תלונות על שירותי בריאות הנפש ניתן להגיש למחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות
למידע נוסף על המחלקה לפסיכיאטריה משפטית, ראו באתר משרד הבריאות


כל אדם רשאי להגיש תלונה על שירותי בריאות הנפש אל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית במשרד הבריאות.

מי זכאי?

 • כל אדם זכאי לפנות בתלונה או בפנייה אחרת אל האחראי על תלונות ופניות הציבור בגוף הרלוונטי.

תהליך מימוש הזכות

 • תלונה יש להגיש בכתב.
 • במקרה שמטופל במוסד רפואי מעוניין להגיש תלונה בעל פה ולא בכתב, יש להפנותו ולקבוע לו פגישה עם האחראי על תלונות במחלקה לפסיכיאטריה משפטית. במקרה כזה האחראי יתעד בכתב את הפנייה שבעל-פה, ויבקש מהמתלונן לחתום ולאשר את התלונה הכתובה כפי שנערכה על ידו.
 • המתלונן רשאי לסרב לחתום, אך אין בכך כדי למנוע ברור התלונה.
 • ניתן לפנות בתלונה גם בע"פ, אולם כדי שתלונות יטופלו ויתועדו, מומלץ לפנות בכתב.
 • תלונה המופנית אל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית ניתן להפנות בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • מכתבים לכתובת: משרד הבריאות, המחלקה לפסיכיאטריה משפטית, שירותי בריאות הנפש, רח' ירמיהו 39 ירושלים.
  • פניה בפקס: פקס: 02-5655969
  • טלפונים: *5400, 08-6241010
  • דוא"ל:

הליך בירור התלונה

 • פנייה/תלונה המופנית אל המחלקה לפסיכיאטרייה משפטית יכולה להתקבל באופן ישיר מהקהל או מיחידה אחרת בשירותי בריאות הנפש.
 • עם קבלת התלונה על האחראי לבירור התלונה לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות, על פי שיקול דעתו ובהתאם למהות התלונה:
  • בדיקת התלונה בעצמו תוך ברור עם המעורבים בעניין ומומחים בתחום של התלונה.
  • העברת התלונה לועדת האתיקה של האיגוד המקצועי של האדם שנגדו הוגשה התלונה.
  • העברת התלונה לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
  • אם התלונה מתייחסת למוסד רפואי האחראי לזכויות המטופל, יערב האחראי את הפסיכיאטר המחוזי בטיפול בתלונה.
  • האחראי יזמן את המתלונן לפגישה כדי לקבל פרטים נוספים או לפתור את הבעיה באותה פגישה.
  • האחראי יבקש מהגורם המוסמך להקים ועדת בדיקה לבירור התלונה.
  • העברה אל הלשכה המשפטית של המוסד הרפואי או של משרד הבריאות כאשר התלונה מחייבת הכרעה בסוגיות משפטיות או כאשר מהתלונה או הפנייה מסתמנת אפשרות של פנייה לבית משפט בתביעה אזרחית.
  • כאשר קיים חשד מבוסס כי נעברה עבירה פלילית יש להפנות את המתלונן להגיש תלונה למשטרה ולדווח ללשכה המשפטית של המוסד ושל משרד הבריאות ולמחלקה לפסיכיאטרייה משפטית.

שלבי טיפול בתלונה

 • התלונה תטופל ע"פ השלבים שלהלן:
 1. על האחראי לבקש תגובה מהגוף שנגדו הוגשה התלונה או שאליו נוגעת הפנייה/התלונה או מגופים אחרים שיש להם הידע והסמכות שרלוונטיים לתחום התלונה/פנייה.
 2. על האחראי לערב את הפסיכיאטר המחוזי או מנהל המוסד הרפואי ע"פ האופי של הפנייה.
 3. לאור התלונה והתגובה שהתקבלה מהגורמים הנ"ל, המחלקה לפסיכיאטרייה משפטית תגבש תשובה ותשלח לפונה מכתב תשובה שכולל את תוצאות הבירור.
 4. אם נוצר רושם כי הייתה פגיעה קשה בזכות הפונה או כי מדובר בבפניות בעלות אופי כללי או חוזר ונשנה, תישקל אפשרות של בקשה מצוות הפיקוח והבקרה לערוך בדיקה או הקמת ועדת בדיקה פנימית או חיצונית.
 5. על המחלקה לפעול להפקת לקחים, הוצאת הנחיות וקיום מפגשים עם הגורמים האחראים המעורבים ע"פ הצורך.
 • בנוסף על המחלקה לפסיכיאטרייה משפטית תקבל דווח שוטף מהיחידות השונות במטה של שרותי בריאות הנפש על הטיפול בתלונות / פניות בתחום אחריותם.
 • על הטיפול בפניות להיעשות תוך שמירה קפדנית על הסודיות הרפואית של מטופלים. אם המתלונן אינו המטופל, נשוא התלונה, עידכון המתלונן או גורם אחר, מותנה בקבלת ויתור סודיות בכתב מהמטופל.

עדכון המתלונן

 • עם קבלת התלונה יישלח למתלונן מכתב המאשר את קבלת התלונה והעברתה לטיפול. המכתב יישלח תוך 14 ימים מיום קבלת התלונה.
 • במקרה של טיפול מתמשך יעדכן האחראי את המתלונן מעת לעת על מצב הטיפול בתלונה, בהתאם לנסיבות.
 • התלונה תטופל לפי שיקול דעתו של האחראי על הטיפול בתלונות, לאור סוג התלונה/פניה ואופיה.
 • על האחראי להודיע בכתב לפונה את תוצאות הבירור, לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת התלונה/פניה.
  • האחראי רשאי להאריך את התקופה הנ"ל במקרה הצורך ב-30 ימים, ובלבד שהודיע על כך לפונה בכתב.
  • האחראי רשאי להאריך גם את התקופה הזאת בעוד הארכה, בהחלטה מנומקת שתשלח לפונה/מתלונן, וזאת במקרה שמדובר בפנייה מורכבת המצריכה בירור ארוך. ההארכה לא תעלה בכל מקרה על 60 ימים.
 • בתום בירור התלונה, תישלח תשובה סופית לפונה, ובה התייחסות לכל הסוגיות והשאלות שעלו במכתבו. העתק מהתשובה יש לשלוח לגורמים הנוגעים בדבר בלבד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.