הקדמה:

הורים רשאים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מבית הספר
ההרשמה ברשות הקולטת תותנה באישור העברה של הרשות השולחת
למידע נוסף ראו חוברת רישום והעברה בחינוך היסודי לשנת תשפ"ב - באתר משרד החינוך
הערת עריכה
החוזר מתעדכן כל שנה (אפשר להעתיק לפי עדכון הערך "העברה לגן ילדים אחר")
הערה מאת רבקה ניר

סעיף 2 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה) מאפשר להורים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מבית הספר בו הוא רשום לבית ספר אחר. ההעברה מותנית בהסכמת רשות החינוך המקומית האחראית על אותו מוסד אליו שובץ הילד/ה.

 • סוגי בתי הספר שמהם ואליהם ניתן להעביר את הילד הם:
  • ממוסד רשמי (מוסד חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי) למוסד רשמי.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי (מוסד מוכר שאינו רשמי), ולהיפך.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור (מוסד הפטור מפיקוח ובקרה של משרד החינוך), ולהיפך.
  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד.

מי זכאי?

 • כל הורה המעוניין להעביר את ילדו מבית ספר אחד למשנהו.

העברת הילד מבית הספר במועדי ההעברה

 • הורים רשאים, במועדי העברה, להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם:
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור.
  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד.
  • ממוסד פרטי למוסד רשמי.
  • ממוסד פטור למוסד רשמי.
 • מועדי ההעברה לקראת שנת הלימודים התשפ"ב הם בין התאריכים 13.02.2021 (א' באדר התשפ"א) ל-04.03.2021 (כ' באדר התשפ"א).

העברת הילד מבית הספר בכל עת (גם מחוץ למועדי ההעברה)

 • הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם מבית הספר (גם מחוץ למועדי העברה):
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו:
   • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
   • משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית.
   • בשל מחלת התלמיד/ה.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי:
   • בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים והיא מוגשת לרשות המקומית.
   • אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.
   • במקרה שלא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה.
   • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד.
  • ממוסד פרטי למוסד רשמי.
  • ממוסד פרטי אחד למשנהו.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה להעברה

 • הורים המעוניינים להעביר ילדם לבית ספר אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה לרשות החינוך המקומית.
 • את בקשת ההעברה יש לערוך ולהגיש בהתאם לנוסח טופס בקשה להעברה ממוסד חינוכי (ראו גם - גירסה בוורד)
 • הרישום ברשות החינוך הקולטת את התלמיד תלויה באישור העברה של רשות החינוך השולחת (מעבירה) את הילד.
 • את הבקשה יש להגיש ב-2 העתקים שייחתמו על-ידי המבקש ועל-ידי נציג רשות המקומית.
 • עותק אחד מהבקשה החתומה יישאר בידי המבקש.
 • נציג רשות החינוך המקומית יכתוב את הבקשה בנוכחותו של המבקש במשרדי רשות החינוך המקומית.
 • במקרה שהבקשה היא להעברה למוסד פרטי או למוסד פטור יש לצרף מכתב מאת המוסד הפרטי/פטור, המאשר את קבלת התלמיד במקרה שבקשת ההעברה תאושר.

הודעה בדבר ההחלטה

 • רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר, במועדים הבאים:
  • בקשה להעברה מיידית - תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתה.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה בין ה–1 באפריל לבין ה-15 ביולי - עד 1 באוגוסט.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה לאחר ה-15 ביולי - עד 10 בספטמבר.

ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת ההעברה ממוסד רשמי למוסד פרטי

 • ערעור על החלטת רשות החינוך המקומית לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים ממוסד חינוך רשמי למוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) יש להגיש בכתב למנהל המחוז בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • ערעור על החלטת מנהל המחוז לדחות את הערעור על החלטת רשות החינוך המקומית יש להגיש בכתב למנהל הכללי של משרד החינוך בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטת המנהל הכללי.

חשוב לדעת

 • כל הורה זכאי להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית, במועדי העברה, להעביר את ילדו מבית הספר.
 • רשות החינוך הקולטת את התלמיד אינה רשאית לבצע רישום ללא קבלת טופס העברה מרשות החינוך השולחת (מעבירה) את התלמיד.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים