ועדת השחרורים המיוחדת רשאית להמליץ על קציבת עונש של אסיר עולם בתנאי שריצה לפחות 7 שנות מאסר
במקרה שעל האסיר נגזרו מספר עונשי מאסר עולם, הועדה רשאית להמליץ על קציבת עונשו בתנאי שריצה לפחות 15 שנות מאסר
במקרה שוועדת השחרורים המיוחדת סבורה שאין מקום להמליץ לפני הנשיא על הקלה בעונש, עליה לדון בעניינו של האסיר כל שנתיים
ועדת השחרורים המיוחדת רשאית, בכל עת, לבקשת נשיא המדינה או שר המשפטים, להמליץ בעניין הפעלת סמכות נשיא המדינה בנושא הקלות בעונש של אסיר עולם


אסיר עולם רשאי לפנות לועדת השחרורים המיוחדת ולבקש לקצוב את עונשו.

 • במקרה שוועדת השחרורים המיוחדת סבורה שאין מקום להמליץ לפני הנשיא על הקלה בעונש, עליה לשוב ולדון בעניינו של האסיר מדי שנתיים והיא רשאית לדון בעניין לפני שחלפו שנתיים אם יש נימוקים מיוחדים לכך.
 • ועדת השחרורים המיוחדת רשאית בכל עת על פי בקשת נשיא המדינה או שר המשפטים להמליץ בעניין הפעלת סמכות נשיא המדינה בנושא הקלות בעונש של אסיר עולם (חנינה, הקלה בעונש, המרת עונש המאסר וכו').

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אסיר המרצה עונש מאסר עולם אחד

 • ועדת השחרורים המיוחדת תמליץ לקצוב את עונשו של האסיר במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. חלפו לפחות שבע שנים מיום שהאסיר התחיל לרצות את עונשו.
  2. התקופה שתמליץ הוועדה לקצוב לא תהיה קצרה מ-30 שנים.

אסיר המרצה עונש של שני מאסרי עולם מצטברים או יותר

 • ועדת השחרורים המיוחדת תמליץ לקצוב את עונשו של האסיר במקרה שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. חלפו לפחות חמש עשרה שנים מיום שהאסיר התחיל לרצות את עונשו.
  2. התקופה שתמליץ הוועדה לקצוב לא תהיה קצרה מ-30 שנים. תקופת 30 השנים תימנה לפי המוקדם מבין המועדים הבאים:
   • היום שבו החל האסיר לשאת את מאסרי העולם שנגזרו עליו בגזר דין אחד.
   • היום שבו נגזר על האסיר בבית המשפט בפעם הראשונה מאסר העולם האחרון מבין מאסרי העולם שנגזרו עליו.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • במקרים חריגים רשאית ועדת השחרורים המיוחדת לאפשר לאסיר לטעון את טענותיו לפניה, לשם גיבוש המלצתה.

שיקולי הוועדה

 • לשם גיבוש המלצתה לנשיא המדינה בשאלה האם לקצוב עונש מאסר עולם של אסיר ולאיזו תקופה, תשקול ועדת השחרורים המיוחדת שיקולים המתייחסים לטיב העבירה, לנסיבות ביצועה ולתוצאותיה, וכן לנסיבותיו האישיות של האסיר.
 • במקרה שנשיא המדינה קצב את עונשו של אסיר עולם, רשאי האסיר לבקש מוועדת השחרורים המיוחדת להמליץ לפני הנשיא להקל בעונש פעמים נוספות, ובלבד שתקופת המאסר שיהיה על האסיר לשאת אם תתקבל המלצת הועדה לא תפחת מ-30 שנים (במקרה כזה תכלול תקופת 30 השנים גם את התקופה שבה שהה האסיר במעצר בעקבות העבירה).

תנאי השחרור

 • אסיר ששוחרר ממאסר בעקבות החלטת נשיא המדינה ייחשב כמשוחרר על-תנאי, ושחרורו מותנה בכך שבמשך תקופת התנאי הוא לא יבצע עבירה שעונשה מעל שלושה חודשי מאסר.
 • תקופת התנאי:
  • אסיר עולם שעונשו נקצב בידי נשיא המדינה - יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אלמלא שוחרר.
  • אסיר עולם הנושא עונש מאסר עולם אחד בלבד ועונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה – יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל-40 שנים.
  • אסיר עולם הנושא עונשי מאסר עולם מצטברים ועונשו לא נקצב בידי נשיא המדינה - יתרת המאסר שהיה עליו לשאת אילו נקצב עונשו ל-50 שנים.
 • במקרה שהאסיר יעבור עבירה נוספת בתקופת התנאי, תבטל הוועדה את שחרורו ותחייבו לשאת מאסר שאורכו כאורך תקופת התנאי.
 • הוועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות, לקבל את אחת ההחלטות הבאות:
  • המשך השחרור -
   • המשך השחרור יכול להיות בהתאם לתנאים שכבר נקבעו על-ידי הוועדה כתנאים לשחרור האסיר או בהתאם לתנאים חדשים שתקבע.
   • המשך השחרור יהיה אפשרי רק אם לא הוטל על האסיר עונש מאסר בפועל בשל העבירה הנוספת שעבר בתקופת השחרור על תנאי.
  • להחזיר את האסיר לרצות תקופת מאסר הקצרה מתקופת התנאי - תקופת מאסר זו לא תהיה קצרה יותר ממחצית מתקופת התנאי.

ערעור

חשוב לדעת

 • במקרה של פניה מאת שר המשפטים או מאת נשיא המדינה, רשאית ועדת השחרורים המיוחדת להמליץ בענין הפעלת סמכות נשיא המדינה בנושא הקלות בעונש של אסיר עולם, בכל עת.
 • אם מצאה ועדת השחרורים המיוחדת שאסיר עולם שהורשע ברצח ראש הממשלה פעל ממניע פוליטי-אידאולוגי, ייחשב הדבר כאילו המליצה הועדה שלא לקצוב את עונשו של האסיר, וכאילו המליצה לנשיא שלא להפעיל את סמכותו להקל בעונש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.