תלונה על הטרדה מינית תוגש לידי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על-ידי הנפגע/ת או על-ידי כל אדם אחר מטעם הנפגע/ת
על המעסיקים לברר כל מקרה של הטרדה מינית שהגיע לידיעתם אף אם לא הוגשה תלונה
המעסיקים, האחראי, הצדדים והעדים המעורבים במקרה צריכים להימנע מפרסום פרטי התלונה והליך הבירור
המעסיקים מחויבים לקיים את הליכי הבירור גם במקרה שבו המתלוננים חזרו בהם מתלונתם, ובמקרה זה על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה


עובד/ת שחש/ה כי נפגע/ה מהטרדה מינית במקום העבודה יכול/ה להגיש תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת התלונה

 • תלונה על הטרדה מינית תוגש לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
 • את התלונה על ההטרדה המינית יכולים להגיש הנפגעים עצמם או כל אדם אחר מטעמם.
 • התלונה יכולה להיות מוגשת בכתב או בעל-פה.
 • אם הנילון/ה (מי שמתלוננים נגדו/ה) הוא/היא עובד/ת של קבלן כח אדם המועסק/ת אצל המעסיק - אפשר להגיש את התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המעסיק.
 • על המעסיק לברר כל מקרה של הטרדה מינית שהגיע לידיעתו אף אם לא הוגשה תלונה. מעסיק שלא מעביר מידע כזה אל האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה עובר על החוק, ועשוי להיות צפוי לקנס ואף לתביעת פיצויים מצד העובד/ת. (ראו פסק דין בסוגיה זו).
 • חובתו של המעסיק לבירור תלונות חלה גם לגבי תלונות של עובדים המועסקים על-ידי קבלן כוח אדם במקום העבודה.
 • במקרה שהתלונה מוגשת בעל-פה, על האחראי לרשום את תוכנה, להחתים את מגיש/ת התלונה על הרישום ולמסור למתלונן/ת העתק ממנו.
 • על האחראי ליידע את המתלוננים לגבי דרכי הטיפול בהטרדה מינית (זכויותיהם על-פי חוק, אופן הטיפול בתלונה במקום העבודה - משך הזמן הצפוי, כוונתו לזמן עדים והמסקנות וההמלצות שהוא עשוי להגיע אליהן בסיום ההליך, וכן על זכותם להגיש במקביל תלונה במשטרה ותביעה אזרחית).

בירור התלונה

 • חובות המעסיק בהליך בירור התלונה כולל תיעוד של הליך הבירור קיום בחינה יסודית על סמך כלל המידע וקבלת החלטה אופרטיבית מנומקת בכתב. למידע נוסף ראו את ע"ע (ארצי) 35999-10-21‏ .
 • האחראי יברר את התלונה על-ידי גביית עדויות מהנפגע/ת, הנילונ/ה (מי שהוגשה נגדו/ה התלונה) ועדים רלוונטיים אחרים, וכן יבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.
 • ישנם מקומות עבודה המבקשים להיעזר במכונת פוליגרף לצורך בירור אמינותן של עדויות שונות:
  • תוצאות בדיקת פוליגרף אינן קבילות כראיה בבית המשפט בהליך פלילי, ואילו בהליך אזרחי קבילותן כפופה להסכמה מפורשת של הצדדים לעניין.
  • מתלוננים או נילונים אינם חייבים להסכים להיבדק בבדיקה שכזו, אך סירובם מוביל לעתים למסקנות כנגדם (במקרה של דרישה להיחקר באמצעות פוליגרף, רצוי להתייעץ עם עו"ד).
 • בירור התלונה צריך להיעשות ביעילות, ללא דיחוי ותוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלוננים, הנילונים והעדים.
 • החוק אינו מגדיר מסגרת זמן קבועה ונוקשה להליך הבירור, אך מהקביעה כי הבירור יעשה "ללא דחוי" משתמע שיש לפעול באופן המהיר ביותר האפשרי לשם בירור התלונה. כל זאת בלי לפגוע בצורך לגבות עדות מכל העדים הרלוונטיים.
 • על המעסיק, האחראי, הצדדים והעדים להימנע מפרסום פרטי התלונה והליך הבירור ונהוג כי האחראי מזהיר את העדים כי לא יפרסמו את המידע.
 • המעסיקים מחויבים לקיים את הליכי הבירור שצוינו גם במקרה שבו המתלוננים חזרו בהם מתלונתם, ובמקרה זה על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
 • החוק אינו מתיר למעסיק להימנע מקיום הליכי הבירור גם במקרה שבו הוגשה תלונה למשטרה או תביעה אזרחית, אלא אם המעסיק קיבל צו מפורש בעניין.
 • במהלך בירור התלונה על המעסיק להגן על המתלונן/ת ועל העדים מפני התנכלות ומפני כל פגיעה במסגרת יחסי העבודה במיוחד אם תוביל לשיבוש הליכי הבירור. לשם כך על המעסיק לשקול את הרחקת הנילון/ה מהמתלונן/ת (לרבות באמצעות העברת הנילון/ה למחלקה אחרת, הוצאת הנילון/ה לחופשה ושלילת חלק מסמכויות הנילון/ה לתקופת הבירור).

תוצאות הבירור

 • בתום הליך הבירור כותב האחראי דו"ח הכולל סיכום בירור התלונה על-ידו והמלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה על-ידי המעסיק.
 • המעסיק המקבל את הדו"ח צריך להחליט אם הוא מקבל את המלצותיו של האחראי, ואם כן לפעול באחת מהאפשרויות הבאות:
  • לנקוט בפעולות כדי למנוע הטרדה מינית נוספת או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה. לשם כך רשאי המעסיק לתת הוראות לעובדים המעורבים במקרה, להורות על הרחקת הנילון/ה מהמתלונן/ת (לרבות באמצעות העברת הנילון/ה למחלקה אחרת או שלילת חלק מסמכויות הנילון/ה) או לנקוט בכל צעד אחר לשם כך.
  • לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת החל אצל המעסיק. לעניין זה כוללים תקנוני המשמעת אפשרות לפגוע בשכר העובד/ת לתקופה קצובה או לא קצובה, לפגוע בדרגת העובד/ת או במסלול הקידום של העובד/ת, לנזוף בעובד/ת ואף לפטרו/ה.
  • לא לנקוט בכל צעד.
 • על המעסיק לפעול בלא דיחוי לביצוע החלטתו וכן למסור הודעה מנומקת בכתב על ההחלטה למתלונן/ת, לנילון/ה ולאחראי למניעת הטרדה מינית.
 • החוק קובע כי המעסיק יאפשר למתלונן/ת ולנילון/ה לעיין בדו"ח שערך האחראי.
 • מרבית מקומות העבודה נוהגים למסור העתק הדו"ח ביחד עם ההחלטה.

ערעור

 • הגשת תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אינה חוסמת את האפשרות להגיש תלונה פלילית או תביעה אזרחית וההחלטה בסיום בירור התלונה במקום העבודה אינה מחייבת לגבי ההליכים האחרים.
 • הן המתלונן/ת והן הנילון/ה יכולים להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד מקום העבודה בשל הליכים שננקטו או שלא ננקטו על-ידי מקום העבודה בנוגע לתלונה על הטרדה מינית.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין