלוונטית גם לעובדת עצמאית שזכאית לדמי לידה והיא או התינוק צריכים להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום.

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למעסיק (לעובדת שכירה)

 • על העובדת למסור הודעה בכתב למעסיק 4 ימים לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה. אם, בנסיבות העניין נבצר ממנה למסור הודעה במועד זה, עליה למסור אותה במועד המוקדם ביותר האפשרי.
 • יש לצרף להודעה אישור מבית החולים או מרופא מטעמו, לגבי תקופת האשפוז של העובדת או של הילד.

בקשה להארכה של דמי לידה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים