בני נוער בגילאי 15 עד 18 שנים, המשתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% לפחות, או שהם ללא הורים, עשויים להיות זכאים להענקת אבטלה (בדומה לדמי אבטלה)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בני נוער בגילאי 15 עד 18 שנים, המשתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% לפחות, או שהם ללא הורים, עשויים להיות זכאים להענקת אבטלה (תשלום יומי בדומה לדמי אבטלה).

מי זכאי?

 • מי שגילם 15 עד 18 שנים, והם עונים על 4 הסעיפים הבאים:
 1. הם משתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% לפחות, או שהם ללא הורים.
 2. לשכת שירות התעסוקה אינה יכולה לספק להם עבודה על-פי הכללים של תקנון שירות התעסוקה.
 3. במהלך תקופת האבטלה, הם משתתפים בהכשרה מקצועית, בסידורי תעסוקה או בפעילות אחרת שהציעה להם לשכת שירות התעסוקה כמפורט בתקנה 14 לתקנות.
  • מי שלשכת שירות התעסוקה הציעה לו הכשרה מקצועית או פעילות אחרת במרחק של 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו, יהיה זכאי לדמי אבטלה גם אם לא השתתף בפעילות.
 4. הם השלימו תקופת אכשרה:
  • שולמו עבורם דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה במשך 100 ימים מתוך 360 הימים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה.
  • במניין 100 הימים ייכללו עד 50 ימים של השתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה, או פעילות אחרת שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אליה את הנער/ה - גם אם לא שולמו עבורו דמי ביטוח בימים אלה.
  • במניין 360 הימים לא יילקחו בחשבון התקופות הבאות:
   • הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה, או פעילות אחרת שהציעה לשכת שירות התעסוקה - כל ימי ההשתתפות.
   • מחלה או תאונה - עד 50 ימים.
   • היעדרות אחרת מהעבודה מסיבות שאינן תלויות בנער, כולל ימי אבל - עד 30 ימים.

שיעורי הענקת האבטלה

 • שיעור הענקת האבטלה ליום מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של הנער בתקופת האכשרה, בהתאם לאחוזי השתתפותו בפרנסת הוריו, כמפורט בטבלה הבאה.
 • נער שאין לו הורים יהיה זכאי להענקת אבטלה בשיעור של 80% משכרו היומי הממוצע בתקופת האכשרה.
אחוז ההשתתפות בפרנסת ההורים שיעור הענקת אבטלה מהשכר היומי הממוצע של הנער
20% עד 34% 35%
35% עד 49% 50%
50% עד 74% 70%
75% ומעלה 80%
 • ניכויים: מתשלום הענקת האבטלה ינוכו התשלומים הניתנים לנער בהכשרה המקצועית, פרט להחזר הוצאות נסיעה.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, יש להתייצב בלשכת התעסוקה הקרובה.

הגשת התביעה

תקופת הזכאות

 • תשלום הענקת אבטלה יינתן לכל היותר ל-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים שבהם הנער היה רשום כמובטל.
 • מי שמשתתף בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לתשלום כל תקופת ההכשרה, אך רק עד שימלאו לו 18 שנים.
 • עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים המתחילים ב-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה, לא תשולם הענקת אבטלה (גם לא למשתתף בהכשרה מקצועית).

הפסקת הזכאות

 • הזכאות לתשלום תופסק במקרים הבאים:
  • הנער הפסיק את עבודתו או את השתתפותו בהכשרה מקצועית בלי הצדקה.
  • הנער סירב להצעת עבודה המתאימה לו, לדעת פקיד ההשמה של לשכת שירות התעסוקה.
  • הנער סירב להשתתף בהכשרה מקצועית.
  • השתתפותו של הנער בהכשרה מקצועית הופסקה בגלל הפרה חמורה של משמעת.

ערעור

 • מי שרואה את עצמו נפגע מפעולה של לשכת שירות התעסוקה הקשורה בשליחתו לעבודה, רשאי להגיש ערר ליו"ר ועדת הערר שליד מועצת לשכת שירות התעסוקה. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • אם לשכת העבודה סירבה להמציא לנער אישור על אבטלה, הוא רשאי לפנות לפקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לדמי אבטלה. לאחר שתידחה התביעה בגלל אי המצאת האישור, הנער יהיה רשאי לפנות בתובענה אל בית הדין האזורי לעבודה.
 • מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת המוסד לביטוח לאומי, רשאי לערער לפני בית הדין לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים