כדי להיות זכאי לדמי אבטלה יש להתייצב תחילה בלשכת התעסוקה ולאחר מכן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי
חשוב להגיש את התביעה עד שנה מיום ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה
ניתן להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב במערכת ההזדהות הלאומית ולהתייצב בשירות התעסוקה לאחר מכן
מומלץ לעקוב אחר שינויים בהנחיות בתקופת מלחמת חרבות ברזל באתר שירות התעסוקה
למידע רשמי ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • לעובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023 נקבעו מספר הקלות בתנאים (קיצור תקופת האכשרה, קיצור תקופת החל"ת שמזכה בדמי אבטלה, זכאות לדמי אבטלה מהיום הראשון, זכאות רצופה לתושבים שפונו, ביטול ההגבלה על מספר ימי הזכאות למי שטרם מלאו להם 40 ועוד).
 • למידע נוסף ראו דמי אבטלה בתקופת מלחמת חרבות ברזל.

למי ואיך פונים

שימו לב
הנחיות מיוחדות לתקופת מבצע חרבות ברזל
 • בשל המצב הביטחוני לשכות התעסוקה פועלות בערוצים מרחוק, ואין צורך להתייצב פיזית בלשכות שירות התעסוקה.
 • יש להיות זמינים בטלפון הסלולרי או בדואר האלקטרוני על מנת לעדכן את שירות התעסוקה בסטאטוס התעסוקתי העדכני או לקבל הפניות לעבודה מתאימה ככל שתימצא כזו.
 • יש להתעדכן בהודעות באתר האינטרנט של שירות התעסוקה.
 • למידע נוסף ראו שאלות ותשובות לעובדים במלחמת חרבות ברזל.
 • ניתן להגיש את התביעה בשני אופנים:

רישום בשירות התעסוקה והגשת התביעה בנפרד

 • יש להירשם כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה.
 • אפשר לבצע רישום ראשוני באופן מקוון באתר שירות התעסוקה ולהגיע לרישום בלשכת התעסוקה בתוך 14 ימים קלנדריים מהרישום באתר.
 • מומלץ להירשם בשירות התעסוקה מייד לאחר הפסקת העבודה (גם אם הזכאות לדמי האבטלה מתחילה מאוחר יותר, למשל במקרה של התפטרות).
 • במקביל לרישום בלשכה (ואחרי הרישום הראשוני באתר) אפשר להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי.
 • את התביעה יש להגיש בתוך שנה מיום ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה. למי שיגישו תביעה לאחר מועד זה לא ישולמו דמי אבטלה לתקופה שקדמה ל-12 החודשים מיום הגשת התביעה (גם אם ענו באותה עת על תנאי הזכאות).

הרשמה לשירות התעסוקה והגשת תביעה בטופס משולב

 • ניתן להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי באמצעות טופס אחד משולב במערכת ההזדהות הלאומית (באזור האישי).
 • יש לצרף לטופס את המסמכים שיפורטו בהמשך.
 • בתוך 14 יום מהגשת הטופס יש להתייצב בשירות התעסוקה.
שימו לב
מי שטרם השיג את כל המסמכים שעליו לצרף, צריך להתייצב תחילה בשירות התעסוקה. אחרי שיהיו בידיו כל המסמכים הרלוונטיים יוכל להגיש את התביעה לביטוח הלאומי כפי שמפורט בפסקה הבאה.

שלבי ההליך

טיפ
למי ששולחים את טופס התביעה המקוון מומלץ להכין מראש את כל המסמכים הנדרשים, שכן יש למלא ולשלוח את הטופס בצירוף המסמכים בחלון זמן של כ-20 דקות.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה

 • אישור מהמעסיק על תקופת ההעסקה ועל השכר, או תלושי שכר של 12 חודשים לפחות מתוך 18 חודשי העבודה האחרונים. הפקיד המטפל רשאי, על פי שיקול דעתו, לבקש גם אישור מהמעסיק וגם תלושי שכר.
 • אישור מהמעסיק שמפרט את הסיבה להפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת המעסיק (מכתב סיום העסקה).
 • אם העובד הפסיק לעבוד בגלל הוצאתו לחל"ת ל-30 יום לפחות, המעסיק יציין באישור את תקופת החל"ת הצפויה ואת יתרת ימי החופשה של העובד, אם ישנם.
 • מי שהתפטר מעבודתו בגלל סיבה מוצדקת יצרף אישורים מתאימים שמוכיחים את קיומה של הסיבה.
 • מסמכים נוספים שיש לצרף, בהתאם לצורך:
  • משוחררים משירות בצה"ל בשנה וחצי האחרונות יצרפו תעודת שחרור מצה"ל או מסמך צבאי אחר. יש לוודא שבתעודה או המסמך רשום תאריך הגיוס ותאריך השחרור.
  • מי שקיבלו פטור משירות צבאי (בגילאי 20-18) יצרפו תצלום של תעודת פטור מצה"ל.
  • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יצרפו אישור מהאגודה המורשית שהפנתה להתנדבות, כולל ציון תקופת השירות.
  • מי שהופנה להכשרה מקצועית יצרף אישור מלשכת שירות התעסוקה על הפניה לקורס ואישור ממוסד הלימודים/ מרכז ההכשרה על מספר ימי הלימוד, תאריכי ההתחלה והסיום של הקורס.
  • מי שנשלח לעבודה לא מתאימה יצרף אישור מלשכת שירות התעסוקה על ההפנייה לעבודה הלא מתאימה בצירוף תלוש שכר. את האישור ותלוש השכר יש להגיש מדי חודש לסניף הקרוב למקום המגורים.
  • מקבלי פנסיה, קצבת פרישה או פנסיית נכות/רפואית, יצרפו את תלוש הפנסיה עבור החודש הראשון שעבורו הם תובעים דמי אבטלה.
  • מי שעובד כשכיר בתקופת האבטלה יצרף תלוש שכר מעבודה. יש להגיש תלוש שכר מדי חודש לסניף הקרוב למקום המגורים. מי שהפסיק לעבוד, יודיע על כך למחלקת אבטלה בסניף הקרוב.
  • מי שטרם מלאו להם 45 שנה, ולבן/בת זוגם יש הכנסה משכר או מפנסיה, יצרפו תלוש שכר/פנסיה אחרון של בן/בת הזוג.
 • אין חובה להגיש מסמכים מקוריים, אולם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש שהם יוצגו, אם הצילום, או הפקס שהתקבל אינו ברור, או בשל סיבה אחרת.
 • מומלץ לשמור עותק של התביעה.

המשך הטיפול בתביעה

 • לאחר שאושרה התביעה לדמי אבטלה, אין צורך להגיש תביעה נוספת בחודש הבא.
 • שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה המקצועית מעבירים מדי חודש למוסד לביטוח לאומי אישור על מספר ימי האבטלה שנרשמו, על פי התייצבותו של דורש העבודה בלשכת התעסוקה או בהכשרה המקצועית.

מועד התשלום

 • התשלום הראשון ישולם בסמוך לסיום הטיפול בתביעה. התשלומים הבאים ישולמו בסמוך ל-12 בכל חודש, עבור ימי ההתייצבות בחודש הקודם (ייתכנו שינויים במועד התשלום לרגל חגים - ראו לוח תשלומי הקצבאות).
 • מי שהתפטרו בנסיבות שלא מוגדרות כמוצדקות, יתחילו לקבל את דמי האבטלה רק כעבור 90 ימים מהפסקת העבודה. ניתן להירשם לראשונה בלשכת התעסוקה עד 3 חודשים מיום הפסקת העבודה, מבלי שתושפע מכך תקופת האכשרה.
 • מי שסירבו להצעה של לשכת שירות התעסוקה לעבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, יתחילו לקבל דמי אבטלה רק כעבור 90 ימים מהסירוב, ויופחתו להם 30 ימים מכלל ימי התשלום שמגיעים להם.

תביעה חוזרת

 • לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות, ניתן להגיש תביעה חוזרת - במידת הצורך (אם טרם חלפו 12 חודשים, אין צורך להגיש תביעה חדשה וניתן להמשיך לקבל דמי אבטלה כל עוד נשארו ימי אבטלה לניצול).
 • למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

ערעור

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין