אדם עם לקות למידה או מוגבלות, עשוי להיות זכאי להתאמות במסגרת מבחני המיון לתפקיד בשירות המדינה
על המועמד לציין את זכאותו להתאמות, בצירוף מסמכים רלוונטיים, בעת הגשת המועמדות לתפקיד
פסיכולוג מטעם המכון שבו נערכים מבחני המיון, יבדוק את המסמכים ויקבע את ההתאמות המאושרות למועמד, ככל והוא זכאי להן
ניתן להגיש ערעור על החלטת המכון, מידע לאחר קבלת ההחלטה, באמצעות מרכז השירות האינטרנטי (צ'אט) שמפעילה נציבות שירות המדינה


כל אדם עם לקות למידה או מוגבלות, המגיש מועמדות לתפקיד בשירות המדינה, עשוי להיות זכאי להתאמות במסגרת מבחני המיון, במטרה לעקוף, במידת האפשר, את הלקות או המוגבלות.

 • ההתאמות נקבעות באופן אישי לכל מועמד, כאשר ההתאמות הנפוצות הן תוספת זמן, שימוש במילונית ושימוש במחשבון.

מי זכאי?

 • כל אדם עם לקות למידה או מוגבלות, הנדרש לעבור הליך מיון לתפקיד בשירות המדינה ושיש לו את אחד מהמסמכים הבאים (או שניהם):
  • אבחון פסיכו-דיאגנוסטי דידקטי מלא מגורם מוסמך.
  • אישור רפואי רלוונטי התומך בבקשה לקבלת התאמות.

תהליך מימוש הזכות

 • בשלב הגשת המועמדות לתפקיד בשירות המדינה באמצעות מערכת הגיוס המקוונת (אינטרנטית), על המועמד לסמן במקום המתאים את בקשתו לקבלת התאמות במבחני המיון.
 • לאחר הסימון במקום המתאים, על המועמד לצרף את המסמכים הסרוקים/מצולמים (האבחון או האישור הרפואי) בלשונית "נספחים" במערכת הגיוס.
 • לאחר שליחת המועמדות, פסיכולוג מטעם מכון המיון יבדוק את המסמכים והמועמד יקבל, באמצעות דוא"ל, את אחד מהמסמכים הבאים:
  • זימון להליך המיון עם פירוט ההתאמות המאושרות.
  • זימון להליך המיון עם החלטה כי המועמד אינו זכאי להתאמות.
  • בקשה להשלמת מסמכים- במקרה של צירוף מסמכים חלקיים, מסמכים לא ברורים או מסמכים הדורשים הבהרה- על המועמד להגישם בתוך 48 שעות מהיום שקיבל את ההודעה על כך בדוא"ל.

ערעור

 • מועמד רשאי להגיש ערר על החלטת המכון שלא להעניק את ההתאמות המבוקשות, כולן או חלקן.
 • את הערר יש להגיש באמצעות פנייה למרכז השירות האינטרנטי (צ'אט), ללא שיהוי ועד 48 שעות מרגע הוצאת מכתב הזימון ושליחתו למועמד בדוא"ל.
 • אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה יבחן את הפניה אל מול המסמכים שהוגשו בעת הגשת הבקשה ויקבע אם יש מקום לשנות את החלטת המכון ויעדכן את המועמד ואת מכון המיון בהחלטה.

חשוב לדעת

 • הליך מתן ההתאמות למועמד הינו הליך מורכב ורגיש ולכן, אי עמידה בנהלים ובזמנים עשויה להוביל לאי-קבלת ההתאמות במבחני המיון (לתפקיד הספציפי אליו הוגשה מועמדות).
 • הגשת המסמכים כשלעצמה, לא מחייבת את נציבות שירות המדינה להעניק את ההתאמות המבוקשות/המומלצות וכל מקרה נבחן לגופו.
 • אם מכון המיון לא נערך למתן ההתאמות שאושרו ופורטו במכתב הזימון, על המועמד להודיע על כך לבוחן/ת לפני ביצוע המיון.
 • מכוני המיון ונציבות שירות המדינה מחויבים על שמירת חיסיון המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המועמד לפי חוק הגנת הפרטיות והנחיות רשם מאגרי המידע.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים