מי שמלאו להם 60 עשויים להיות זכאים לשיעורי מס מופחתים על רווחי הון ועל ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון
המס ינוכה בשיעורים המופחתים על כלל הכנסתם החייבת במס עד לסכומים המרביים שנקבעו באותה שנה


מי שמלאו להם 60 עשויים להיות זכאים לשיעורי מס מופחתים על הכנסותיהם שלא מעבודה, שכוללות רווחי הון וריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון.

  • שיעורי המס המופחתים ייקבעו בהתאם לגובה הכנסותיהם ולמדרגות מס הכנסה שנקבעו באותה שנה על הכנסות מיגיעה אישית (מעבודה).
מדרגות המס בשנת 2024
הכנסה שנתית (ברוטו) שיעור המס המופחת מגיל 60
עד 84,120 ₪ 10%
84,121- 120,720 ₪ 14%
120,721- 193,800 ₪ 20%
  • מי שהכנסותיהם עולות על 193,800 ₪ יחובו במס לפי השיעורים הרגילים שחלים על רווחי הון וריבית (ובכל מקרה לא מעל 25%).

מי זכאי?

  • מי שמלאו להם 60 וכלל הכנסתם השנתית החייבת במס הכנסה (מעבודה ושלא מעבודה) לא עלתה על 120,721- 193,800 ₪ (ברוטו) נכון ל-2024.
  • למדרגות המס בשנים הקודמות ראו בדף נתוני העבר.

תהליך מימוש הזכות

  • הבנקים או בתי ההשקעות ינכו מהרווחים את המס בשיעור המלא בהתאם לסוג החיסכון.

הטבות מס נוספות שניתנות מגיל 60

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים