החל מחודש ינואר 2021 מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה עבור כל עובד זר
החובה חלה כלפי עובדים זרים שהחלו לעבוד בענף התעשייה בשנת 2021 ועל מוסד רפואי שהוא בית חולים אשר רשאי להפעיל מחלקת סיעודית או מחלקת תשושי נפש, והחל מדצמבר 2022 גם על מוסדות סיעוד שהם מעון בפיקוח משרד הרווחה
הפיקדון הוא בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני לעובד במשרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון


אזהרה
דף זה עוסק בהפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין ועובדים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה

החל מחודש ינואר 2021 מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.

 • גובה הפיקדון הנו סכום רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שעל המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני בעד משרה מלאה, בהתאם לצו ההרחבה או הסכמים קיבוציים החלים עליו. אם העובד לא עבד חודש מלא מטעמים שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי.
 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את חובת המעסיק להפריש לעובד לביטוח פנסיוני על פי הדין או על פי הסכם קיבוצי החל עליו, אך אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון או עבור חלק הפיצויים שעבורו לא הפקיד לקופת הפיקדון.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד.
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון. למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובדים זרים.
 • עובדים זרים יוכלו לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • מעסיק עובדים זרים במוסדות רפואיים הרשאים להפעיל מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש.
 • החל מדצמבר 2022, מעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד שהם מעון שקיבל רישיון לפי חוק הפיקוח על מעונות והוא מטפל בזקן תשוש או מעניק שירותי דיור טיפולי־שיקומי וסיעודי לאנשים עם מוגבלות, וכן מפעיל בנוסף מסגרת פעילות יומית בקהילה לטיפול סיעודי ושיקומי באנשים עם מוגבלות,
 • מעסיק בענף התעשייה המעסיק עובד זר שנכנס לראשונה לעבודה בענף התעשייה בשנים 2021 עד 2025.

גובה הפיקדון

 • גובה הפיקדון הנו סכום כלל התשלומים הסוציאלים שהמעסיק חב בהם לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה החלים עליו לרבות רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שעל המעסיק להפריש לעובד עבור ביטוח פנסיוני והפרשות לקרן השתלמות, ככל שחלה חובה שכזו על המעסיק. אם העובד לא עבד חודש מלא מטעמים שיפורטו בהמשך, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי.
 • מעסיק אשר חל עליו צו ההרחבה לביטוח פנסיוני נדרש להפקיד עבור כל עובד זר 12.5% מהשכר בכל חודש.
 • אם העובד לא עבד חודש מלא מהסיבות הבאות, גובה הפיקדון יחושב באופן יחסי:
  • העובד לא התחיל את עבודתו בתחילת החודש.
  • העובד לא סיים את עבודתו בתום החודש.
  • העובד שהה במהלך החודש בחופשה ללא תשלום בשל מחלה או בשל חופשה עקב יציאה זמנית מהארץ.
  • במקרים אלה יחושב גובה הפיקדון באופן יחסי למספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותו חודש חלקי מספר הימים שבחודש. בחישוב ימי העבודה של העובד יש לקחת בחשבון את ימי המנוחה השבועית, ימי חופשה, ימי מחלה, ימי חג וימים נוספים שאין עובדים בהם על פי הדין.
דוגמה
 • מעסיק אשר על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני נדרש להפקיד עבור ביטוח פנסיוני 12.5% מהשכר, יפקיד בפיקדון עבור עובד המועסק בשכר מינימום סך של 735 ₪ בחודש (לפי החישוב: 5880.02 X‏ 12.5%).
 • אם העובד התחיל את עבודתו באמצע החודש, עבד 10 ימים בפועל, ושהה ב-3 ימי מחלה, יש להוסיף 2 ימי מנוחה שבועית ואת 3 ימי המחלה בהם שהה במהלך החודש, כך שסה"כ מספר ימי עבודתו בחודש הנו 15 ימים, מתוך 30 ימים.
 • העובד עבד 50% באותו החודש (15/30)
 • על המעסיק להפקיד עבור העובד באותו חודש פיקדון בסך 367.5 ₪ (לפי החישוב: 735 X‏ 50%).

שלבי ההליך

 • את כספי הפיקדון יש להפקיד בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו, ומנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • הבנק שבו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • המעסיק יעביר את הפיקדון באמצעות מרכז סליקה בנקאי, המאפשר העברה ממוחשבת של תשלומים.
 • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דיווח מקוון באמצעות מבנה קובץ מוגדר, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר שמועסק אצלו. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שעבורה שולם הפיקדון.
 • על המעסיק להעביר את הפיקדון לכל המאוחר ב-15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלוונטי.
 • למידע נוסף ובירורים ניתן לפנות אל יחידת הפקדונות:
  • בדוא"ל:
  • בטלפון: 074-7085060 (ימים א'-ה' בין השעות 14:00-08:00)
  • בפקס שמספרו: 02-9959055

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות (בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו) יהיה זכאי, בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ.
 • במקרה של שהייה בלתי חוקית של 12 חודשים ויותר, יהיה זכאי העובד ל- 25% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
 • בנוסף, עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
 • הפקדת הפיקדון אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון, או עבור הפיצויים שעבורם לא הפקיד לפיקדון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים