חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מקנה הגנה לתלמיד מפני פגיעה שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו ובפרטיות משפחתו וביתו, וכן מפני פגיעה בכבודו ובשמו הטוב
אסור לתלמיד להשפיל או לפגוע בחברו או בצוות החינוכי בביה"ס
המוסד החינוכי לא ימנע מתלמיד לממש את זכותו לכבוד ולפרטיות
פגיעה בפרטיות התלמיד עשויה לאפשר הגשת תביעה לפיצוי

זכות התלמיד שיכבדו אותו וישמרו על פרטיותו, בבית הספר ומחוצה לו. לאף אדם אין את הרשות לפגוע בגופו או בכבודו של התלמיד, ובכלל זה גם לא לצוות המוסד החינוכי, למורים ולמנהל/ת.

מי זכאי?

 • כל תלמיד הלומד במערכת החינוך.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לכבוד ולפרטיות מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועל כל העוסקים בחינוך (מפקחים, מנהלי בית ספר, גננות ומורים) מוטלת החובה שלא לפגוע בזכות זו, בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.

זכות התלמיד לפרטיות

 • על המוסד החינוכי קיימת חובת סודיות לגבי ענייניו ופרטיו האישיים של התלמיד.
 • סעיף 12 לחוק זכויות התלמיד קובע כי "במוסד חינוך לא יימנע מתלמיד לממש את זכויותיו כאמור בחוק זה או בכל דין אחר."
 • סעיף 14 לחוק זכויות התלמיד מטיל חובת סודיות לגבי מידע אודות התלמיד: "מי שהגיע אליו מידע על תלמיד עקב מילוי תפקיד שהוטל עליו לפי חוק זה, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא לצורך ביצוע תפקידו." כלומר, כל אדם הקשור למערכת החינוך חייב לשמור בסוד כל מידע שהגיע אליו לגבי התלמיד, אלא אם כן נדרש הדבר לצורך ביצוע תפקידו.
 • על צוות המוסד החינוכי לדווח על מצבו הלימודי של התלמיד להוריו או לאפוטרופוסים שלו בלבד.
 • שמירה על פרטיות התלמיד באינטרנט:
  • האחריות להתנהלות אתר האינטרנט מוטלת על מנהל המוסד.
  • חובה על המוסד החינוכי לקבל את הסכמת ההורה/האפוטרופוס והתלמיד/ה לפרסום פרטיו באתר האינטרנט של המוסד באמצעות מכתב שיכלול את הפרטים הבאים:
   • הודעה על קיום אתר האינטרנט (וכתובת האתר) או על הכוונה להקים אתר אינטרנט.
   • הסבר מה הן מטרות האתר ופירוט תכניו והפעילויות שתיכללנה בו, וכי יש כוונה לשתף בהן את התלמידים.
   • התחייבות מפורשת כי לא ייחשפו באתר בית הספר כתובת המגורים ומספרי הטלפון של התלמיד.
   • התחייבות שלא ייחשף מידע רגיש הנוגע לצנעת אישיותם ולמצבם הכלכלי או ציונים והערכות לימודיות.
   • התחייבות להסיר לאלתר את פרטי התלמיד ולהפסיק את השתתפותו באתר במקרה שההורה/אפוטרופוס ידרוש זאת.
  • לדוגמת טופס קבלת הסכמה מהורה/אפוטרופוס וטופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באינטרנט לחץ כאן (נספח 5).
  • הפרטים שמותר לפרסם בהסכמת ההורה/האפוטרופוס והתלמידים בכתב:
   • שם התלמיד/ה עם כתובת הדוא"ל שלו/ה.
   • הקול של התלמיד/ה.
   • מידע אודות הישגים כלליים של התלמיד/ה.
   • פעילות אחרת באתר, כגון השתתפות בפורומים, פרסום חיבורים ודעות וכד'.
  • הפרטים האסורים בפרסום:
   • כתובת מגורי התלמיד/ה ומספר הטלפון שלו/ה.
   • מידע רגיש הנוגע לצנעת אישיותו/ה, משפחתו/ה ומצבו/ה הכלכלי.
   • מידע אודות ציונים והערכות לימודיות, למעט מידע מאובטח ומוגן המאפשר גישה של התלמידים בלבד לציוניהם.
  • כאשר מתנהלים באתר פורומי דיון, יש למנות לכל פורום מנהל שיהיה אחראי להסרת חומרי נאצה, חומרים מבישים וחומרים בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

זכות התלמיד לכבוד

 • זכות התלמיד שיפנו אליו בכבוד.
 • חובת התלמיד לפנות לכל אדם בנימוס.

למי ניתן לפנות כאשר הופרה הזכות של התלמיד?

חיפוש בחפצים האישיים של התלמיד

 • אסור לבצע חיפוש בחפציו האישיים של תלמיד, למשל: בתיק, בטלפון הסלולרי, במחשב בטבאלט ובמכשירים דיגיטליים אחרים.
 • אם יש חשד שנעשתה פגיעה בתלמיד באמצעות מכשיר דיגיטלי (למשל צילום תלמיד בלי ידיעתו או הפצת תמונה/סרט שלו בווטסאפ בלי הסכמתו), על צוות בית הספר לדווח למנהל בית הספר, ועליו לברר את הפרטים תוך שמירה על צנעת הפרט וזכויות התלמיד. אם הוחלט להגיש תלונה למשטרה, יש לפעול על פי הנחיותיה.

חשוב לדעת

 • צוות המוסד החינוכי צריך לוודא שלא נגרם נזק לתלמיד מהשתתפותו בפעילויות באתר האינטרנט של המוסד או מפרסום שמו או תמונתו.
 • רק לאחר קבלת כתב הסכמה מפורשת מההורים ומהתלמידים אפשר יהיה לצרפם לפעילות שניתנה הסכמה לגביה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים