הקדמה:

מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי עבור כל עובד זר שהם מעסיקים
החל מיום 01.02.2019 גובה הפיקדון בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו (בעבר עמד גובה הפיקדון על 710 ש"ח)
גובה הפיקדון של חברת הסיעוד יורכב מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי מעסיק שעליהן להפריש בהתאם להסכם עם מזמין שירות הסיעוד או בהתאם לצו הרחבה החל עליהן - לפי הגבוה מביניהם
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון


טיפ
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ומועסקים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, או על-ידי חברות סיעוד.

למידע על הפקדת פיקדון במקרים נוספים ראו:

על-פי תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016 מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות עבור כל עובד זר שהם מעסיקים.

 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים הללו בפועל, כלומר, המעסיק יהיה פטור מתשלום זכויות סוציאליות אלה לעובד או לקופות הגמל.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון.
 • החובה חלה על מעסיקים בענף הבנייה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית החל מה-01.08.2016, ועל חברות סיעוד החל מה-01.11.2016.
 • אין חובה להפקיד פיקדון כאמור עבור עובד זר יומי, אזרח מדינה הגובלת בישראל (כגון ירדן), החוזר מדי יום ,בתום יום העבודה למדינתו.
 • החל מיום 01.02.2019, חלה חובה על מעסיקים להפקיד פיקדון חודשי גם עבור עובדים זרים המועסקים בענף המלונאות. למדע נוסף ראו: הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות.

גובה הפיקדון

גובה הפיקדון בענף הבניין ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית

 • החל מיום 01.02.2019 גובה הפיקדון בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית הוא סכום התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם עבור ביטוח פנסיוני לעובד זר, פיצויי פיטורים או קופת תגמולים אחרת בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה] מיום 28.03.2018, שיעור ההפקדות של המעסיק בביטוח פנסיוני עומד על 7.1% משכרו החודשי של העובד. שיעור ההפקדה לפיצויים עומד על מינימום של 6% משכרו החודשי של העובד (ראו הסכם קיבוצי כללי בענף הבניה מיום 29.06.2015).
 • יש להדגיש, כי בנוסף לפיקדון הכולל את הפקדות המעסיק לביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים, על המעסיק להפקיד באותו חשבון גם את הפקדותיו עבור [קרן השתלמות|קרן ההשתלמות]], אם חלה חובה על המעסיק להפריש לקרן השתלמות בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • עד ליום 01.02.2019 סכום הפיקדון שמעסיקי עובדים זרים בענף הבניין ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית הפקידו היה 710 ש"ח לחודש לעובד.

גובה הפיקדון שחל על חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים

 • סכום הפיקדון שעל חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים להפקיד יהיה הגבוה מבין שני אלה:
  • סכום הפיצויים (6% מהשכר) ומרכיב תגמולי מעסיק (6.5% מהשכר החל מיום 01.01.2017) שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר כפי שנקבע בצווי ההרחבה או בהסכמים קיבוציים החלים על חברות הסיעוד.
  • סכום הפיצויים ומרכיב התגמול שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר כפי שנקבע בהסכם בינה לבין מזמין שירותי הסיעוד. לפרטים נוספים ראו העסקה משותפת של עובד זר בסיעוד ע"י המטופל וחברת הסיעוד.
הערת עריכה
לפי המסמך של משרד הכלכלה זה כולל גם את רכיב תגמולי העובד ולא רק תגמולי המעסיק. לפי התקנות ולפי מסמך משרד הפנים זה כולל רק את רכיב תגמולי המעסיק. אבל אז זה מעורר בעיה לאן יופרשו תגמולי העובד?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:51, 11 בספטמבר 2016 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

שלבי ההליך

 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו, ושמנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • המעסיק יעביר את הפיקדון באמצעות מרכז סליקה בנקאי, המאפשר העברה ממוחשבת של תשלומים.
 • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דיווח מקוון באמצעות מבנה קובץ מוגדר, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר שמועסק אצלו. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שעבורה שולם הפיקדון.
הערת עריכה
לא מצאתי קישור למרכז הסליקה הבנקאי ולדווח המקוון
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:40, 7 בספטמבר 2016 (IDT)
 • על המעסיק או חברות הסיעוד להעביר את הפיקדון לכל המאוחר ב-15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלוונטי.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות (בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו) יהיה זכאי, בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ. במקרה של שהייה בלתי חוקית של מעל 6 חודשים, תישלל ממנו כלל הזכאות לקבלת הפיקדון.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת אשרת השהייה בארץ אל האפוטרופוס הכללי, וישמשו לרווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
 • בנוסף, עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
 • הפקדת הפיקדון אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים