כל אדם רשאי להגיש תלונה לפסיכיאטר המחוזי בעניין הקשור לשירותי בריאות הנפש
לבירור הכתובת להגשת תלונה ניתן לפנות אל קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*


כל אדם רשאי להגיש תלונה לפסיכיאטר המחוזי בנושאים הקשורים לשירותי בריאות הנפש.

מי זכאי?

 • כל אדם המעוניין להתלונן לגבי שירותי בריאות הנפש.

תהליך מימוש הזכות

הליך בירור התלונה

 • האחראי על התלונות בלשכת הפסיכיאטר המחוזי הוא המטפל בכל פניות ותלונות הציבור שמגיעות ללשכה.
 • במסגרת עבודתו עליו לבדוק, לעמוד בקשר עם הגורמים הרלוונטיים, ולברר את נסיבות האירוע עם הצוות הטיפולי.
 • האחראי רשאי לקבוע את תנאי הטיפול בתלונה/פנייה בתיאום עם הפסיכיאטר המחוזי.
 • האחראי, על פי שיקול דעתו, רשאי לזמן את המתלונן ללשכה תוך זמן סביר לבירור התלונה ויכול לסיים את הטיפול בתלונה במסגרת הפגישה, תוך כדי סיכום הפגישה בכתב ושליחת העתק למתלונן ובמידת הצורך לגורם הטיפולי הרלוונטי בקהילה.
 • במקרים מתאימים, ובתאום עם הפסיכיאטר המחוזי, האחראי ימליץ על מינוי ועדה לבדיקת התלונה.
 • עם קבלת התלונה על האחראי לטיפול בתלונה לנקוט אחת או יותר מהפעולות הבאות, על פי שיקול דעתו ובהתאם למהות התלונה:
  • בדיקת התלונה בעצמו תוך ברור עם המעורבים בעניין ומומחים בתחום של התלונה.
  • העברת התלונה לוועדת האתיקה של האיגוד המקצועי של האדם שנגדו הוגשה התלונה.
  • העברת התלונה לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
  • אם התלונה מתייחסת למוסד רפואי האחראי לזכויות המטופל, עירוב הפסיכיאטר המחוזי בטיפול בתלונה.
  • זימון המתלונן לפגישה כדי לקבל פרטים נוספים או לפתור את הבעיה באותה פגישה.
  • בקשה מהגורם המוסמך להקים ועדת בדיקה לבירור התלונה.
  • העברה אל הלשכה המשפטית של המוסד הרפואי או של משרד הבריאות כאשר התלונה מחייבת הכרעה בסוגיות משפטיות או כאשר מהתלונה או הפנייה מסתמנת אפשרות של פנייה לבית משפט בתביעה אזרחית.
  • כאשר קיים חשד מבוסס כי נעברה עבירה פלילית- הפניית המתלונן להגיש תלונה למשטרה ודיווח ללשכה המשפטית של המוסד ושל משרד הבריאות ולמחלקה לפסיכיאטרייה משפטית.
 • על הטיפול בפניות להיעשות תוך שמירה קפדנית על הסודיות הרפואית של מטופלים. אם המתלונן אינו המטופל נשוא התלונה, עידכון המתלונן או גורם אחר מותנה בקבלת ויתור סודיות בכתב מהמטופל.

עדכון המתלונן

 • עם קבלת התלונה יישלח למתלונן מכתב המאשר את קבלת התלונה והעברתה לטיפול. המכתב יישלח תוך 14 ימים מיום קבלת התלונה.
 • במקרה של טיפול מתמשך יעדכן האחראי את המתלונן מעת לעת על מצב הטיפול בתלונה, בהתאם לנסיבות.
 • התלונה תטופל לפי שיקול דעתו של האחראי על הטיפול בתלונות, לאור סוג התלונה/פניה ואופיה.
 • על האחראי להודיע בכתב לפונה את תוצאות הבירור, לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת התלונה/פניה.
  • האחראי רשאי להאריך את התקופה ב-30 ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך לפונה בכתב.
  • האחראי רשאי להאריך את התקופה בהארכה נוספת, בהחלטה מנומקת שתשלח לפונה/מתלונן, וזאת במקרה שמדובר בפנייה מורכבת המצריכה בירור ארוך. ההארכה לא תעלה בכל מקרה על 60 ימים.
 • בתום בירור התלונה, תישלח תשובה סופית לפונה, הכוללת התייחסות לכל הסוגיות והשאלות שעלו במכתבו. העתק מהתשובה יישלח לגורמים הנוגעים בדבר בלבד.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.