הורים רשאים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מבית הספר
כדי להירשם ברשות הקולטת יש לקבל אישור העברה מהרשות השולחת
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך

הורים רשאים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מבית הספר בו הוא רשום לבית ספר אחר. ההעברה מותנית בהסכמת רשות החינוך המקומית האחראית על אותו מוסד אליו שובץ הילד/ה.

 • סוגי בתי הספר שמהם ואליהם ניתן להעביר את הילד הם:
  • ממוסד רשמי (מוסד חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי) למוסד רשמי.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי (מוסד מוכר שאינו רשמי), ולהיפך.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור (מוסד הפטור מפיקוח ובקרה של משרד החינוך), ולהיפך.
  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד.

מי זכאי?

 • כל הורה המעוניין להעביר את ילדו מבית ספר אחד למשנהו.

העברת הילד מבית הספר במועדי ההעברה

 • הורים רשאים, במועדי העברה, להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם:
  • ממוסד רשמי אחד למוסד רשמי אחר
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי)
  • ממוסד רשמי למוסד פטור
 • מועדי ההעברה לקראת שנת הלימודים הבאה מפורטים בחוברת הרישום וההעברה שמקושרת מאתר משרד החינוך (ראו "קישורים" בצד ימין).

העברת הילד מבית הספר בכל עת (גם מחוץ למועדי ההעברה)

 • הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם מבית הספר (גם מחוץ למועדי העברה), במקרים הבאים:
  • ממוסד רשמי למוסד לחינוך מיוחד.
  • ממוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) למוסד רשמי.
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו:
   • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
   • משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית.
   • בשל מחלת התלמיד/ה
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי, מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
  • ממוסד פרטי אחד למוסד פרטי אחר.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה להעברה

 • הורים המעוניינים להעביר ילדם לבית ספר אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה לרשות החינוך המקומית.
 • את בקשת ההעברה יש לערוך ולהגיש בהתאם לנוסח טופס בקשה להעברה ממוסד חינוכי (ראו גם - גירסה בוורד)
 • את הבקשה יש להגיש ב-2 העתקים שייחתמו על-ידי המבקש ועל-ידי נציג רשות המקומית.
 • עותק אחד מהבקשה החתומה יישאר בידי המבקש.
 • נציג רשות החינוך המקומית יכתוב את הבקשה בנוכחותו של המבקש במשרדי רשות החינוך המקומית.
 • במקרה שההורים מבקשים להעביר את ילדם לבית ספר ברשות מקומית אחרת מזו שהם מתגוררים בה:
  • על ההורים לבצע רישום ברשות המקומית שבה הם מתגוררים, ולאחר מכן להגיש בקשת העברה.
  • הרישום ברשות המקומית שקולטת את הילד יכול להתבצע רק לאחר קבלת אישור העברה מהרשות השולחת (מעבירה) את הילד.
 • אם הבקשה היא להעברה למוסד פרטי או למוסד פטור יש לצרף מכתב מאת המוסד הפרטי/פטור, המאשר את קבלת התלמיד במקרה שבקשת ההעברה תאושר.

הודעה בדבר ההחלטה

 • רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר, במועדים הבאים:
  • בקשה להעברה מיידית - תוך 14 ימים מיום הגשתה. אם הרשות לא הודיעה על החלטתה לאחר 14 ימים, ניתן לפנות בבקשה למנהל המחוז במשרד החינוך. אם גם מנהל המחוז לא הודיע על החלטתו בתוך 14 ימים, יש להגיש את הבקשה שוב למנכ"ל משרד החינוך.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה בין ה–1 באפריל לבין ה-15 ביולי - עד 1 באוגוסט.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה לאחר ה-15 ביולי - עד 10 בספטמבר.
 • אם רשות החינוך המקומית החליטה שלא לאשר את הבקשה, עליה לפרט בהחלטתה את הנימוקים לכך.
 • להורים יש זכות לערער על ההחלטה למנהל המחוז במשרד החינוך, בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת ההעברה ממוסד רשמי למוסד פרטי

 • ערעור על החלטת רשות החינוך המקומית לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים ממוסד חינוך רשמי למוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) יש להגיש בכתב למנהל המחוז בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • ערעור על החלטת מנהל המחוז לדחות את הערעור על החלטת רשות החינוך המקומית יש להגיש בכתב למנהל הכללי של משרד החינוך בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטת המנהל הכללי.

חשוב לדעת

 • כל הורה זכאי להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית, במועדי העברה, להעביר את ילדו מבית הספר.
 • רשות החינוך הקולטת את התלמיד אינה רשאית לבצע רישום ללא קבלת טופס העברה מרשות החינוך השולחת (מעבירה) את התלמיד.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • מי שעוברים דירה זכאים לזכויות נוספות. למידע נוסף ראו מדריך למעבר דירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים