טיפול בתלונה על הטרדה מינית (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תלונה על הטרדה מינית תוגש לידי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על-ידי הנפגע בעצמו או על-ידי כל אדם אחר מטעמו
על המעביד לברר כל מקרה של הטרדה מינית אשר הגיע לידיעתו אף אם לא הוגשה תלונה
על המעביד, האחראי, הצדדים והעדים המעורבים במקרה להימנע מפרסום פרטי התלונה והליך הבירור
המעביד מחויב לקיים את הליכי הבירור גם במקרה בו המתלוננת חזרה בה מתלונתה, ובמקרה זה על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה

עובדת שחשה כי היא נפגעה מהטרדה מינית במקום העבודה יכולה להגיש תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

הגשת התלונה

 • את התלונה על הטרדה מינית יכולים להגיש, לידי האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הנפגעת בעצמה או כל אדם אחר מטעמה.
 • התלונה יכולה להיות מוגשת בכתב או בעל-פה.
 • על המעביד לברר כל מקרה של הטרדה מינית אשר הגיע לידיעתו אף אם לא הוגשה תלונה כאמור.
 • חובתו של המעביד לבירור תלונות כוללת גם תלונותיהם של עובדים המועסקים על-ידי קבלן כוח אדם במקום העבודה.
 • במקרה שהתלונה מוגשת בעל-פה, על האחראי לרשום את תוכנה להחתים את מגיש התלונה על הרישום ולמסור למתלוננת העתק ממנו.
 • על האחראי ליידע את המתלוננת לגבי דרכי הטיפול בהטרדה מינית (זכויותיה על-פי חוק, אופן הטיפול בתלונה במקום העבודה - משך הזמן הצפוי,כוונתו לזמן עדים כאלה או אחרים והמסקנות והמלצות שהוא עשוי להגיע עליהם בסיום ההליך, וכן על זכותה להגיש במקביל תלונה במשטרה ותביעה אזרחית).

בירור התלונה

 • האחראי יברר את התלונה על-ידי גביית עדויות מהנפגעת, הנילון (מי שנגדו הוגשה התלונה) ועדים רלוונטיים אחרים, וכן יבדוק כל מידע שהגיע אילו בעניין התלונה.
 • ישנם מקומות עבודה המבקשים להיעזר במכונת פוליגרף לשם בירור אמינותם של עדויות שונות:
  • תוצאות בדיקת פוליגרף אינן קבילות כראיה בבית המשפט בהליך פלילי, ואילו בהליך אזרחי קבילותן כפופה להסכמה מפורשת של הצדדים לעניין.
  • אין חובה למתלונן או לנילון להסכים להיבדק בבדיקה שכזו אך סירובם מוביל לפעמים למסקנות כנגדם (במקרה של דרישה להיחקר באמצעות פוליגרף, מומלץ להתייעץ עם עו"ד).
 • בירור התלונה צריך להיעשות ביעילות, ללא דיחוי ותוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון והעדים.
 • החוק אינו מגדיר מסגרת זמן קבועה ונוקשה להליך הבירור אך הקביעה כי הבירור יעשה "ללא דחוי" משמע שיש לפעול באופן המהיר ביותר האפשרי לשם בירור התלונה. כל זאת בלי לפגוע בצורך לגבות עדות מכל העדים הרלוונטיים.
 • על המעביד, האחראי, הצדדים והעדים להימנע מפרסום פרטי התלונה והליך הבירור ונהוג כי האחראי מזהיר את העדים כי לא יפרסמו את המידע.
 • המעביד מחויב לקיים את הליכי הבירור המפורטים מעלה גם במקרה בו המתלוננת חזרה בה מתלונתה, ובמקרה זה על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
 • החוק אינו מתיר למעביד להימנע מקיום הליכי הבירור גם במקרה בו הוגשה תלונה למשטרה או תביעה אזרחית אלא אם קיבל המעסיק צו מפורש בעניין.
 • במהלך בירור התלונה על המעביד להגן על המתלוננת ועל העדים מפני התנכלות ומפני כל פגיעה במסגרת יחסי העבודה במיוחד אם תוביל לשיבוש הליכי הבירור. לשם כך על המעביד לשקול הרחקת הנילון מהמתלוננת (לרבות באמצעות העברת הנילון למחלקה אחרת, הוצאת הנילון לחופשה, שלילת חלק מסמכויות הנילון לתקופת הבירור).

תוצאות הבירור

 • בתום הליך הבירור כותב האחראי דו"ח הכולל סיכום בירור התלונה על-ידו והמלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה על-ידי המעביד.
 • המעביד המקבל את הדו"ח צריך להחליט אם הוא מקבל את המלצותיו של האחראי, ואם כן לפעול באחת מהאפשרויות הבאות:
  • לנקוט בפעולות על מנת למנוע הטרדה מינית נוספת או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה. לשם כך רשאי המעביד לתת הוראות לעובדים המעורבים במקרה, להורות על הרחקת הנילון מהמתלוננת (לרבות באמצעות העברת הנילון למחלקה אחרת או שלילת חלק מסמכויותיו) או לנקוט בכל צעד אחר לשם כך.
  • לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת החל אצל המעביד. לעניין זה כוללים תקנוני המשמעת אפשרות לפגוע בשכור של העובד לתקופה קצובה או לא קצובה, לפגוע בדרגתו של העובד, במסלול קידומו, לנזוף בו ואף לפטרו.
  • לא לנקוט באף צעד.
 • על המעביד לפעול בלא דיחוי לביצוע החלטתו וכן למסור הודעה מנומקת בכתב על ההחלטה למתלוננת, לנילון ולאחראי למניעת הטרדה מינית.
 • החוק קובע כי המעביד יאפשר למתלוננת ולנילון לעיין בדו"ח שערך האחראי.
 • מרבית מקומות העבודה נוהגים למסור העתק הדו"ח ביחד עם ההחלטה.

ערעור

 • הגשת תלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה אינה חוסמת את האפשרות להגיש תלונה פלילית או תביעה אזרחית וההחלטה בסיום בירור התלונה במקום העבודה אינה מחייבת לגבי ההליכים האחרים.
 • הן המתלוננת והן הנילון יכולים לפנות לבית הדין לעבודה נגד מקום העבודה בשל הליכים שננקטו או שלא ננקטו על-ידי מקום העבודה בנוגע לתלונה על הטרדה מינית.

הגשת ערר בנציבות המדינה

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

פסקי דין