הקדמה:

אסור להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שניםבפרסומות בהופעות ובצילומים, אלא אם התקיימו תנאים מסויימים
לא ניתן להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות הופעות וצילומים, אם לא התקבל היתר להעסקתם משר הכלכלה
העסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים טעונה הסכמת הוריהם או האפוטרופוס
העסקת ילד מתחת לגיל 15 בפרסומות,הופעות ובצילומים מותנית בכך שהילד נבדק על ידי רופא שאישר את העסקתו, והתקיימו כל התנאים להעסקת הילד בהתאם לתקנות.


התקנות קובעות שורה של תנאים הכרחיים לצורך העסקת ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות צילומים או פרסומות.

אישורים והיתרים

 • על מנת שניתן יהיה להעסיק נער או ילד מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות, יש לעמוד בכל התנאים הבאים:
 1. הורי הילד או האפוטרופוס נתנו את הסכמתם;
 2. הילד נבדק על ידי רופא שאישר את העסקתו;
 3. התקבל היתר משר הכלכלה להעסקת הילד;

תנאים להעסקת ילדים מתחת לגיל 15 בפרסומות, הופעות וצילומים

 • אסור להעסיק ילד מתחת לגיל 15 בהופעה ובפרסומות, אלא אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד;
 2. בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים;
 3. אין בהופעה מסרים גזעניים;
 4. אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק;
 5. אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;
 6. מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף;
 7. ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למניעת חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה;
 8. במקום ההופעה מצויים, בכל עת, מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת המיועדת לטיפול בעזרה ראשונה למי שעובד במקום פתוח;
 9. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;
 10. לא ננקטת כלפי הילד או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה;
 11. הילד מועבד, בין בידי מבקש אחד ובין בידי מספר מבקשים, בהתאם לתנאים בדבר שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, הכל כמפורט בתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999;
 12. המעסיק או מישהו מטעמו יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה ככל שיידרש, בנוגע להעבדת הילד, כולל מידע בענין זהות מזמין ההופעה, מבקש ההיתר (המעסיק), זמני ההופעה ומקומה; המעסיק או אותו אדם מטעמו חייב להימצא כל זמן ההופעה במקום ההופעה;
 13. במקום ההופעה מצויה פינת מנוחה;
 14. המעסיק מספק לילד שתיה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר משלוש שעות, חובה לספק לילד ארוחה חמה או קרה;
 15. המעסיק דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה ממנו למקום מגוריו; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה;
 16. המעסיק דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו;
 17. המעסיק מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

תנאים להעסקת ילדים שלא מלאו להם שמונה שנים

 • כאשר הילד עוד לא בן 8 שנים, אזי אסור להעסיק אותו בפרסומת, בהופעה או בצילומים אלא אם בנוסף לתנאים הנ"ל מתקיימים גם כל התנאים הבאים:
 1. הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד חייב להיות נוכח בזמן העבדת הילד, בכל זמן ההופעה;
 2. הורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה, יתלווה להסעות של הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה, גם אם ההסעה היא בשעות היום.

העסקת ילד מתחת לגיל שנה

 • ככלל, לא ניתן להעסיק ילד מתחת לגיל שנה בפרסומות, בהופעות ובצילומים, ושר הכלכלה לא ייתן היתר להעסקה של ילד מתחת לגיל זה.
 • למרות זאת, רשאי השר לתת היתר להעסקת ילד, שלא מלאה לו שנה, בהופעה ציבורית, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות;
 2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה;
 3. הועדה המייעצת שמינה השר המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות. והמעסיק מקפיד על העסקת הילד במסגרת שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה שעליהן המליצה הוועדה.

מי זכאי?

 • ילדים מתחת לגיל 15 המועסקים בפרסומות, בהופעות ציבוריות ובצילומים

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • התנאים להעסקת ילדים בפרסומות, בהופעות ובצילומים, המפורטים בערך זה, מהווים תנאים בהיתר להעסקת הילד. הפרת אחד התנאים מהווה הפרת תנאי ההיתר, אשר יכולה להביא לשלילת ההיתר.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים