חברי ועדת הבחירות המרכזית, וכן עובדי ועדת הבחירות המרכזית והאיזורית ומי שנותנים לה שירותים, רשאים בתנאים מסויימים, להצביע בכל קלפי באזור הקלפי שבה הם עובדים
אישור להצביע בקלפי שונה מזו שחבר הועדה או העובד רשום בה, יתקבל במקרים שבהם קיימות נסיבות הקשורות למילוי תפקידו של החבר או העובד ביום הבחירות, המונעות ממנו להצביע בקלפי באזור מגוריו
למידע נוסף, ראו בתדריך למזכיר ועדת קלפי, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת


חוק הבחירות לכנסת קובע כי חבר ועדת הבחירות המרכזית, וכן עובד של ועדת הבחירות המרכזית והאזורית, שבשל עבודתו ביום הבחירות אינו יכול להצביע בקלפי שבה הם רשום בפנקס הבוחרים, יקבל אישור מיוחד להצביע בקלפי הנמצאת באזור הקלפי שבה הוא עובד.

 • לחבר הוועדה או לעובד של הוועדה יינתן כתב מינוי ועל גביו יימצא אישור הצבעה חתום בידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, או יו"ר ועדת הבחירות האזורית.

מי זכאי?

 • זכאי להצביע בקלפי הנמצאת באיזור שבו הוא עובד מי שעונה על התנאים הבאים:
  1. הוא חבר ועדת הבחירות המרכזית או עובד או נותן שירותים של ועדת הבחירות המרכזית והאזורית.
  2. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי יש נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו שבגללן הוא לא יוכל להצביע בקלפי באזור מגוריו.
דוגמה
 • עובדי מטה של הוועדות, מאבטחים, אבות בית, סדרנים ומפקחי טוהר הבחירות יכולים לקבל אישור הצבעה באזור עבודתם.
 • הצבעה בקלפי שונה מזו שהם רשומים בה תתאפשר רק עם הצגה של אישור הצבעה החתום על-ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להצטייד מראש באישור מאת יו"ר ועדת הבחירות לצורך הצבעה בקלפי שאינה הקלפי שאליה הוא רשום. ייתכן שהאישור יופיע בתוך כתב המינוי.
 • בעת ההצבעה, להציג בפני ועדת הקלפי (שבה החליט אוו אדם להצביע) את אישור ההצבעה שחתום על-ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, או את כתב מינוי אם הוא כולל אישור הצבעה כזה.
 • יש להציג בפני ועדת הקלפי את אחת מתעודות הזיהוי הבאות:
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטיו של הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת), וכן תודבק עליה מדבקת הברקוד שנמצאת על גבי אישור ההצבעה או כתב המינוי.
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • יש לאפשר לכל חבר ועדת הבחירות המרכזית, עובד וועדת הבחירות המרכזית או האזורית או נותן שירותים, שמציג אישור הצבעה חתום על-ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, להצביע בקלפי.
 • מזכיר קלפי, ובתנאים מסויימים גם חברי ועדת קלפי, רשאים להצביע בקלפי שבה הם מוצבים. למידע נוסף ראו הצבעה לכנסת של מזכיר, חבר בוועדת קלפי או משקיף.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים