לילד ששולב במשפחת אומנה או בתהליך לקראת שילוב באומנה, יש זכויות ייחודיות
במקרה של הפרת הזכויות, הילד זכאי להגיש תלונה באופן עצמאי, בחופשיות וללא חשש מפגיעה עקב הגשת התלונה
אדם שמפר את זכויות הילד או מונע ממנו לממש אותן, עלול להיות מואשם בעבירות שעונש מאסר בצידן


כל ילד שנמצא במשפחת אומנה או בתהליך לקראת שילובו במשפחת אומנה זכאי, בנוסף לזכויות שמגיעות לכל ילד בישראל, לזכויות ייחודיות.

מי זכאי?

 • כל מי שנמצא במשפחת אומנה או בתהליך לקראת שילובו במשפחת אומנה ו:
  • טרם מלאו לו 18 שנים.
  • טרם מלאו לו 20 שנים והוא לומד במוסד חינוכי בתוכנית לימודים של 20 שעות שבועיות לפחות (כגון מוסדות להשכלה גבוהה, מוסד על תיכוני להכשרה מקצועית/טכנית, דתית או תורנית, ישיבת הסדר, מכינות וכו').
  • טרם מלאו לו 21 שנים והוא אדם עם מוגבלות.
  • טרם מלאו לו 21 שנים והוא נמצא באומנה לאחר אשפוז או כתחליף לאשפוז או זקוק לטיפול תרופתי מיוחד או מעקב רפואי מיוחד.

הזכויות לפי החוק

 • טבלה זו כוללת סקירה קצרה של הזכויות המופיעות בחוק אומנה לילדים:
הזכות הסבר
הזכות להתפתחות אישית
 • זכותו של ילד לחיות בתנאים ובסביבה שיאפשרו לו התפתחות גופנית, נפשית, רגשית, שכלית וחברתית.
 • זכותו של ילד לממש את יכולותיו ואת הפוטנציאל שלו.
הזכות להגנה
 • זכותו של ילד להיות מוגן מפני כל צורה של ניצול ופגיעה (פיזית, נפשית או מינית), הזנחה והתעללות.
 • זכותו של ילד להיות מוגן מפני כל צורה של ענישה (גופנית, נפשית או משפילה) ומפני טיפול אכזרי, בלתי אנושי או משפיל.
הזכות לקשר עם משפחתו
 • זכותו של ילד לדעת מי ההורים שלו, להכיר אותם ואת שאר בני משפחתו ולשמור איתם על קשר אישי.
הזכות ליציבות
 • זכותו של ילד שייעשה מאמץ רב כדי למנוע העברתו בין משפחת אומנה אחת לאחרת או למסגרת חוץ-ביתית אחרת.
זכות הילד להשתתפות בכל עניין שנוגע אליו
 • זכותו של ילד להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהשמיע את דבריו בחופשיות בכל עניין שקשור אליו ולאומנה.
 • זכותו של ילד שלרצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו יינתן משקל ראוי בקבלת החלטות בעניינו.
 • ככלל, על גורם מוסמך/מקצועי שמטפל בענייניו של ילד שנמצא באומנה או בתהליך קליטה לאומנה, לשמוע את הילד.
 • הגורם המוסמך רשאי להחליט שדברים שנאמרו על ידי הילד לגבי רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו לא ייחשפו (כולם או חלקם) אם החשיפה שלהם תגרום לפגיעה בילד.
 • הילד יכול להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו גם באמצעות אפוטרופוס לדין או עורך דין שמינה בית המשפט.
הזכות לרציפות ולזהות אישית
 • זכותו של ילד שמשפחת האומנה שבה ייקלט, תהיה תואמת לרקע האתני, הדתי, התרבותי והלשוני שלו.
 • זכותו של ילד שמשפחת האומנה שבה ייקלט, תשמור על הרציפות והיציבות של קשריו הרגשיים, חינוכו וזהותו האישית (שמו, שפתו, דתו ותרבותו).
הזכות לקבלת מידע
 • זכותו של ילד לקבל מידע על מצבו, צרכיו, הליכים שמתקיימים בעניינו, תוכניות שנוגעות אליו והחלטות שהתקבלו לגביו, בכל שלב.
 • זכותו של ילד לקבל מידע על משפחת האומנה שבה הוא ייקלט.
 • זכותו של ילד לקבל מידע על הדרכים להגיש תלונה ועל הזכויות שמגיעות לו.
 • כל המידע יימסר לילד על-ידי מנחה האומנה שימונה לו ובמקרים מיוחדים שמסירת המידע עלולה לגרום לפגיעה לילד, מנחה האומנה רשאי שלא למסור את המידע.
הזכות לפרטיות
 • זכותו של ילד שפרטיותו ומידע אישי שקשור אליו יישמרו.
הזכות לחינוך
 • זכותו של ילד, שבשלב בחירת משפחת האומנה עבורו, תילקח בחשבון זכותו לחינוך במסגרת החינוכית שמתאימה לצרכיו.
 • זכותו של ילד שלא להיות מופלה מעצם היותו במשפחת אומנה, לא על ידי המוסד החינוכי ולא על ידי הרשות המקומית שבה נמצא המוסד החינוכי.
הזכות לפנאי
 • זכותו של ילד לפנאי ולמנוחה ושתינתן לו האפשרות להשתתף במגוון פעילויות תרבות, ספורט ואומנות.
זכויות ילד עם מוגבלות
 • זכותו של ילד עם מוגבלות שנמצא במשפחת אומנה, שמשפחת האומנה תדאג למימוש זכויותיו בהתחשב במוגבלותו.
 • זכותו של ילד עם מוגבלות, שמשפחת האומנה בה ייקלט, תאפשר לו נגישות לשירותים שתואמים את מוגבלותו.
הזכות לשירותים ולהטבות
 • ילד במשפחת אומנה זכאי לכל הזכויות, השירותים וההטבות כמו כל ילד אחר שהוא תושב הרשות המקומית שבה מתגוררת משפחת האומנה.
 • זכויות, הטבות ושירותים כגון: שירותי בריאות, שיוך למוסד חינוכי, פעילויות העשרה, פנאי ונופש.
 • הזכויות, השירותים וההטבות של הילד מטעם הרשות המקומית שבה מתגוררת משפחת האומנה, הן בנוסף לאותן הזכויות, השירותים וההטבות מטעם הרשות המקומית שבה מתגוררים הוריו הביולוגיים, בזמן שהוא שוהה אצלם (אם מדובר ברשות מקומית אחרת).

חשוב לדעת

 • במקרה של הפרה או פגיעה בזכויות:
  • הילד רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות ילדים בנציבות פניות ילדים ונוער.
  • האדם שיפר את זכויות הילד או ימנע מהילד את מימושן, עלול להיות מואשם בעבירות שעונש מאסר בצידן.
  • ילד שמעוניין להגיש תלונה בגין הפרה של אחת הזכויות או בכל עניין אחר שנוגע לאומנה, יכול לעשות זאת בעצמו או באמצעות ידיד קרוב, אפוטרופוס או עורך-דין שמינה בית המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים