אסיר עולם יוכל לצאת לחופשה במקרה שריצה רבע מתקופת המאסר שנקצבה ונותרו לו פחות מ-10 שנים עד להשלמת 2/3 מתקופת מאסרו
האסיר רשאי להגיש את טיעוניו בכתב וכן כל מסמך אחר לוועדת אסירי עולם הדנה בבקשתו לחופשה
נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר עולם שעונשו נקצב גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הדרושים להמלצה לחופשה
אסיר עולם שעונשו לא נקצב יהיה זכאי לחופשה במקרים חריגים בלבד


אסיר עולם שעונשו נקצב יוכל לצאת לחופשה במקרה שריצה רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו ונותרו לו פחות מ-10 שנים עד להשלמת 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו.

מי זכאי?

 • אסיר השפוט למאסר עולם שעונשו נקצב העומד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא ריצה לפחות רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו.
  2. משך זמן המאסר שנותר לו עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו אינו עולה על 10 שנים.
דוגמה
 • אסיר שנשפט למאסר עולם ועונשו נקצב ל-30 שנים.
 • על-אף שרבע מתקופת המאסר שנקצבה לו היא 7.5 שנים, האסיר לא יהיה זכאי לצאת לחופשה אלא רק לאחר שחלפו 10 שנים מיום שהתחיל לרצות את עונשו.
 • זאת, משום שלאחר 10 שנים יישארו לו פחות מ-10 שנים נוספות לסיום 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו.
 • נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר עולם שעונשו נקצב גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הרגילים הדרושים להמלצה לחופשה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה

 • יש להגיש בקשה לנציב שב"ס (שירות בתי הסוהר) בצירוף הפרטים והמסמכים הבאים:
  1. פרטי מאסר, כולל תאריך סיום רבע/מחצית מתקופת המאסר ויתרת המאסר שנותרה לריצוי.
  2. המלצת מפקד המחוז.
  3. חוות דעת אמ"ן/קמב"ס (קצין מודיעין בתי הסוהר). חוות דעת זו תתייחס גם לתנאים שייקבעו לצורך הבטחת חזרתו של האסיר לבית הסוהר בתום החופשה ואישור משטרת ישראל לעניין דרכי הפיקוח על מילוי התנאים האמורים.
  4. הודעת אמ"ן/קמב"ס כי האסיר יוכלל ברשימת ביקורת הגבולות.
  5. המלצת ועדת אסירי עולם.
  6. עמדת היועץ המשפטי של שב"ס.

הגשת חוות דעת של והתייחסויות של גורמי שב"ס

 • ועדת אסירי עולם היא הגוף המוסמך להמליץ על חופשה לאסירי עולם.
 • הוועדה תדון בבקשה לחופשה לאחר שיוגשו לפניה המסמכים הבאים:
  1. חוות דעת של הוועדה הממליצה על חופשה ראשונה.
  2. התייחסות של מפקד המחוז.
  3. דו"ח אבחון פסיכולוגי שנערך לאסיר לפי הצורך.
  4. חוות דעת מרכז לבריאות הנפש (מב"ן) במקרים המתאימים.
  5. חוות דעת ועדת אלימות במשפחה (ועדת אלמ"ב) או הוועדה לגילוי עריות במקרים של אסירים השפוטים על עבירות מין או אלימות במשפחה.
  6. טענות האסיר בכתב וכל מסמך או חומר נוסף הנוגע לאסיר:
   • האסיר רשאי להעביר לוועדה את טענותיו בכתב וכן כל מסמך או חומר נוסף שנוגע לעניינו.
   • במסגרת המלצתה חייבת הוועדה להתייחס לטיעוניו של האסיר ולמסמכים שהגיש.
   • קצין האסירים של בית הסוהר חייב ליידע את האסיר על זכותו להגיש לוועדה את טענותיו ומסמכים או חומר אחר הנראים לאסיר כרלוונטיים.

אישור החופשה

 • שלוש חופשותיו הראשונות של אסיר עולם שעונשו נקצב, יותנו בשני התנאים הבאים:
  1. האסיר יצא לחופשה בחתימת בן משפחה. אם לא נמצא בן משפחה מתאים אז בחתימת ערב אחר שאושר מראש על-ידי אמ"ן/קמב"ס, אשר ילוו אותו מתחילת יציאתו לחופשה ועד חזרתו ממנה, וכן יתחייב להודיע על כל מקרה של חשש לבריחה או אי-מילוי תנאי.
  2. האסיר ישהה בכתובת שנקבעה לשהייתו בכל מהלך החופשה (מלבד מקרים שבהם נקבע חריג ע"י אמ"ן/רמב"ס).
 • בנוסף, ניתן להוסיף על שני התנאים הללו תנאים נוספים בהתאם לאסיר המסוים.

משך החופשות ותדירותן

 • 3 החופשות הראשונות יימשכו עד 24 שעות כל אחת ויהיו בתדירות של חופשה אחת לחודשיים.
 • 3 החופשות הבאות (חופשה רביעית עד שישית) יימשכו עד 48 שעות כל אחת ויהיו בתדירות של אחת לחודשיים.
 • החל מהחופשה השביעית האסיר ייצא לחופשות בהתאם לאגף שבו הוא מוחזק. לפרטים נוספים ראו חופשה לאסיר ("משך החופשה ותדירותה באגפים השונים").

חשוב לדעת

 • האסיר רשאי להעביר לוועדה את טענותיו בכתב וכן כל מסמך או חומר נוסף שנוגע לעניינו. במסגרת המלצתה הוועדה חייבת להתייחס לטיעוניו של האסיר ולמסמכים שהגיש.
 • ועדת אסירי עולם תשקול בין היתר את:
  • התנהגות האסיר בבית הסוהר.
  • מספר מאסרי העולם שעל האסיר לרצות.
  • מידת הסכנה הנשקפת לציבור במהלך חופשתו.
  • הסיכוי שהאסיר לא ישוב מהחופשה.
  • נימוקי ועדת השחרורים המיוחדת שהחליטה על קציבת עונשו.
  • נימוקי ההמלצה שהובאה בפני נשיא המדינה בעניין קציבת העונש.
  • חוות הדעת שהוצגו בפניה.
 • נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר עולם שעונשו נקצב גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הרגילים הדרושים להמלצה לחופשה.
 • חופשה לאסירים השפוטים למאסר עולם שעונשם לא נקצב תינתן רק בנסיבות חריגות או משיקולים הומניטריים ותאושר על-ידי נציב שירות בתי הסוהר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.