הקדמה:

חסוי הוא אדם בעל מוגבלות שכלית התפתחותית או נפשית, שאינו מסוגל לדאוג לענייניו באופן קבוע
חסוי שהוא חולה הנוטה למות זכאי להשתתף בקבלת החלטה לגבי הטיפול הרפואי בו, בהתקיים תנאים מסוימים


הזכות למות בכבוד מוסדרת בהוראות חוק החולה הנוטה למות, הקובעות כי במצבים מסוימים זכאי אדם, המוגדר כחולה הנוטה למות לבקש שיימנעו מטיפול בו והצוות הרפואי יהיה חייב לקיים את הוראותיו, במגבלות הקבועות בחוק.

 • כאשר מדובר בחולה שהוא חסוי, החוק קובע כללים מיוחדים לזכאות.

מיהו חסוי?

 1. הוא אינו יכול, באופן קבוע, לדאוג לענייניו, בגלל מוגבלות שכלית או נפשית.
 2. הוא היה במצב זה לפני שנקבע כי הוא חולה הנוטה למות
 3. אין לגביו הנחיות רפואיות מקדימות בתוקף, או ייפוי כוח בתוקף, שניתנו על ידו לפני שהפך לחסוי.

מי זכאי?

 • חסוי שהוא חולה הנוטה למות, זכאי להשתתף בקבלת החלטה לגבי הטיפול הרפואי בו, כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
 1. החסוי מודע למצבו ומבקש להשתתף בקבלת ההחלטה בעניינו.
 2. הרופא האחראי קבע שהחסוי בשל מבחינה שכלית ונפשית להשתתף בקבלת ההחלטה בעניינו. החלטת הרופא האחראי ניתנת רק לאחר התייעצות עם האפוטרופוס של החסוי (אם מונה לו) וכן עם רופאים ומומחים רלוונטיים.

תהליך מימוש הזכות

 • ההחלטה אם לשתף חסוי במידע על מצבו או לא לשתפו, נתונה לשיקולו של האפוטרופוס. החוק אינו מחייב ליידע את החסוי על כך שהוא חולה הנוטה למות ועל השלכותיו של מצב זה.
 • במקרה שחסוי הביע את רצונו להאריך את חייו – דעתו קובעת ויש לפעול לפיה.
 • ƒבמקרה שחסוי הביע את רצונו להימנע מהארכת חייו – תכריע בעניין הוועדה המוסדית.
 • מידע מפורט לגבי הפעולות והטיפולים אותם מותר לבצע נמצא בערך: הזכות למות בכבוד.

טיפול רפואי בחסוי שרצונו אינו ידוע

 • לעתים לא ניתן לדעת מה רצונו של חסוי, או שהוא אינו מסוגל להביע אותו.
 • כאשר קיימת הסכמה בין הרופא האחראי והאפוטרופוס, שיש להמשיך לטפל בחסוי ולהאריך את חייו - הרופא האחראי יפעל בהתאם.
 • ƒ בכל מקרה אחר, תכריע בעניין הוועדה המוסדית.

חשוב לדעת

 • הוועדה המוסדית תשקול, בין שאר השיקולים, את טובתו של החסוי ותהיה רשאית לקבוע שיש להימנע מהארכת חייו, אם תשוכנע כי אין זה לטובתו שיוארכו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים