הקדמה:

כאשר חייל מילואים מסכים להיקרא לשירות מילואים בניגוד להוראות קריאה לשירות מילואים, עליו לחתום על כתב הסכמה לחריגי קריאה (טופס 445)

כתב הסכמה לחריגי קריאה (טופס 445) מתייחס להסכמת חייל להיקרא לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה לשמ"פ, כלומר ב"חריגות קריאה", מסיבות שונות.

מילוי טופס כתב הסכמה לחריגי קריאה

  • בטופס כתב הסכמה לחריגי קריאה יש למלא את הפרטים הבאים (עם קבלת צו הקריאה):
    • פרטים אישיים.
    • תאריכי השמ"פ לגביהם ניתנת ההסכמה להיקרא בחריגה.
    • סוג החריגה וחתימה (במקביל לסוג החריגה).
  • את הטופס יש למסור למשרד הקישור לצורך אישור הגורם המוסמך.

ביטול כתב הסכמה

  • ביטול כתב הסכמה ייעשה בהודעה בכתב על גבי טופס כתב הסכמה לחריגי קריאה (בסעיף ביטול התנדבות לחריג קריאה).
  • את ביטול כתב ההסכמה יש למסור למפקד היחידה 30 יום לפחות לפני מועד תחילת שירות המילואים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים