כאשר נקבע שההלוואה תוחזר בתשלומים, יכול הבנק המלווה להגיש בקשה למימוש המשכנתא על דירת מגורים אך ורק על החוב שבפיגור ולא על מלוא סכום ההלוואה
במקרים חריגים המפורטים בערך זה ניתן להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא על מלוא סכום ההלוואה


 • כאשר נקבע שההלוואה תוחזר בתשלומים, ואחד התשלומים או יותר לא שולמו במועד, רשאי הבנק שהעניק את ההלוואה לחייב, ואשר לטובתו נרשמה המשכנתא, להגיש ללשכת הוצאה לפועל בקשה למימוש המשכנתא אך ורק על החוב שבפיגור ולא על מלוא סכום ההלוואה, למעט מקרים חריגים אשר יפורטו להלן.
 • את הבקשה למימוש המשכנתא ניתן יהיה להגיש רק כעבור ששה חודשים מהמועד שבו היה על התשלום להתבצע ורק אם במשך תקופה זו הוא עדיין לא שולם. להרחבה ראו הארכה של שישה חודשים לפירעון משכנתא.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה בסך 50,000 ₪. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ₪ מדי 1 בכל חודש.
 • החייב שילם במשך 12 חודשים (סה"כ 12,000 ₪).
 • בחודש ה-13, כאשר יתרת החוב של ההלוואה עמדה על 38,000 ₪ (+ריבית), לא שילם החייב את התשלום של אותו חודש.
 • במקרה כזה על הזוכה להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
 • כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ₪.
 • בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפירעון על מלוא יתרת ההלוואה (38,000 ₪) אלא רק על החוב שבפיגור (1,000 ₪).

במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של מלוא סכום ההלוואה

 • במקרים הבאים, ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון על מלוא סכום ההלוואה
 1. החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב;
 2. החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים (אנשים שהוא חייב להם חובות כלשהם) או שבכוונתו להונות אותם;
 3. בבעלותו של החייב או בבעלות משותפת שלו ושל בן משפחתו שגר איתו יש דירת מגורים נוספת (מלבד דירת המגורים הממושכנת);
 4. מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב;
 5. אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו (כולל ריבית הפיגורים) עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה ע"ס 100,000 ₪. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ₪ בכל חודש.
 • החייב שילם מדי חודש את ההחזר החודשי.
 • בשלב מסוים, כאשר יתרת ההלוואה שנותרה לו להחזיר, עמדה על 18,000 ₪, הוא הפסיק לשלם.
 • בפעם הראשונה שבה הוא לא שילם, החוב שבפיגור עמד על 1,000 ₪. בשלב זה לא ניתן לבקש ביצוע מיידי של מלוא ההלוואה, שכן החוב שבפיגור (1,000 ₪) מהווה פחות מ-10% מיתרת החוב (שעומדת על 18,000 ₪).
 • כעבור חודש נוסף שבו הוא לא שילם את ההחזר החודשי, הגיע החוב שבפיגור ל-2,000 ₪ (שני החודשים שבהם לא שילם), ועל אלה מתווספת גם ריבית פיגורים. כעת גובה החוב שבפיגור (2,000 ₪ + ריבית פיגורים) מהווה יותר מ-10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה (18,000 ₪), וניתן להגיש את מלוא יתרת חוב ההלוואה לביצוע מיידי.

מי זכאי?

 • חייב שעונה על כל התנאים הבאים:
 1. החייב נטל הלוואה ורשם משכנתא על דירת המגורים שלו לטובת הבנק המלווה;
 2. נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים;
 3. החייב לא שילם את אחד התשלומים או יותר;
 4. הוגשה נגדו בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם הבנק שמלווה או כל מי שלטובתו נרשמה המשכנתא הגיש בקשה למימוש מלוא סכום ההלוואה, יכול החייב להגיש ללשכת ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע שטר המשכנתא.

חשוב לדעת

 • אם נקבע בהסכם ההלוואה כי היא לא תוחזר בתשלומים, אלא נקבע מועד לפירעון מלוא ההלוואה, ניתן יהיה להגיש את הבקשה למימוש המשכנתא על מלוא סכום ההלוואה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים