אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי
ייפוי כוח לטיפול רפואי אינו תקף עבור חולה הנוטה למות
למידע נוסף וטפסים בשפות אנגלית, ערבית ורוסית ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי
שימו לב
סרטון הסבר מטעם משרד המשפטים בנושא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח לטיפול רפואי מאפשר לאדם לבחור מראש מיופה כוח שיקבל החלטות רפואיות עבורו, במועד שבו לא יהיה מסוגל עוד לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

 • ייפוי כוח לטיפול רפואי יכול להיערך כייפוי כוח רפואי עצמאי, או במסגרת ייפוי כוח מתמשך שיתייחס הן לעניינים רפואיים והן לעניינים אחרים.
 • ערך זה עוסק בעריכת ייפוי כוח עצמאי לצרכים רפואיים בלבד.
 • שימו לב: ערך זה מתייחס לייפוי כוח שנערכים החל מיום 11.04.2017. ייפוי כוח שנערך לפני 11.04.2017 ונחתם כדין על גבי טופס ייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה, ממשיך להיות בתוקף עד למועד תפוגתו המקורי.

ייפוי כח לצרכים רפואיים בלבד

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שהוא בגיר (מעל גיל 18), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
 • בא הכוח צריך להיות אדם בגיר וכשיר משפטית שמייפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו וכושר שיפוטו.

עריכת ייפוי כוח רפואי

 • ייפוי הכוח ייערך בכתב על גבי טופס ד' לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות עבור מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח, לפי העניין.
 • ייפוי הכח ייחתם בפני עורך דין (גם אם אותו עורך דין לא עבר הכשרה מיוחדת לכך), רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.
 • גם מיופה הכוח צריך לחתום בפני אחד מבעלי המקצוע האלה כי הבין את משמעות של ייפוי הכוח ואת אחריותו לפיו.
 • בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי ייתן את אישורו בשני תנאים:
  1. הוא התרשם שהאדם הבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות.
  2. הוא התרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.
 • אלא אם נקבע אחרת בייפוי הכוח, ברירת המחדל היא כי ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם לגבי בדיקות וטיפולים פסיכיאטריים בקהילה ובבית חולים פסיכיאטרי.

עניינים שדורשים התייחסות מיוחדת בייפוי הכוח הרפואי

 • הפעולות הבאות דורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח הרפואי, ובלעדיו לא יוכל מיופה הכוח לבצען:
  • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית
  • מתן הסכמה לטיפול פסיכיאטרי
  • מתן הסכמה לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי
  • מתן הסכמה לשחרור מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.
 • חשוב: גם כאשר מיופה הכוח מוסמך מפורשות להחליט על ביצוע איזה מההליכים הנזכרים, הוא אינו רשאי לכפות אותם על הממנה לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף, אם הממנה מתנגד לכך בזמן אמת.
 • עם זאת, הממנה יכול לקבוע מראש בייפוי הכוח, כי למיופה הכוח כן תהיה סמכות לכפות עליו איזה מההליכים האמורים, גם בניגוד לרצונו.
  • לשם כך, יש לחתום את ייפוי הכוח גם בפני פסיכיאטר, באופן הבא:
   • על הפסיכיאטר להסביר לממנה את משמעות ההסכמה ואת תוצאותיה בעניין אפשרות כפיית ההליכים בניגוד לרצונו.
   • על הפסיכיאטר להתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
  • במקרה כזה, תהיה תקפה הסכמתו של מיופה הכוח לאשפוז של עד 48 שעות, או עד שהאדם מסוגל לתת הסכמה מדעת.

הפקדת ייפוי הכוח הרפואי

 • ניתן להפקיד את ייפוי הכוח הרפואי באחת משתי דרכים:
  • באזור האישי הממשלתי, לאחר הזדהות. יש להעלות מסמך סרוק של ייפוי הכוח המתמשך הרפואי.
  • במשרדי האפוטרופוס הכללית בהפקדה ידנית, לפי מקום מגוריו של האדם הממנה.
 • יש לשמור עותק מקורי אצל בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח וחתם עליו, ואצל האדם הממנה.
שימו לב
במקרה של ייפוי כוח רפואי שנערך בשנה האחרונה ונכנס לתוקף לפני שהופקד, על מיופי הכוח לבצע את ההפקדה באופן אישי במחוז הרלוונטי של האפוטרופוס הכללי, בצירוף הצהרה על כניסה לתוקף.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח רפואי

 • ייפוי כוח מתמשך רפואי נכנס לתוקף במועד שבו הממנה אינו מסוגל עוד לתת הסכמה מדעת, וכאשר מתקיימים יתר התנאים שהוגדרו בייפוי הכוח הרפואי לצורך כניסה לתוקף.
 • כאשר מתקיימים כל התנאים לכניסת ייפוי הכוח הרפואי לתוקף, על מיופה/מיופי הכוח לפעול באופן הבא:
  • ליידע את האנשים עמם מתגורר האדם על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף, וכן את כל מי שנקבע בייפוי הכוח הרפואי כי יש להודיע לו.
  • על כל אחד ממיופי הכוח להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף (למילוי ידני או למילוי בהקלדה), ולצרף חוות דעת מומחה על מצבו של הממנה ו/או מסמכים נוספים, בהתאם לקבוע בייפוי הכוח המתמשך הרפואי.
  • ההצהרות יוגשו באחת מהדרכים הבאות:
   1. באזור האישי הממשלתי, לאחר הזדהות חכמה של מיופי הכוח באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית. יש להעלות מסמך סרוק של ההצהרה על כניסה לתוקף
   2. בהתייצבות אישית של מיופי הכוח במחוז האפוטרופוס הכללי הרלוונטי, בהתאם למקום מגורי הממנה, בצירוף תעודות הזהות של כל מיופי הכוח וצילום תעודות הזהות של הממנה ומסמכים נלווים, כמפורט בטופס ההצהרה.

טיפול בהצהרה על כניסת ייפוי כוח רפואי לתוקף

 • האפוטרופוס הכללי ישלח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, למיופי הכוח ולממנה ולמיודעים בהתאם.
 • זמן הטיפול בבקשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך רפואי הינו 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים אצל האפוטרופוס הכללי.
 • מסמך ייפוי הכוח המתמשך הרפואי יוחתם בחותמת של האפוטרופוס הכללי, ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.
 • מיופי הכוח רשאים לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך הרפואי ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת דיגיטלית על ידי האפוטרופוס הכללי.

ביטול או פקיעה של ייפוי כוח לטיפול רפואי

 • ייפוי הכוח המתמשך הרפואי פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק (לדוגמה: פטירת הממנה או מיופי הכוח, בקשה של הממנה או על פי החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת).
 • הודעה על ביטול או פקיעה של ייפוי הכוח הרפואי תיעשה באופן הבא:
  • הודעת ביטול תוגש על ידי הממנה.
  • הודעה על פקיעה תוגש על ידי הממנה אם העילה מתקיימת לפני כניסת יפוי הכוח המתמשך הרפואי לתוקף, ועל ידי מיופי הכוח אם העילה מתקיימת לאחר הכניסה לתוקף.
  • אם הביטול נעשה בהתאם להחלטת ערכאה מוסמכת, עותק של ההחלטה.
  • ההודעה תכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופי הכוח, ואם מדובר בפקיעה - גם את עילת הפקיעה ואת מועד התקיימותה.
  • אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופי הכוח, עליהם להודיע על ההתפטרות בכתב לממנה או לקרוביו של הממנה (אם הממנה אינו מבין בדבר) ולהציג את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.
  • ההודעה תישלח לאפוטרופוס הכללי באחת מהדרכים הבאות:
   1. באזור האישי הממשלתי, לאחר הזדהות חכמה של מגישי ההודעה. יש להעלות מסמך סרוק של ההודעה.
   2. בהגשת ההודעה בהתייצבות אישית במחוז האפוטרופוס הכללי, בהתאם למקום מגוריו של הממנה.
 • משך זמן הטיפול בהודעות לביטול או לפקיעה של ייפוי כוח מתמשך רפואי הינו 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לכך אצל האפוטרופוס הכללי.

חשוב לדעת

 • רופא שמטפל בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית במטופל שלא מסוגל לתת הסכמה מדעת, אין לו אפוטרופוס, ואין לו מיופה כוח, רשאי ליזום מינוי של אדם מבני משפחת המטופל כמקבל החלטות זמני. למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות