הקדמה:

עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה עד למכסת הימים המפורטת בהמשך
מי שנעדרו ימים שלמים מהעבודה לצורך טיפולי פוריות זכאים לתשלום דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום ההיעדרות השני והשלישי ו-100% מהשכר עבור היום הרביעי ואילך (אלא אם נקבע בהסכם העבודה שלהם תשלום מיום ההיעדרות הראשון)
החל מ-06.02.2019 ניתן להיעדר גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מתחילת ההיעדרות
בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד


עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, אם הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהעובדים הודיעו מראש למעסיק על ההיעדרות.

 • היעדרות עובדים בגין טיפולי פוריות היא על חשבון ימי מחלה שצבורים לזכותם ומזכים אותם בתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה (ללא תשלום ביום ההיעדרות הראשון, תשלום של 50% מהשכר ביום השני והשלישי, ותשלום שכר מלא ביום הרביעי ואילך) או לפי חוזה העבודה אם הוא קובע תנאים טובים יותר לעובד.
 • החל מה-06.02.2019 ניתן להיעדר גם שעות בודדות מתוך יום העבודה (עד ל-40 שעות בשנה למשרה מלאה), ובמקרה כזה ינוכה חלק יחסי מימי המחלה בהתאם למספר שעות ההיעדרות ביחס למספר שעות העבודה של יום עבודה מלא. היעדרות של שעות בודדות (במקום יום עבודה מלא) מזכה בתשלום דמי מחלה מרגע ההיעדרות הראשון.
 • בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד.
שימו לב
אם מדובר בעובדי מדינה או אם חל על העובד/ת הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

מי זכאי?

מספר ימי ההיעדרות המרביים בשל טיפולי פוריות

 • המספר המקסימלי של ימים שבהם עובדת רשאית להיעדר בגין טיפולי פוריות הוא:
  • למי שעובדת 5 ימים בשבוע - עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 16 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 64 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
  • למי שעובדת 6 ימים בשבוע - עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 20 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 80 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
 • עובד רשאי להיעדר 12 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה בגין טיפולי פוריות שהוא עובר.
 • עובדות מדינה: בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה, החל מ-01.08.2018 נוספו לעובדות בשירות המדינה 2 ימי היעדרות לכל סדרה טיפולית:
  • למי שעובדת 5 ימים בשבוע, הזכאות היא עד ל- 18 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 72 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
  • למי שעובדת 6 ימים בשבוע, הזכאות היא עד ל- 22 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 88 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.

היעדרות של מספר שעות במהלך יום העבודה

 • החל מ-06.02.2019 ניתן להיעדר גם מספר שעות בודדות במהלך יום העבודה על חשבון חלק מימי המחלה, ואין חובה לנצל את כל יום העבודה לצורך ההיעדרות. במקרה כזה ינוכה לעובד/ת רק חלק מיום המחלה בהתאם למספר השעות שנעדר/ה.
 • מי שעובד/ת משרה מלאה כנהוג במקום העבודה, זכאי/ת להיעדר מספר שעות במהלך יום העבודה לצורך טיפולי פוריות, עד למקסימום מצטבר של 40 שעות בשנה.
 • מי שעובד/ת משרה חלקית, זכאי/ת להיעדר מספר שעות מתוך עד 40 שעות בשנה, באופן יחסי לחלקיות המשרה.
  • שיעור חלקיות המשרה נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובד/ת ל-182 (שהוא מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה).
  • אם במקום העבודה תקן שעות העבודה החודשי למשרה מלאה נמוך מ-182, שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובד/ת, לתקן החודשי הקבוע במקום העבודה.
דוגמה
עובדת המועסקת 84 שעות בחודש
 • בעיקרון עובדת כזו נחשבת כמי שמועסקת בהיקף של 46% משרה, לפי החישוב: 46/182, ולכן לצורך היעדרות רק מחלק מיום העבודה (במקום ימי עבודה מלאים), היא תוכל לנצל עד 18.4 שעות, לפי החישוב: 46 אחוזי משרה X‏ 40 שעות היעדרות למשרה מלאה.
 • אם העובדת מועסקת במקום עבודה שבו משרה מלאה היא 168 שעות חודשיות, היא תיחשב כמי שמועסקת בחצי משרה (50%), לפי החישוב 84/168. במקרה כזה אם העובדת רוצה להיעדר רק בחלק מימי העבודה ולא ימי עבודה מלאים, היא תוכל לנצל עד 20 שעות, לפי החישוב: 50 אחוזי משרה X‏ 40 שעות היעדרות למשרה מלאה.
 • החוק אינו מתייחס לאופן חישוב שיעור חלקיות המשרה של עובד/ת שעתי/ת או יומי/ת, בהיקף שעות משתנה. במקרה זה מקובל לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד/ה העובד/ת ב-12 החודשים האחרונים, ואת התוצאה לחלק ב-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה). למידע נוסף ראו חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.

תשלום דמי מחלה עבור ההיעדרות בגין טיפולי פוריות

תשלום בהיעדרות של יום עבודה מלא

 • היעדרות של יום או ימים שלמים מהעבודה בהתאם לחוק לצורך טיפולי פוריות מזכה את העובד/ת בתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק:
  • עבור יום ההיעדרות הראשון - העובדים אינם זכאים לתשלום.
  • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי - העובדים זכאים לתשלום דמי מחלה בשווי של 50% מהשכר שהיו אמורים לקבל באותו יום אלמלא נעדרו מהעבודה.
  • עבור יום ההיעדרות הרביעי ואילך - העובדים זכאים לתשלום דמי מחלה בשווי שכר מלא.
 • למידע על אופן התשלום ראו דמי מחלה.

תשלום בהיעדרות של מספר שעות במהלך יום העבודה

 • היעדרות של מספר שעות במהלך יום עבודה (חלקי יום) לצורך טיפולי פוריות במסגרת מכסת השעות הקבועה בחוק והמפורטת למעלה, מזכה בתשלום מלא החל מהרגע הראשון, על אף שמדובר ביום מחלה ראשון.
  • התשלום עבור שעות ההיעדרות יחושב בהתאם ליחס שבין שעות ההיעדרות ובין תקן שעות העבודה היומי של העובד/ת.
 • את שעות ההיעדרות כאמור יש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים העומדים לרשות העובד/ת.
דוגמה
 • תקן שעות העבודה היומי של עובדת עומד על 8 שעות עבודה ביום.
 • העובדת נעדרה במהלך יום העבודה במשך 4 שעות בגלל טיפולי פוריות.
 • העובדת זכאית לתשלום דמי מחלה עבור חצי יום, לפי החישוב: 4/8.
 • יש לנכות 1/2 יום מחלה מימי המחלה הצוברים לזכותה של העובדת ולשלם לה דמי מחלה בשיעור של חצי יום עבודה. על החצי השני של יום העבודה, שבו כבר לא נעדרה, תקבל העובדת שכר גיל עבור חצי יום.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע מראש על ההיעדרות ולהציג למעסיק אישור מהרופא המטפל על כך שההיעדרות מהעבודה נחוצה לצורך הטיפול.
 • ההיעדרות תהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד/ת.
טיפ
אם העובדים נעדרו מהעבודה בשל טיפולי פוריות לאחר שכבר ניצלו את כל ימי המחלה שצברו, קיימות מספר אפשרויות:
 • המעסיקים רשאים (אך אינם חייבים) לשלם לעובדים המעוניינים בכך דמי מחלה על חשבון ימי המחלה שהעובדים יצברו בעתיד.
 • העובדים רשאים לבקש כי ההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • העובדים רשאים לבקש מהמעסיקים לצאת לחופשה ללא תשלום.

חשוב לדעת

 • בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא אם התקבל היתר מיוחד ממשרד העבודה. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות.
 • החוק לא מקנה לבני/בנות הזוג להיעדר מעבודתם לצורך ליווי בן/בת הזוג לטיפולים. עם זאת במקרים שבהם מי שעובר/ת את טיפולי הפוריות הפך/ה לתלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, רשאי/ת בן/בת הזוג לנצל עד 6 ימי מחלה לצורך טיפול בבן/בת הזוג. למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים