מי שמעסיק עובדים זרים בחברות סיעוד,בבנייה בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובמיזם תשתית חיוני, חייב להפקיד עבור כל עובד זר ,החל מחודש העבודה הראשון, פיקדון חודשי בחשבון בנק נפרד בבנק מזרחי
גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים על המעסיק
גובה הפיקדון של חברת הסיעוד הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל חברת הסיעוד להפריש בהתאם להסכם עם מזמין השירות או בהתאם לצו ההרחבה החל עליה - לפי הגבוה מבניהם, ובאופן יחסי לאחוזי ההעסקה של העובד
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון
למידע נוסף ראו נוהל פיקדון לעובדים זרים רשות האוכלוסין וההגירה


טיפ
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ומועסקים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, או על-ידי חברות סיעוד.

למידע על הפקדת פיקדון במקרים נוספים ראו:

 • מי שמעסיק עובדים זרים בחברות סיעוד, בענפי הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובמיזם תשתית חיוני, חייב להפקיד להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק נפרד בבנק מזרחי.
  • בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית -חלה חובה זו החל מיום 01.08.2016.
  • בחברות הסיעוד - חלה חובה זו החל מיום 01.11.2016.
  • במיזם תשתית חיוני -חלה חובה זו החל מיום 02.04.2024
 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים הללו בפועל, כלומר, המעסיק יהיה פטור מתשלום זכויות סוציאליות אלה לעובד או לקופות הגמל.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון.
 • אין חובה להפקיד פיקדון כאמור עבור עובדים פלסטינים וכן עבור עובד זר יומי, אזרח מדינה הגובלת בישראל (כגון ירדן), החוזר מדי יום, בתום יום העבודה למדינתו.
 • החל מחודש ינואר 2021 , החובה להפקיד פיקדון חודשי חלה גם על מוסדות סיעוד המעסיקים עובדים זרים. למדע נוסף ראו:הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

גובה הפיקדון

גובה הפיקדון בענף הבניין ,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובמיזם תשתית חיוני

 • גובה הפיקדון בענף הבניה ,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובמיזם תשתית חיוני הנו סכום כלל התשלומים הסוציאלים שהמעסיק חב בהם לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים עליו לרבות רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שעל המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני והפרשות לקרן השתלמות, ככל שחלה חובה שכזו על המעסיק. אם העובד לא עבד חודש מלא מטעמים שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי. ( בענף הבנייה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית עד יום 01.02.2019 עמד גובה הפיקדון על 710 ₪).
  • על פי ההסכם הקיבוצי החל בענף הבנייה, שיעור ההפרשות שחל על מעסיק בענף הבנייה עבור ביטוח פנסיוני הנו 7.1% עבור תגמולים, ו-6% עבור פיצויים ובסה"כ על המעסיק להפקיד בקופת הפיקדון 13.1% משכרו של העובד. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים.
 • הסכומים שמעסיקים בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית היו חייבים להפריש לביטוח פנסיוני בתקופה שלפני יום 01.08.2016, יועברו לחשבון הפיקדון והוראות הנוהל יחולו גם על כספים אלה .
 • קרן השתלמות- על פי ההסכם קיבוצי בענף הבנייה, עובדים בעלי ותק מסוים זכאים להפרשות ל קרן השתלמות. סעיף 1יא(ו) לחוק מחייב את המעסיק להעביר לחשבון הבנק שבו מנוהל הפיקדון את כלל התשלומים הסוציאלים שהוא חב בהם לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה– כמו רכיב של קרן השתלמות, שקיים בענף הבניין .

גובה הפיקדון שחל על חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים

 • סכום הפיקדון שעל חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים להפקיד יהיה הגבוה מבין שני אלה:
  • סכום הפיצויים (6% מהשכר) ומרכיב תגמולי מעסיק (6.5% מהשכר החל מיום 01.01.2017) שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר על פי חלקה באחוזי העסקתו, כפי שנקבע בצווי ההרחבה או בהסכמים קיבוציים החלים על חברות הסיעוד.
  • סכום הפיצויים ומרכיב התגמול שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר על פי חלקה באחוזי העסקתו, כפי שנקבע בהסכם בינה לבין המוסד לביטוח לאומי, מזמין שירותי הסיעוד. ברוב הסכמי השירות בין המוסד לביטוח לאומי לחברת הסיעוד נקבע שעל חברת הסיעוד להפריש לעובד 8.33% מהשכר החודשי, עבור פיצויים ולא רק 6% מהשכר כקבוע בצו ההרחבה.
 • לפרטים נוספים אודות העסקה במקביל על ידי המטופל וחברת הסיעוד ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • הסכומים שחברת סיעוד היתה חייבת להפריש לביטוח פנסיוני בתקופה שלפני יום 01.11.2016, יועברו על ידי חברת הסיעוד לחשבון הפיקדון , בהתקיים התנאים המצטברים הבאים :
  • העובד הזר טרם עזב את ישראל וטרם פג תוקף רישיון הישיבה שלו בישראל.
  • העובד הזר חתם על כתב הסכמה מתורגם לשפה שהעובד מבין, לפיו כספי הפנסיה ופיצויי הפיטורים שנצברו לזכותו בחברת הסיעוד עד ליום 01.11.2016 יועברו לחשבון הבנק בו מנוהלים כספי הפיקדון ויחולו על הכספים הללו הכללים הנוגעים לתשלום בעת היציאה מישראל.
  • הכספים אינם מופקדים בחברת ביטוח או בקרן נאמנות על שם העובד.

הפקדת פיקדון יחסי

 • אם העובד לא עבד חודש מלא מהסיבות הבאות, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי:
  • העובד לא התחיל את עבודתו בתחילת החודש.
  • העובד לא סיים את עבודתו בתום החודש.
  • העובד שהה במהלך החודש בחופשה ללא תשלום בשל מחלה או בשל חופשה עקב יציאה זמנית מהארץ.
 • במקרים אלה יחושב גובה הפיקדון באופן יחסי למספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותו חודש חלקי מספר הימים שבחודש. בחישוב ימי העבודה של העובד יש לקחת בחשבון את ימי המנוחה השבועית, ימי חופשה, ימי מחלה, ימי חג וימים נוספים שאיו עובדים בהם על פי הדין.
דוגמה
 • מעסיק אשר על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני נדרש להפקיד עבור ביטוח פנסיוני 12.5% מהשכר, יפקיד בפיקדון עבור עובד המועסק בשכר מינימום סך של 735 ₪ בחודש (לפי החישוב: 5880.02 X‏ 12.5%).
 • אם העובד התחיל את עבודתו באמצע החודש, עבד 10 ימים בפועל, ושהה ב-3 ימי מחלה, יש להוסיף 2 ימי מנוחה שבועית ואת 3 ימי המחלה בהם שהה במהלך החודש, כך שסה"כ מספר ימי עבודתו בחודש הנו 15 ימים, מתום 30 ימים.
 • העובד עבד 50% באותו החודש (15/30)
 • על המעסיק להפקיד עבור העובד באותו חודש פיקדון בסך 367.5 ₪ (לפי החישוב: 735 X‏ 50%).

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

שלבי ההליך

 • כספי הפיקדון יופקדו החל מחודש העבודה הראשון של העובד בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו, באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

פתיחת סמל מעסיק ותהליך קבלת חשבון לעובד

 • חברות הסיעוד
  • על חברת הסיעוד להעביר אל יחידת הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות כתובת הדוא"ל את פרטי החברה הבאים: שם מלא של נותן השירות, ח.פ, תיק ניכויים, כתובת נותן השירות, טלפון, פקס, שם איש קשר ונייד, כתובת מייל ראשי, כתובת מייל משני.
  • מחלקת פיקדונות מקימה את החברה במערכת ומפיקה לה מספר שנקרא "סמל מעסיק" המזהה את חברת הסיעוד.
  • לאחר שהחברה מקבלת סמל מעסיק, עליה לשלוח למחלקת פיקדונות קובץ אקסל לצורך קליטת עובדים למערכת ופתיחת חשבון.
  • בקובץ על החברה למלא את פרטי העובדים ולהעביר למחלקת פיקדונות לקליטה. אם הכל תקין, העובדים נקלטים למערכת ולכל עובד משויך חשבון אישי בבנק מזרחי. אם הדיווח לא נקלט במערכת, מחלקת פיקדונות מעבירה לחברה מייל עם פירוט השגיאות והתיקון הנדרש כדי לקלוט את העובד למערכת.
  • מספר החשבון האישי של כל עובד נשלח לחברת סיעוד ועל החברה לבצע הפקדות מידי חודש בחודשו לחשבון של העובד באמצעות מס"ב בלבד.
 • מעסיק בענף הבניה
  • כדי לפתוח סמל מעסיק ולקל מספר חשבון לעובד, על המעסיק ה לפנות לאגף לשכות ותאגידים.
 • מעסיק בעבודה בטכנולוגיה ייחודית
  • כדי לפתוח סמל מעסיק לקבל חשבון לעובד, על המעסיק לפנות לאגף היתרים לקבלת היתר, ולאחר מכן על החברה לפנות למדור תשלומים המטפל בפתיחת התיק.

הפקדת הפיקדון בחשבון העובד

 • לאחר שהמעסיק ביצע את הליכי הקליטה של העובד במערכת, הוא מקבל מספר חשבון של העובד. על המעסיק להפקיד מדי חודש את הפיקדון למספר החשבון של העובד בבנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618)באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב), המאפשר העברה ממוחשבת של התשלומים.
 • על המעסיק או חברות הסיעוד להעביר את הפיקדון עד ל- 15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלוונטי.
 • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דיווח מקוון באמצעות מבנה קובץ מוגדר אשר ישלח על ידי יחידת הפקדונות, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר שמועסק אצלו. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שעבורה שולם הפיקדון.

הפקדת הפיקדון באופן רטרואקטיבי

 • אם ישנם חודשים קודמים שהמעסיק לא הפקיד בהם את תשלומי הפיקדון, ניתן להעביר את תשלומי הפיקדון באופן רטרואקטיבי עבור חודשים אלו דרך מס"ב.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות (בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו) יהיה זכאי, בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ.
 • במקרה של שהייה בלתי חוקית של 12 חודשים ויותר, יהיה זכאי העובד ל- 25% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
 • בנוסף, עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
 • הפקדת הפיקדון אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים