הקדמה:

נפגע פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו היא לפחות 10%, יהיה זכאי לתגמול
תגמולים משולמים בדרך של מענק חד פעמי או בדרך של תגמול חודשי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


נפגע פעולת איבה שכתוצאה מפגיעת איבה נגרמה לו נכות ודרגת נכותו היא לפחות 10%, יהיה זכאי לתגמול מן המוסד לביטוח לאומי.

 • תגמולים משולמים בדרך של מענק חד פעמי או בדרך של תגמול חודשי.
 • התגמול החודשי ישולם מדי 1 בחודש עבור החודש הקודם.

מי זכאי?

נפגע שהוא נכה צה"ל

 • אם נכה צה"ל המקבל תגמול נכות ממשרד הביטחון נפגע בפעולת איבה, הוא יהיה זכאי לתגמול נכות ממשרד הביטחון בלבד, ופגיעת האיבה תיחשב כאילו היתה חבלה שאירעה במהלך שירותו הצבאי ועקב השירות.
 • לשם כך, עליו לפנות למשרד הביטחון, שם תיקבע לו דרגת נכות המורכבת משתי פגיעותיו (יש להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי).

תהליך מימוש הזכות

סוגי התגמולים

זכאות לתגמולים או לגמלה ופיצויים מכוח מספר חוקים

ניכוי דמי חבר לארגון יציג של נכי פעולות איבה

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מתוך התגמולים המשולמים לנכה נפגע פעולת איבה דמי חבר לארגון יציג של נכים הזכאים לתגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 • דמי החבר ינוכו מהתגמול החודשי המשולם לזכאי רק לאחר שהמוסד הודיע לו כי בכוונתו לנכות דמי חבר מהתגמול החודשי וכי זכותו להגיש התנגדות בכתב לניכוי בתוך 60 ימים מהיום שקיבל את ההודעה.
 • אם הזכאי לא התנגד לתשלום דמי החבר מהתגמול החודשי, יחל הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שבו הסתיימו 60 הימים.
 • אם הודיע הזכאי למוסד לביטוח לאומי בכתב על התנגדותו לניכוי לאחר שחלפו 60 הימים, ייפסק הניכוי בתום החודש שלאחר החודש שקיבל המוסד את ההודעה.

חשוב לדעת

 • התגמול יופקד לחשבון הבנק של הנפגע ב–1 בכל חודש, עבור החודש הקודם. ניתן לשנות את מקום התשלום ולשם כך יש להגיש בקשה על גבי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים.
 • המוסד לביטוח לאומי ישלם את התגמול לחשבון הרשום על שמו של הנפגע בלבד (בעלי חשבון משותף יתבקשו לפתוח חשבון חדש על שמם). עם זאת, ניתן לשלם את התגמול למקום שהתובע תלוי בו למחייתו, כמו קיבוץ או מושב שיתופי.
 • חובה להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שחל בפרטים האישיים, כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי או שינוי במצב הרפואי. להודעה יש לצרף מסמכים מתאימים (צילום תעודת נישואין במקרה של חתונה; תעודת לידה במקרה של לידת ילד וכו’). את ההודעה על השינוי יש למסור בסניף הסמוך למקום המגורם של הזכאי. אי מסירת פרטים עלולה לפגוע בתשלום התגמול.
 • קבלת תגמולים מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון שמדובר בפגיעה בפעולת איבה. במקרה שהרשות המאשרת לא הכירה בפגיעה כפגיעת איבה, ניתן לערור על ההחלטה בפני ועדת העררים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים