הקדמה:

אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים, מבלי לקבל היתר להעסקתם משר העבודה
בנוסף, כדי להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים יש לקבל את הסכמת הוריהם או האפוטרופוס שלהם
העסקת הילד מותנית בכך שרופא בדק אותו ואישר את העסקתו, והתקיימו כל שאר התנאים להעסקת הילד בהתאם לתקנות
למידע נוסף ראו באתר זרוע העבודה


התקנות קובעות שורה של תנאים הכרחיים לצורך העסקת ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות.

אישורים והיתרים

 • העסקת נער או ילד מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות, מצריכה עמידה בכל התנאים הבאים:
  1. הורי הילד או האפוטרופוס נתנו את הסכמתם.
  2. הילד נבדק על ידי רופא שאישר את העסקתו.
  3. ניתן היתר משר העבודה להעסקת הילד.

תנאים להעסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים

 • אסור להעסיק ילד מתחת לגיל 15 בהופעה ובפרסומות, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן שעלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד.
  2. בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים.
  3. אין בהופעה מסרים גזעניים.
  4. אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק.
  5. אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני.
  6. מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף.
  7. ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למנוע את חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה.
  8. במקום ההופעה יש מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת המיועדת לטיפול בעזרה ראשונה למי שעובד במקום פתוח.
  9. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות.
  10. לא ננקטת כלפי הילד, או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה.
  11. הילד מועסק בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, כפי שמפורט בתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999.
  12. המעסיק או מישהו מטעמו יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה אם יידרש, בנוגע להעסקת הילד, כולל מידע לגבי זהות מזמין ההופעה, מבקש ההיתר (המעסיק), זמני ההופעה ומקומה; המעסיק או האדם מטעמו חייב להימצא בכל זמן ההופעה במקום ההופעה
  13. במקום ההופעה יש פינת מנוחה.
  14. המעסיק מספק לילד שתייה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר מ-3 שעות, חובה לספק לילד ארוחה (חמה או קרה).
  15. המעסיק דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים מביתו למקום ההופעה וחזרה לבית; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה.
  16. המעסיק דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו.
  17. המעסיק מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

תנאים להעסקת ילדים שלא מלאו להם 8 שנים

 • אם טרם מלאו לילד 8 שנים, אסור להעסיק אותו בפרסומת, בהופעה או בצילומים אלא אם בנוסף לתנאים שצוינו מתקיימים גם כל התנאים הבאים:
  1. הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד חייב להיות נוכח במשך כל הזמן שהילד מצולם או מופיע.
  2. הורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה, יתלווה להסעות של הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה, גם אם ההסעה היא בשעות היום.

העסקת ילד מתחת לגיל שנה

 • ככלל, לא ניתן להעסיק ילד מתחת לגיל שנה בפרסומות, בהופעות ובצילומים, ושר העבודה לא ייתן היתר להעסקה של ילד מתחת לגיל זה.
 • עם זאת, השר רשאי לתת היתר להעסקת ילד שלא מלאה לו שנה בהופעה ציבורית, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות.
  2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה.
  3. הוועדה המייעצת שמינה השר המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות. והמעסיק מקפיד על העסקת הילד במסגרת שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה שעליהן המליצה הוועדה.

מי זכאי?

 • ילדים מתחת לגיל 15 המועסקים בפרסומות, בהופעות ציבוריות ובצילומים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • התנאים להעסקת ילדים בפרסומות, בהופעות ובצילומים, המפורטים בדף זה, מהווים תנאים בהיתר להעסקת הילד. הפרת אחד התנאים מהווה הפרת תנאי ההיתר, ולכן היא עשויה להביא לשלילת ההיתר.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים