הארכה של שישה חודשים לפירעון משכנתא (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מי שנטל משכנתא ולא שילם במועד את אחד התשלומים, זכאי לארכה של חצי שנה לפרעון אותו תשלום ולמניעת הליכי הוצאה לפועל
אסור לבנק המלווה להגיש בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל לפני שחלפו ששה חודשים ממועד היווצרות החוב, מלבד מקרים חריגים
חצי השנה נספרת החל ממועד התשלום הראשון שלא שולם, או מהמועד לפרעון החוב שהמשכנתא נרשמה לטובתו
למידע נוסף ראו סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 81ב1 לחוק ההוצאה לפועל נועד להקל את הנטל על רוכשי דירות, אשר משכנו את זכויותיהם בדירה ולא עמדו בפרעון המשכנתא.

 • הסעיף נותן ארכה לפרעון החוב שבפיגור, ומניעת נקיטתם של הליכי הוצאה לפועל, בתקופה של עד חצי שנה ממועד התשלום הראשון שלא שולם על ידי החייב, או מהמועד שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתא.

המועד שבו ניתן לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד נוטל המשכנתא

בדרך כלל: שישה חודשים לאחר המועד לפרעון

 • בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים לא ניתן להגיש באופן מיידי אלא יש להמתין שישה חודשים באופן הבא:
 • אם לא נקבע שהלוואה תוחזר בתשלומים אלא נקבע מועד לפרעון של מלוא ההלוואה, ומועד זה עבר וההלוואה לא הוחזרה במלואה, יש להגיש את הבקשה לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד הקבוע לפרעון מלוא ההלוואה.
 • אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, כאשר אחד מתשלומי המשכנתא לא שולם במועד על פי הסכם ההלוואה, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שישה חודשים ממועד זה ובתנאי שהתשלום לא שולם עדיין. במקרה כזה הבקשה תוגש לפרעון החוב שבפיגור בלבד ולא על מלוא סכום ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה בסך 50,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח מדי 1 בכל חודש.
 • החייב שילם במשך 12 חודשים (סה"כ 12,000 ש"ח).
 • בחודש ה-13, כאשר יתרת החוב של ההלוואה עמדה על 38,000 ש"ח (+ריבית), לא שילם החייב את התשלום של אותו חודש.
 • במקרה כזה על הזוכה להמתין שישה חודשים ממועד זה, לפני שיגיש בקשה למימוש משכנתא בהוצאה לפועל.
 • כעבור שישה חודשים הוא יוכל להגיש את הבקשה רק אם החייב לא שילם בינתיים את אותו תשלום בסך 1,000 ש"ח.
 • בכל מקרה הוא לא יוכל להגיש בקשה לפרעון על מלוא יתרת ההלוואה (38,000 ש"ח) אלא רק על החוב שבפיגור (1,000 ש"ח).

במקרים מיוחדים: ביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון

 • במקרים הבאים, ניתן להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא או המשכון ללא צורך בהמתנה של שישה חודשים:
 1. החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת מבלי להחזיר את החוב;
 2. החייב הונה את הזוכה או נושים אחרים (אנשים שהוא חייב להם חובות כלשהם) או שבכוונתו להונות אותם;
 3. בבעלותו של החייב או בבעלות משותפת שלו ושל בן משפחתו שגר איתו יש דירת מגורים נוספת (מלבד דירת המגורים הממושכנת);
 4. מונה כונס נכסים לדירת המגורים או ניתן צו כינוס על כלל הנכסים של החייב;
 5. אם נקבע בהסכם ההלוואה שהיא תוחזר בתשלומים, וגובה הסכומים שטרם נפרעו כולל ריבית הפיגורים עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה.
דוגמה
 • ניתנה הלוואה ע"ס 100,000 ש"ח. נקבע שהיא תוחזר בתשלומים חודשיים של 1,000 ש"ח בכל חודש.
 • החייב שילם מדי חודש את ההחזר החודשי.
 • בשלב מסוים, כאשר יתרת ההלוואה שנותרה לו להחזיר, עמדה על 18,000 ש"ח, הוא הפסיק לשלם.
 • בפעם הראשונה שבה הוא לא שילם, החוב שבפיגור עמד על 1,000 ש"ח. בשלב זה לא ניתן לבקש ביצוע מיידי, שכן החוב שבפיגור (1,000 ש"ח) מהווה פחות מ-10% מיתרת החוב (שעומדת על 18,000 ש"ח).
 • כעבור חודש נוסף שבו הוא לא שילם את ההחזר החודשי, הגיע החוב שבפיגור ל-2,000 ש"ח (שני החודשים שבהם לא שילם), ועל אלה מתווספת גם ריבית פיגורים. כעת גובה החוב שבפיגור (2,000 ש"ח + ריבית פיגורים) מהווה יותר מ-10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה (18,000 ש"ח), וניתן להגיש את מלוא יתרת חוב ההלוואה לביצוע מיידי.
 • במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לביצוע על מלוא חוב ההלוואה ולא רק על הסכום שבפיגור.
 • מי זכאי?

  • רוכשי דירות שמשכנו את זכויותיהם בדירה, ועונים על אחד משני התנאים הבאים:
  1. לא עמדו בפרעון המשכנתא ועוד לא עברו 6 חודשים ממועד התשלום הראשון שלא שולם על-ידם, או
  2. לא עברו 6 חודשים מהמועד שבו היה עליהם לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתא.

  תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • אם הבנק שמלווה או כל מי שלטובתו נרשמה המשכנתא הגיש בקשה למימוש המשכנתא לפני שעברו 6 חודשים, יכול החייב להגיש ללשכת ההוצאה לפועל התנגדות לביצוע שטר המשכנתא.
  הערת עריכה
  האם מגישים התנגדות? או אולי בקשה למחיקת הבקשה למימוש המשכנתא?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.03.2013, 16:43 (IST)

  חשוב לדעת

  • במידה והחוב לא הוסדר בתוך 6 חודשים, הבנק רשאי להתחיל בהליכי הוצאה לפועל.
  • בקשה להוצאה לפועל של משכנתא תוגש תחילה רק לביצוע החוב שבפיגור, ולא על מלוא סכום ההלוואה. למידע נוסף ראו מימוש משכנתא על החוב שבפיגור בלבד.

  מידע זה עשוי לעניין אותך

  פסקי דין

  ארגוני סיוע


  גורמי ממשל


  חקיקה ונהלים