עובדי בניין, לרבות מנהלי עבודה ועובדי שיפוצים, זכאים להפרשות לקרן השתלמות
עובדי בניין שהם מפעילי עגורן צריח (מנופאים) ומנהלי עבודה באתר בנייה זכאים להפרשות החל מיום עבודתם הראשון
יתר עובדי הבניין (כולל עובדי שיפוצים) אשר אינם מנהלי עבודה, זכאים להפרשות לקרן השתלמות לאחר שהשלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל
עובדים זרים או עובדים פלסטינים זכאים לתוספת שכר (חלף השתלמות) במקום ההפרשות לקרן השתלמות


עובדי בניין (כולל עובדי שיפוצים) זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

 • עובדי בניין שהם מפעילי עגורן צריח (מנופאים) ומנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים זכאים להפרשות לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון.
 • יתר עובדי הבניין (כולל עובדי שיפוצים) אשר אינם מנהלי עבודה, זכאים להפרשות לקרן השתלמות לאחר שהשלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל.
  • ותק העובד מחושב לפי מספר שנות עבודתו בענף הבניין או השיפוצים בישראל (ולא לפי מספר שנות עבודתו אצל המעסיק הספציפי). כעולה מסעיף 67 לצו ההרחבה, ותק העובד בענף השיפוצים כולל גם את תקופת שירותו הצבאי או שירות לאומי.
 • על מעסיקים של עובדי בניין ושיפוצים אשר בעבורם לא ניתן להפקיד כספים לקרן השתלמות, כגון עובדים פלסטינים ועובדים זרים, לשלם לעובד תוספת שכר במקום קרן ההשתלמות (חלף השתלמות).

מי זכאי?

 • עובדי בניין שהם מפעילי עגורן צריח (מנופאים) ומנהלי עבודה בענף הבנייה והשיפוצים זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון.
 • יתר עובדי הבניין (כולל עובדי שיפוצים) שאינם מנהלי עבודה, זכאים לקרן השתלמות אם השלימו 3 שנות ותק בענף הבנייה בישראל.
  • על פי הנחיות רשות ההגירה, הוותק נקבע לפי ימי עבודה בפועל (כולל ימי היעדרות בתשלום). לעובד בניין המועסק 6 ימים בשבוע שנת ותק מהווה 300 ימי עבודה מדווחים, ולעובד המועסק 5 ימים בשבוע שנת וותק מהווה 261 ימי עבודה מדווחים.
  • מהאמור לעיל עולה שהזכאות לקרן השתלמות לעובד בניין המועסק 6 ימים בשבוע חלה אם יש לעובד 900 ימי עבודה מדווחים (300 ימי עבודה בשנה), ולעובד בניין המועסק 5 ימים בשבוע אם יש לעובד 783 ימי עבודה מדווחים (261 ימי עבודה בשנה).

גובה ההפרשות לקרן השתלמות

גובה ההפרשות עבור מנהלי עבודה

 • גובה ההפרשות עבור מנהלי עבודה מחושב כאחוזים מתוך השכר הבסיסי כקבוע בצו ההרחבה.
  • 7.5% מהשכר - על חשבון המעסיק.
  • 2.5% מהשכר - על חשבון העובד (חלקו של העובד מנוכה משכרו).
דוגמה
 • שכרו הבסיסי של מנהל עבודה בענף הבנייה עומד על 10,000 ₪ לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 1,000 ₪ לפי החלוקה הבאה:
  • 750 ₪ (7.5% X‏ 10,000 ₪) הן מכיסו של המעסיק.
  • 250 ₪ (2.5% X‏ 10,000 ₪) ינוכו משכרו של העובד.

גובה ההפרשות עבור עובדי בניין המפעילים עגורן צריח (מנופאים)

 • גובה ההפרשות עבור עובדי בניין המפעילים עגורן צריח (מנופאים) מחושב כאחוזים מתוך שכר הבסיס של עובדים אלה והחל מיום 01.08.2017 עומד על האחוזים הבאים:
  • 5% מהשכר על חשבון המעסיק.
  • 2.5% מהשכר על חשבון העובד.

גובה ההפרשות עבור יתר עובדי הבניין

 • גובה ההפרשות עבור עובדי בניין ושיפוצים שאינם מנהלי עבודה, מחושב כאחוזים מתוך (השכר התעריפי לעובדי בניין או השכר הבסיסי לעובדי שיפוצים) בהתאמה, ומשתנה בהתאם לוותק של העובד בענף.
 • על פי הנחיות רשות ההגירה, הוותק נקבע לפי ימי עבודה בפועל (כולל ימי היעדרות בתשלום). לעובד בניין המועסק 6 ימים בשבוע שנת ותק מהווה 300 ימי עבודה מדווחים, ולעובד המועסק 5 ימים בשבוע שנת וותק מהווה 261 ימי עבודה מדווחים.
ותק העובד בענף הבנייה הפרשות על חשבון המעסיק הפרשות על חשבון העובד
3-6 שנות וותק בענף הבנייה 2.5% משכר הבסיס 1% משכר הבסיס
6 שנים ותק בענף הבנייה ואילך 5% משכר הבסיסי 2.5% משכר הבסיס
דוגמה
עובד בניין בעל ותק של 5 שנים בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 5 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 6,500 ₪ לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 227 ₪ לפי החלוקה הבאה:
  • 162 ₪ (2.5% X‏ 7,000 ₪) - הפרשות על חשבון המעסיק.
  • 65 ₪ (1% X‏ 7,000 ₪) ינוכו משכר העובד.
דוגמה
עובד בניין בעל 8 שנות ותק בענף הבנייה
 • שכרו הבסיסי של עובד בענף הבנייה בעל 8 שנות וותק בענף הבנייה עומד על 7,500 ₪ לחודש.
 • על המעסיק להעביר מדי חודש לקרן השתלמות 562.5 ₪ לפי החלוקה הבאה:
  • 375 ₪ (X 5%‏ 7,000 ₪) הפרשות על חשבון המעסיק.
  • 187.5 ₪ (2.5% X‏ 7,000 ₪) ינוכו משכר העובד.

תהליך מימוש הזכות

 • העובדים יציינו בפני המעסיק את זהות הקרן שאליה הם רוצים לבצע את ההפרשות, וימלאו את המסמכים הנדרשים על פי דרישת הקרן.
 • המעסיק ינכה את חלקם של העובדים מהשכר ויעביר את התשלומים לקרן ההשתלמות מדי חודש.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות (את חלקו של העובד ואת חלקו של המעסיק) במועד המוקדם מבין שני אלה:
  • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
  • 15 ימים מתום החודש שהמעסיק משלם עבורו את המשכורת לעובד
 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות לקרן השתלמות ולא העביר את הכספים לקרן ההשתלמות בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • במקביל להעברת התשלום לקרן ההשתלמות על המעסיק להעביר דיווח מקוון לחברה שמנהלת את קרן ההשתלמות.
 • כאשר מעסיק מפסיק להעביר תשלום עבור עובד מסוים, עליו לדווח לקרן ההשתלמות על סיבת ההפסקה. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • חשוב להדגיש: כדי לאפשר לעובדים ליהנות מהטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן השתלמות, על המעסיק להעביר את הסכומים הנדרשים במועדים שצוינו. אם שנת המס הסתיימה והמעסיק לא העביר כלל את הסכומים לקרן ההשתלמות עבור אותה שנה, הרי שאם יעביר אותם בדיעבד (לדוגמה יעביר בשנת 2024 את כל הסכומים של קרן השתלמות שהיה עליו להעביר ב-2023), הם עשויים להיחשב כהכנסה של העובד בשנת 2024 ואם יעברו את התקרה המותרת, העובד יחויב לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו באותו זמן.
טיפ
עובד שלא ימסור למעסיק פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות (ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא יהיה ניתן להפקיד עבורו רטרואקטיבית).
מעסיק רשאי להתקשר עם חברה שמנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדים שלא הודיעו לו באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את קרן ההשתלמות שלהם. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.

הפרת חובת המעסיק

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב כקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.

משיכת הכספים מקרן ההשתלמות

 • כדי למשוך את מלוא הסכום או חלקו מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות (לרוב ניתן להוריד את הטופס מאתר החברה).
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת זהות.
  • מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה, כרטיס אשראי, תדפיס מקורי של הבנק - בהתאם להנחיות החברה המנהלת).
  • עובדים שכירים עשויים להידרש להמציא מכתב מהמעסיק לגבי שחרור הכספים לטובת העובד (יש לברר זאת מול החברה המנהלת).
 • המשיכה תבוצע עד 4 ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה. שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש לא נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.

פטור ממס הכנסה

 • העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה של העובד), כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, וזאת עד תקרה מסוימת.
 • למידע נוסף ראו כאן.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות