חולה רשאי לפנות לכל רופא כדי לקבל תעודת מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות ארוכות יותר, יינתנו רק בהמלצת רופא מומחה או בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה
אסור לרשום על תעודת המחלה את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה
ניתן לקבל תעודת מחלה למשך עד 4 ימים מבלי להגיע למרפאתו של הרופא
ככלל אסור לרופא לתת לחולה תעודת מחלה בדיעבד, אלא במקרים שיפורטו בהמשך

חוזר מינהל הרפואה מס 24/2017 בעניין מתן תעודת מחלה קובע את הכללים למתן תעודות מחלה מרופא.

 • חולה רשאי לפנות לכל רופא כדי לקבל תעודת מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות ארוכות יותר יינתנו רק בהמלצת רופא מומחה או בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה.
 • אסור לרופא לרשום על תעודת המחלה את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה.
 • רופא רשאי לתת לחולה תעודת מחלה עבור עד 4 ימים, מבלי שהחולה יגיע למרפאתו. במקרים מסוימים רשאי הרופא לתת תעודת מחלה עבור תקופה ממושכת יותר.
 • ככלל אסור לרופא לתת לחולה תעודת מחלה בדיעבד, אלא במקרים שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולים המעוניינים לקבל מהרופא תעודת מחלה.
דוגמה
 • עובדים שכירים שנעדרו מהעבודה עקב מחלתם ומבקשים מהמעסיק תשלום דמי מחלה
 • תלמידי בית ספר או ילדים בגני ילדים שנעדרו מהמוסד הלימודי עקב מחלתם
 • כל אדם הזקוק להוכחה שהיה חולה במועד מסוים

למי ואיך פונים

 • חולה המבקש לקבל תעודת מחלה רשאי לפנות לכל רופא כדי לקבל תעודת מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. עובד נדרש להציג תעודת מחלה מטעם רופא בקופת החולים שהוא מבוטח בה, או באישורו של רופא בקופת החולים המבטחת.
 • אם נדרשת תעודת מחלה לתקופה ארוכה יותר מ-30 יום, יש צורך בהמלצות בכתב של רופא מומחה שתחום התמחותו קשור למחלה או באישור חתימה של מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה.
 • הגעה פיזית של החולה למרפאתו של הרופא -
  • אם נדרשת תעודת מחלה עבור עד 4 ימים אין חובה להגיע למרפאה, והרופא רשאי לתת את התעודה גם ללא התייצבות של החולה בפניו.
  • אם החולה זקוק לתעודת מחלה עבור תקופה של יותר מ-4 ימים, עליו להגיע למרפאתו של הרופא.
  • למרות זאת, אם ידוע על-פי הפרטים הרשומים ברשומה הרפואית של החולה כי נדרשים לו יותר מ-4 ימי מחלה (למשל לאחר שמטופל עבר ניתוח), הרופא רשאי לתת תעודת מחלה לתקופה ארוכה יותר, ללא מפגש עם המטופל.
 • מועד הפנייה אל הרופא -
  • על החולה לפנות אל הרופא בזמן מחלתו ולא בדיעבד:
  • ככלל לא ניתן לקבל תעודת מחלה בדיעבד, לאחר שהחולה הבריא. אישור המחלה יינתן מיום פניית החולה לרופא או מיום המחרת ולמשך התקופה שהרופא יקבע.
  • עם זאת, ניתן לקבל תעודת מחלה בדיעבד כאשר המחלה שבגינה נדרשת התעודה מתועדת ברשומה הרפואית של המטופל.
  • במקרים חריגים ניתן לקבל תעודת מחלה בדיעבד גם אם לא קיים תיעוד רפואי, אולם התעודה תינתן רק עבור החודש הקודם לבקשה ולתקופה של 4 ימים לכל היותר, וזאת רק כאשר הרופא סבור כי קיימת הצדקה רפואית למתן תעודת המחלה בדיעבד.
  • לא ניתן לקבל תעודת מחלה שתחילתה בתאריך עתידי.

תוכן תעודת המחלה

 • בהתאם לאמור בתקנות דמי מחלה, עובד הפונה למעסיק לקבלת דמי מחלה בעד ימי העדרו עקב מחלה, ימציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו, שבה מצויינים הפרטיםהבאים:
  • שם החולה ומספר זהותו
  • התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לחזור עבודה עקב מחלה, ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לחזור לעבודה.
  • שם הרופא ומענו.
  • תאריך הוצאת התעודה.
 • אסור לרופא לרשום על תעודת המחלה את האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה ועל התעודה ייכתב הסבר כללי כגון: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי".
 • עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת-חולים או תעודה שקופת החולים מאשרת אותה.

הצגת תעודת המחלה

חשד לגבי אמיתות תעודת המחלה

 • בהתאם לתקנה 2 (ג) לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), כאשר מתעורר ספק אצל מעסיק לגבי אמיתות תעודת המחלה שאינה של קופת-חולים, הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית מטעמו, ועל העובד להיענות להזמנת המעסיק להיבדק.
 • מהאמור לעיל עולה שאם העובד הציג בפני המעסיק תעודה מאושרת על ידי רופאי קופת החולים בהתאם לכללים, על המעסיק לקבל את אמיתות התעודה אלא אם יש בידיו הוכחה אחרת.
  • בתשן/154-3 (ארצי) סבר בית הדין הארצי שעל פי התקנות רק אם מוגשת תעודת מחלה שאינה של קופת-חולים, רשאי המעסיק להעמיד את העובד לבדיקת רופא מטעמו.
  • בעע (ארצי) 6294-01-14 בפסקה 29, ציין בית הדין הארצי לעבודה כי לשון תקנה 2(ג), קובעת כי המעסיק רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רק אם תעודת המחלה לא ניתנה על ידי או באישור קופת חולים, ונמנע מלדון בשאלה האם יש להרחיב את תחולת התקנה גם לאותם מקרים בהם המציא העובד אישור קופת חולים.
  • בסע"ש 12805-11-15 בפסקה 54, ציין בית הדין האזורי לעבודה שמעסיק אינו רשאי לעשות דין לעצמו ולהימנע מתשלום דמי מחלה לעובד כי יש לו "תחושה" או "אמונה" שהעובד מתחזה לחולה. אם מתעורר ספק אצל המעסיק לגבי תעודת מחלה שקיבל מהעובד, הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה רפואית מטעמו וכל עוד לא עשה כן, עליו לקבל את האמור בתעודת המחלה. בפסק דין זה בית הדין האזורי לעבודה לא עשה אבחנה בין תעודת מחלה הניתנה באישור קופת חולים לבין תעודת מחלה אחרת.
  • יש להדגיש כי רק פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מהווה הלכה מחייבת ומנחה.
 • יחד עם זאת, אין בחוק דמי מחלה או בתקנות על פיו כל הוראה שמגבילה את סמכותו של בית הדין לבחון את תום הלב של עובד ביחסי עבודה, לרבות בקשר להמצאת תעודות מחלה, ודאי שלא למטרת בחינת זכאות לדמי מחלה. לעניין זה ראו סע"ש 38963-06-20, פסקה 91.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים