רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם לדעתו הדבר יסייע לביצוע פסק הדין או השטר, שבגינם נפתח תיק ההוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל יכול להורות לכונס הנכסים לתת ערובה להבטחת אחריותו למילוי תפקידו
אם כונס נכסים לא מילא חובה מחובותיו ללא הצדקה וגרם לנזק כלשהו, הרשם יכול לחייב אותו לפצות בעבור הנזק או להורות על מימוש הערובה שהפקיד הכונס בעת מינויו

כונס נכסים הוא אדם שממונה על-ידי רשם ההוצאה לפועל, ותפקידו לשלוט ולנהל את אחד מנכסיו של החייב, וזאת במטרה לבצע את פסק הדין.

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם לדעתו יש צורך או תועלת בכך לצורך ביצוע פסק הדין או השטר, שבגינם נפתח תיק ההוצאה לפועל.
 • חוק ההוצאה לפועל מאפשר מינוי כונס נכסים לנכס אחד בלבד של החייב ולא לכלל נכסיו של החייב.
 • לפרטים בדבר הליך מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל ראו בקשה למינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל.

סמכויותיו של כונס הנכסים

 • כונס הנכסים יכול לעשות את כל הפעולות הבאות בנכס:
 • לנהל את הנכס.
 • למכור את הנכס
 • לממש אותו.
 • לעשות בו כל מה שיורה לו רשם הוצאה לפועל.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לכונס הנכסים מיוזמתו או לפי בקשת החייב או לפי בקשת הזוכה או לפי בקשת הכונס עצמו.

אחריותו של כונס הנכסים

 • רשם ההוצאה לפועל יכול לחייב את כונס נכסים לשלם פיצוי בעבור נזק שנגרם משום שלא מילא חובה מחובותיו, ללא הצדק סביר.
 • הרשם רשאי גם להורות על מימוש הערובה שהפקיד הכונס בעת מינויו.
דוגמה
כונס שמונה לרכב של החייב לא דאג שהרכב יימצא במקום שבו לא ניתן לקחת אותו, ובפועל נגנב הרכב. במקרה כזה ניתן לחייב את הכונס בתשלום שוויו של הרכב.
 • אחריותו של כונס הנכסים אינה מוגבלת רק לשווי הנכס שעליו הופקד, אלא לכל הנזק שגרם.
דוגמה
אם ברכב היו נכסים נוספים של החייב שעוקלו (למשל: תכשיטים, מכשירי חשמל וכו'), והרכב נגנב, ניתן לחייב את את הכונס בתשלום עבור שווים של כל הנכסים שנגנבו, למרות שהוא מונה ככונס נכסים לרכב בלבד.

זהותו של כונס הנכסים

 • כונס נכסים יכול להיות כל אדם, אולם בדרך כלל לא ימנה רשם ההוצאה לפועל את הזוכה להיות כונס נכסים, אלא אם כן יש לכך טעמים מיוחדים.

מינוי כונס הנכסים

הפקדת ערובה להבטחת אחריותו של הכונס למילוי תפקידו

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות לכונס הנכסים לתת ערובה להבטחת אחריותו למילוי תפקידו.
 • אם מונה הזוכה לשמש ככונס נכסים, הוא רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל כי הערובה תובטח על-ידי החוב בתיק. כלומר, שאם בעתיד יחליט הרשם על מימוש הערובה (למשל אם הרשם יחליט לחייב את הכונס בסכום כסף כלשהו), אז במקום מימוש ערובה יופחת גובה החוב שעומד לזכות הזוכה בתיק.

מסירת הודעה על מינוי כונס נכסים

 • הודעה על מינוי כונס נכסים תימסר לכונס הרשמי וכן לזוכה ולחייב.

רישום הערה על מינוי כונס הנכסים

 • כאשר הנכס, עליו ממונה כונס הנכסים, הוא נכס שמתנהל לגביו רישום רשמי על-פי החוק, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה לגוף שאחראי על הרישום, והערה על המינוי תירשם בפנקס הרשמי הרלוונטי.
דוגמה
אם מונה כונס נכסים לדירה של החייב, תישלח הודעה לרשם המקרקעין שירשום הערה בפנקסי המקרקעים הרלוונטיים.
דוגמה
אם מונה כונס נכסים לרכב של החייב, תישלח הודעה לרשות הרישוי, שתרשום הערה ברישומים הרלוונטיים.

סיום תפקידו של כונס הנכסים

 • כונס הנכסים רשאי להודיע לרשם ההוצאה לפועל על התפטרותו, אולם התפטרות זו תיכנס לתוקף רק לאחר אישור רשם ההוצאה לפועל.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לפטר כונס נכסים באחד משני המקרים הבאים:
 1. כונס הנכסים לא מילא את תפקידו כראוי.
 2. לדעת הרשם, אין עוד צורך בכינוס הנכסים.

שכרו של כונס הנכסים

 • כונס הנכסים רשאי לנכות את שכרו והוצאותיו מהכספים שבאחזקתו (הכספים עליהם הוא ממונה) אלא אם רשם הוצאה לפועל הורה לו שלא לעשות זאת.

אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים

 • לחייב אסור לעשות כל דבר שיכול להפריע לכונס הנכסים במילוי תפקידו.
 • החייב צריך למסור לכונס הנכסים לפי דרישתו כל מסמך או ידיעה שיש לו הקשורה לנכס שלגביו מונה כונס הנכסים.

שמירת זכויות החייב במקרה של מינוי כונס נכסים

 • מינוי כונס נכסים אינו יכול לפגוע בזכויות הבאות של החייב:
 1. נכסים שאינם ניתנים לעיקול (נכסים כאלה לא יעוקלו גם במקרה של מינוי כונס נכסים) - לפירוט נכסים אלה לחצו כאן;
 2. הגנת דירת מגורים (האיסור למכור דירת מגורים ללא פתרון דיור חלופי בהתאם להוראות החוק). להרחבה ראו:
 3. הגנת חייב חקלאי - הגנה המאפשרת לרשם ההוצאה לפועל להשאיר בידי חייב שהוא החקלאי שטחים חקלאיים הדרושים לו למחייתו ולא למכור אותם.

זכויות צד שלישי בנכס שמונה לו כונס נכסים

 • כאשר צד שלישי (צד ג') טוען שיש לו זכויות בנכס שמונה לו כונס נכסים, רשאי רשם הוצאה לפועל לתת לכונס הנכסים הוראות באשר למילוי תפקידו בהתחשב בזכות זו של הצד השלישי.
 • כמו כן רשאי רשם ההוצאה לפועל להשהות פעולות בנכס כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט לעניין זכותו.
דוגמה
אם צד שלישי טוען שהרכב שלגביו מונה כונס הנכסים, שייך לו ולא לחייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות לכונס הנכסים להשהות את הליכי מכירת הרכב כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט בהליך המתאים להכרזה על בעלותו ברכב.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים