הקדמה:

כדי להיות זכאי לדמי אבטלה יש להתייצב תחילה בלשכת התעסוקה ולאחר מכן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי
חשוב להגיש את התביעה עד שנה מיום ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, יש להתייצב בלשכת התעסוקה ולהירשם כדורש עבודה.
 • את התביעה יש להגיש בתוך שנה מיום ההתייצבות הראשונה בלשכת התעסוקה. למי שיגיש תביעה לאחר מועד זה, לא ישולמו דמי אבטלה לתקופה שקדמה ל-12 החודשים מיום הגשת התביעה (גם אם עמד באותה עת בתנאי הזכאות).

שלבי ההליך

 • לאחר ההתייצבות בלשכת התעסוקה, יש להגיש טופס תביעה לדמי אבטלה (בצירוף המסמכים שיפורטו בהמשך), באמצעות:
  1. מילוי ושליחה מקוונת של טופס תביעה מקוון בצירוף המסמכים שיפורטו בהמשך.
  2. מילוי והדפסה של טופס התביעה - ניתן למלא את הטופס הידני או הטופס המקוון, להדפיס ולהגיש עם המסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 • המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:
  • אישור מהמעסיק על תקופת ההעסקה ועל השכר, או תלושי שכר של 12 חודשים לפחות מתוך 18 חודשי העבודה האחרונים. הפקיד המטפל רשאי, על פי שיקול דעתו, לבקש גם אישור מהמעסיק וגם תלושי שכר.
  • אישור מהמעסיק המציין את סיבת הפסקת העבודה ותאריך הפסקת העבודה, עם חתימה וחותמת המעסיק (מכתב סיום העסקה).
  • אם העובד הפסיק לעבוד בשל הוצאתו לחל"ת ל-30 יום לפחות, המעסיק יציין באישור את תקופת החל"ת הצפויה ואת יתרת ימי החופשה של העובד, אם ישנם.
  • מי שהתפטר מעבודתו בשל סיבה מוצדקת יצרף אישורים מתאימים המוכיחים את קיומה של סיבה זו.
  • מסמכים נוספים שיש לצרפם, בהתאם לצורך:
   • משוחררים משירות בצה"ל בשנה וחצי האחרונות יצרפו תעודת שחרור מצה"ל או מסמך צבאי אחר. יש לוודא שבתעודה או המסמך רשום תאריך הגיוס ותאריך השחרור.
   • מי שקיבלו פטור משירות צבאי (בגילאי 20-18) יצרפו תצלום של תעודת פטור מצה"ל.
   • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יצרפו אישור מהאגודה המורשית שהפנתה להתנדבות, כולל ציון תקופת השירות.
   • מי שהופנה להכשרה מקצועית יצרף אישור מלשכת שירות התעסוקה על הפניה לקורס ואישור ממוסד הלימודים/ מרכז ההכשרה על מספר ימי הלימוד, תאריכי ההתחלה והסיום של הקורס.
   • מי שנשלח לעבודה לא מתאימה יצרף אישור מלשכת שירות התעסוקה על ההפנייה לעבודה הלא מתאימה בצירוף תלוש שכר. את האישור ותלוש השכר יש להגיש מדי חודש לסניף הקרוב למקום המגורים.
   • מקבלי פנסיה, קצבת פרישה או פנסיית נכות/רפואית, יצרפו את תלוש הפנסיה עבור החודש הראשון שעבורו הם תובעים דמי אבטלה.
   • מי שעובד כשכיר בתקופת האבטלה יצרף תלוש שכר מעבודה. יש להגיש תלוש שכר מדי חודש לסניף הקרוב למקום המגורים. מי שהפסיק לעבוד, יודיע על כך למחלקת אבטלה בסניף הקרוב.
   • מי שטרם מלאו להם 45 שנה, ולבן/בת זוגם יש הכנסה משכר או מפנסיה, יצרפו תלוש שכר/פנסיה אחרון של בן/בת הזוג.
 • אין חובה להגיש מסמכים מקוריים, אולם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש שהם יוצגו, אם הצילום, או הפקס שהתקבל אינו ברור, או בשל סיבה אחרת.
 • מומלץ לשמור עותק של התביעה.
 • לאחר שאושרה התביעה לדמי אבטלה, אין צורך להגיש תביעה נוספת בחודש הבא. שירות התעסוקה או מרכז ההכשרה המקצועית מעבירים מדי חודש למוסד לביטוח לאומי אישור על מספר ימי האבטלה שנרשמו, על פי התייצבותו של דורש העבודה בלשכת התעסוקה או בהכשרה המקצועית.
 • לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות, ניתן להגיש תביעה חוזרת - במידת הצורך (אם טרם חלפו 12 חודשים, אין צורך להגיש תביעה חדשה וניתן להמשיך לקבל דמי אבטלה כל עוד נשארו ימי אבטלה לניצול). למידע נוסף, ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

ערעור

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין