חסוי הוא אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית או נפשית, שאינו מסוגל לדאוג לענייניו באופן קבוע
חסוי שהוא חולה הנוטה למות זכאי להשתתף בקבלת החלטה לגבי הטיפול הרפואי בו, בהתקיים תנאים מסוימים


הזכות למות בכבוד מוסדרת בהוראות חוק החולה הנוטה למות, הקובעות כי במצבים מסוימים זכאי אדם, המוגדר כחולה הנוטה למות לבקש שיימנעו מטיפול בו והצוות הרפואי יהיה חייב לקיים את הוראותיו, במגבלות הקבועות בחוק.

 • כאשר מדובר בחולה שהוא חסוי, החוק קובע כללים מיוחדים לזכאות.

מי זכאי?

 • חסוי שהוא חולה הנוטה למות, זכאי להשתתף בקבלת החלטה לגבי הטיפול הרפואי בו, כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. החסוי מודע למצבו ומבקש להשתתף בקבלת ההחלטה בעניינו.
  2. הרופא האחראי קבע, לאחר שהתייעץ עם האפוטרופוס של החסוי (אם מונה לו) וכן עם רופאים ומומחים רלוונטיים, שהחסוי בשל מבחינה שכלית ונפשית להשתתף בקבלת ההחלטה בעניינו.

מיהו חסוי?

תהליך מימוש הזכות

 • ההחלטה אם לשתף חסוי במידע על מצבו או לא לשתפו, נתונה לשיקול דעתו של האפוטרופוס. החוק אינו מחייב ליידע את החסוי על כך שהוא חולה הנוטה למות ועל ההשלכות של מצב זה.
 • במקרה שחסוי הביע את רצונו להאריך את חייו – דעתו קובעת ויש לפעול לפיה.
 • במקרה שחסוי הביע את רצונו להימנע מהארכת חייו – תכריע בעניין הוועדה המוסדית.
 • למידע מפורט לגבי הפעולות והטיפולים אותם מותר לבצע ראו הזכות למות בכבוד.

טיפול רפואי בחסוי שרצונו אינו ידוע

החלטת הוועדה המוסדית וערעור

 • הוועדה המוסדית חייבת לתת את החלטתה בתוך 10 ימים מיום קבלת הפנייה.
 • במקרה שיו"ר הוועדה קבע שהדיון בפנייה דחוף, על הוועדה לדון בפנייה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפנייה.
 • החלטת הוועדה המוסדית תימסר לפונה בכתב והיא תהיה מנומקת, אלא אם כן החליטה הוועדה שלא לנמק את ההחלטה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 • ניתן לפנות לוועדה המוסדית בבקשה לדיון חוזר בהחלטה אם חל שינוי בנסיבות.
 • על החלטות הוועדה המוסדית ניתן לערער לוועדה הארצית.
 • ערעור על החלטת הוועדה הארצית, יוגש כעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

חשוב לדעת

 • הוועדה המוסדית רשאית לקבוע שיש להימנע מהארכת חייו של החסוי, אם תשוכנע כי אין זה לטובתו שיוארכו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים