אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים, מבלי לקבל היתר להעסקתם משר העבודה
בנוסף, כדי להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים יש לקבל את הסכמת הוריהם או האפוטרופוס שלהם
העסקת הילד מותנית בכך שרופא בדק אותו ואישר את העסקתו, והתקיימו כל שאר התנאים להעסקת הילד בהתאם לתקנות
מי שמעסיק נוער בגילאי 18-15 בהופעה או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דוגמנות, או מי שעוסק בתיווך לעבודה כאמור, חייבים לקבל בכתב את הסכמת הנער והוריו להעסקה או לתיווך, ואת הסכמתם לקיום ראיון ומבחני קבלה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה


החוק והתקנות קובעות שורה של תנאים הכרחיים לצורך העסקת בני נוער בהופעות, צילומים או פרסומות.

העסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים

אישורים והיתרים

 • העסקת נער או ילד מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות, מצריכה עמידה בכל התנאים הבאים:
  1. הורי הילד או האפוטרופוס נתנו את הסכמתם.
  2. הילד נבדק על ידי רופא שאישר את העסקתו.
  3. ניתן היתר משר העבודה להעסקת הילד.

תנאים להעסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים

 • אסור להעסיק ילד מתחת לגיל 15 בהופעה ובפרסומות, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן שעלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד.
  2. בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים.
  3. אין בהופעה מסרים גזעניים.
  4. אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק.
  5. אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני.
  6. מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף.
  7. ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למנוע את חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה.
  8. במקום ההופעה יש מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת המיועדת לטיפול בעזרה ראשונה למי שעובד במקום פתוח.
  9. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות.
  10. לא ננקטת כלפי הילד, או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה.
  11. הילד מועסק בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, כפי שמפורט בתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999.
  12. המעסיק או מישהו מטעמו יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה אם יידרש, בנוגע להעסקת הילד, כולל מידע לגבי זהות מזמין ההופעה, מבקש ההיתר (המעסיק), זמני ההופעה ומקומה; המעסיק או האדם מטעמו חייב להימצא בכל זמן ההופעה במקום ההופעה
  13. במקום ההופעה יש פינת מנוחה.
  14. המעסיק מספק לילד שתייה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר מ-3 שעות, חובה לספק לילד ארוחה (חמה או קרה).
  15. המעסיק דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים מביתו למקום ההופעה וחזרה לבית; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה.
  16. המעסיק דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו.
  17. המעסיק מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

תנאים להעסקת ילדים שלא מלאו להם 8 שנים

 • אם טרם מלאו לילד 8 שנים, אסור להעסיק אותו בפרסומת, בהופעה או בצילומים אלא אם בנוסף לתנאים שצוינו מתקיימים גם כל התנאים הבאים:
  1. הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד חייב להיות נוכח במשך כל הזמן שהילד מצולם או מופיע.
  2. הורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה, יתלווה להסעות של הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה, גם אם ההסעה היא בשעות היום.

העסקת ילד מתחת לגיל שנה

 • ככלל, לא ניתן להעסיק ילד מתחת לגיל שנה בפרסומות, בהופעות ובצילומים, ושר העבודה לא ייתן היתר להעסקה של ילד מתחת לגיל זה.
 • עם זאת, השר רשאי לתת היתר להעסקת ילד שלא מלאה לו שנה בהופעה ציבורית, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות.
  2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה.
  3. הוועדה המייעצת שמינה השר המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות. והמעסיק מקפיד על העסקת הילד במסגרת שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה שעליהן המליצה הוועדה.

השתתפות נוער בגיל 18-15 בפרסומת

 • החל מיום 17.09.2023, מי שמעסיק בני נוער בגילאי 18-15 בהופעה או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דוגמנות, או מי שעוסק בתיווך בני הנוער לעבודה כאמור, חייבים לקבל את הסכמת הנער והוריו להעסקה או לתיווך, לרבות את הסכמתם לקיום ראיון ומבחני במה לקבלה לעבודה.
 • הסכמת הנער וההורה לתיווך או להעסקה תינתן בכתב באמצעות מילוי "טופס הסכמה לתיווך להעסקה או להעסקה בהופעת פרסום" כאמור בתוספת השנייה לחוק, ובצירוף צילום תעודה מזהה של ההורה.
 • הסכמת הנער וההורה לתיווך או להעסקה יכולה להיעשות באמצעות שליחת מסרון (SMS), או באמצעי דיגיטלי אחר המאפשר לשמור את ההודעה (כגון ווטצאפ או אימייל), רק במקרים הבאים:
  • ההסכמה היא להמשך התיווך או העסקה, לרבות הסכמה להמשך תיווך או העסקה שהתקיימו החל מיום 17.03.2023.
  • הסכמת הנער וההורה ניתנה לפני יום 17.09.2023 או שניתן לגבי ההעסקה היתר משר העבודה, ולא חלפה שנה ממועד ההסכמה או ההיתר.
 • המעסיק חייב לשמור את טופס ההסכמה של הנער והוריו לתקופה של 7 שנים מתום העסקת הנער.
 • תיווך להעסקה או העסקה של בני נוער בכמפורט לעיל, ללא הסכמת הנער והוריו, מהווה עבירה שדינה קנס.
 • הורים או בני משפחה אחרים של הנער רשאים להיות נוכחים בזמן תיווך להעסקה או העסקה של הנער בהופעה או צילומים לצורכי פרסום, לרבות בזמן קיום ראיון ומבחני במה לקבלה לעבודה.

מי זכאי?

 • בני נוער המועסקים בפרסומות, בהופעות ציבוריות ובצילומים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • התנאים להעסקת ילדים בפרסומות, בהופעות ובצילומים, המפורטים בדף זה, מהווים תנאים בהיתר להעסקת הילד. הפרת אחד התנאים מהווה הפרת תנאי ההיתר, ולכן היא עשויה להביא לשלילת ההיתר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים