אדם רשאי להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות לקראת מצב עתידי שבו ייחשב לחולה הנוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות בעניינו
ההנחיות תקפות למשך 5 שנים, וניתן להאריך את תוקפן
בנוסף יכול אותו אדם למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו
אם ניתנו הנחיות רפואיות מקדימות וגם מונה מיופה כוח, יגברו בדרך כלל ההנחיות על החלטות מיופה הכוח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

חוק החולה הנוטה למות מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות אשר אינו כשיר לקבל החלטות בענייניו הרפואיים (למשל עקב אבדן הכרה).

 • בין היתר, מאפשר החוק לאדם למנות מיופה כוח אשר יהיה מוסמך להחליט במקומו לגבי טיפול רפואי במצב זה.
 • ניתן לשלב מתן הנחיות רפואיות מקדימות עם מינוי מיופה כוח.
  • במקרה כזה, מומלץ לכלול הוראה מפורשת למקרה שבו יהיה ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של מיופה הכוח.
  • ככלל, במקרה שלא קיימת הוראה כזו וקיים ניגוד, תינתן עדיפות להנחיה הרפואית המקדימה.
  • במקרים בהם ייפוי הכוח ניתן תקופה משמעותית לאחר מתן ההנחיה המקדימה, ועדה מוסדית תקבע אם הוראת מיופה הכוח גוברת על ההנחיה הרפואית המקדימה, או לא.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מתן הנחיות רפואיות מקדימות

 • אדם כשיר רשאי לתת הוראות מקדימות.
 • אדם ייחשב ככשיר אם מתקיימים אצלו כל התנאים הבאים:
  1. מלאו לו 17 שנים.
  2. הוא לא הוכרז כפסול דין.
  3. הוא מסוגל להביע את רצונו.
  4. הוא מסוגל לקבל החלטות בענייניו הרפואיים מתוך הבנה, שיקול דעת ורצון חופשי.

כניסת ההנחיות המקדימות לתוקף

 • ההנחיות המקדימות ייכנסו לתוקפן כאשר ייקבעו לגבי האדם שני התנאים המצטברים:
  1. הוא חולה הנוטה למות.
  2. הוא אינו כשיר (למשל, אם אינו מסוגל להביע את רצונו עקב אבדן הכרה או מצב קשה של דמנציה).

שלבי ההליך

 • ראשית, האדם צריך לשקול ולקבל החלטות, מהו רצונו ביחס לטיפול הרפואי שיקבל, אם יהיה "חולה הנוטה למות".
 • רצוי לשוחח עם בני משפחה על הנושא, ולוודא כי הסובבים אותו מודעים לרצונותיו.
 • לאחר מכן יש למלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות בקפדנות ותשומת לב ולאחר קבלת הסברים מתאימים מרופא או מאחות.
 • אדם שבעת מילוי הטפסים הוא כבר חולה הנוטה למות, צריך לקבל הסברים מרופא מומחה המכיר את מצבו הרפואי ויכול להבהיר לו את המשמעות של קבלת טיפול מסויים או הימנעות ממנו (למשל ביחס לגרימת כאב או סבל, מניעתם, ההשפעה על מועד המוות וכדומה).
 • יש לחתום על הטופס בפני שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר ושאינם מיופי כוח. העדים צריכים לאשר את חתימתו של נותן ההנחיות בחתימת ידם על גבי הטופס.

תוקף ההנחיות

שינוי או ביטול ההנחיות הרפואיות

 • הנחיה רפואית מקדימה שניתנה במועד מסוים, מבטלת הנחיה רפואית מקדימה שניתנה במועד מוקדם יותר.
 • הנחיה רפואית מקדימה ניתנת לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי טופס ביטול.
 • למרות פקיעתן של הנחיות רפואיות שלא חודשו לאחר חמש שנים, הן אינן מבוטלות לחלוטין, אלא רק הופכות לבלתי מחייבות.
 • במקרה בו יש לגבש דעה על רצונו של המטופל והנחיותיו אינן בתוקף – עשוי הרופא להיעזר בהנחיות מקדימות ישנות שפקעו. על כן אם אדם רוצה לבטל הנחיות שנתן בעבר, כך שיהיה ברור כי שינה את דעתו לחלוטין – מומלץ שיעשה זאת על ידי טופס ביטול.

חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו

 • מתן הנחיות/ייפוי כוח, שינויים או ביטולם, מחייבים את נותן ההנחיות/הייפוי להיות מסוגל לחתום את שמו בעצמו.
 • במקרה שאדם אינו מסוגל, עקב מחלה או מום, לחתום את שמו, הוא רשאי להטביע את אצבעו במקום המיועד לחתימה.
 • אם אדם נזקק לעזרת אדם אחר כדי להניע את ידו לצורך ביצוע החתימה או הטבעת האצבע, אין תוקף לחתימתו או להטבעת אצבעו.
 • במקרה זה ניתנת לו אפשרות להצהיר בעל פה על רצונו בפני שני עדים:
  • האדם יצהיר בעל פה כי נמנע ממנו לחתום על הטופס עקב מוגבלות פיזית וכי כל הכתוב על גבי הטופס נכתב על דעתו ובהסכמתו, לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי, חברתי או אחר.
  • ההצהרה תתועד בכתב ושני העדים יאשרו בחתימת ידם כי האדם הצהיר בפניהם על הדברים האמורים.

שמירת המסמכים במאגר המידע

 • את המסמכים ניתן לשמור בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות.
 • עם זאת, המלצת משרד הבריאות היא לשמור את המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות.
 • יש לשלוח את הטפסים בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות לכתובת:
משרד הבריאות - המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9101002
ת"ד 1176


 • ניתן ליצור קשר באמצעות מוקד "קול הבריאות":
 • במרכז יבוצעו הפעולות הבאות:
  • המסמכים ייבדקו ביסודיות וייבדק האם מולאו כהלכה. בכך ניתן להימנע מחוסר בהירות ברגע האמת.
  • המסמכים יישמרו ויהיו זמינים למטפלים בחולה הנוטה למות, בעת הצורך.
  • לפני תום תוקף הטפסים, יקבל נותן ההנחיות תזכורת על הצורך בחידוש תוקפם (לכתובת למכתבים שציין בבקשת הרישום).
  • רופא המטפל בחולה נוטה למות יוכל לברר במאגר האם החולה הכין והפקיד הנחיות מקדימות או ייפוי כוח, ויוכל לקבל עותק של המסמכים במקרה הצורך.

חשוב לדעת

 • לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין. חשוב להבהיר, כי החוק אינו דורש חתימה של עורך דין על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.
 • במקרה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי הדין אשר אינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס או שגובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאין צורך בניסוחו ובעריכתו.
 • אפשרות נוספת לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו הרפואיים של אדם, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, היא באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך.
 • רופא שמטפל בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית במטופל שלא מסוגל לתת הסכמה מדעת, אין לו אפוטרופוס, ואין לו מיופה כוח, רשאי ליזום מינוי של אדם מבני משפחת המטופל כמקבל החלטות זמני. למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים