הקדמה:

זוכה בהוצאה לפועל רשאי לברר, בתנאים מסוימים, אם מתנהל נגד החייב תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות)
זוכה שקיבל מידע על דבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, יוכל בתנאים מסוימים, לקבל גם מידע על גובה החוב
המידע עשוי לסייע לזוכה להחליט האם לנקוט הליכי גבייה מסוימים נגד החייב או להמשיך בהליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים
למידע נוסף ראו חוק ההוצאה לפועל -סעיפים 7(א1), 7ב3 ו-7ב4

טפסים

 • בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174) בעברית ובערבית
אזהרה
ניתן לממש זכות זו החל מיום 01.07.2018 (מועד כניסת תיקון החוק לתוקף)

זוכה בהוצאה לפועל, רשאי בתנאים מסוימים, לברר אם מתנהל נגד החייב תיק אחר בהוצאה לפועל ובו חוב מזונות (תיק מזונות). בתנאים מסוימים, הזוכה אף יוכל לקבל מידע על גובה החוב בתיק המזונות.

 • המידע עשוי להיות נחוץ לזוכה לשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים במסגרת התיק הנוכחי או המשך ניהול הליכי גבייה קיימים, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.

מי זכאי?

 • כל זוכה המבקש לקבל מידע על דבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב בלשכות ההוצאה לפועל ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. חלפו 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב בדרך של המצאה מלאה.
  2. חוב המזונות בתיק ההוצאה לפועל גבוה מסכום דמי המזונות עבור 3 חודשים לפי פסק דין למזונות שניתן נגד החייב או 15,000 ₪, לפי הסכום הנמוך.
  3. חובו של החייב לזוכה, גבוה מ-5,000 ₪.

תהליך מימוש הזכות

קבלת מידע בדבר קיומו של חוב מזונות

 • על הזוכה להגיש את הבקשה לקבלת מידע בדבר קיומו של תיק מזונות (חוב מזונות) נגד החייב באמצעות אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל.
 • במסגרת הבקשה, על הזוכה לציין את שמו, מספר הזהות שלו, מספר תיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב ואת מספר הרישיון של עורך הדין המייצג אותו (אם הוא מיוצג). בנוסף, על הזוכה לציין את מספר הזהות של החייב.
  • אם התקיימו תנאי הזכאות לקבלת המידע, יוצג לזוכה חיווי על דבר קיומו של חוב מזונות בתיק הוצאה לפועל אחר המתנהל נגד החייב.
  • אם לא התקיימו תנאי הזכאות לקבלת המידע או לא היה לחייב תיק מזונות, יוצג לזוכה חיווי שלא התקיימו התנאים.
  • החיווי יוצג באתר האינטרנט בלבד ולא יישלח אל הזוכה.
 • אם הזוכה מנהל תיק הוצאה לפועל נגד החייב במסלול המקוצר, רשאי רשם ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, למסור את המידע בנוגע לדבר קיומו של תיק המזונות, אם המידע נחוץ לזוכה לשם קבלת החלטה אם להמשיך לנהל את התיק הנוכחי נגד החייב במסלול המקוצר.

קבלת מידע על גובה חוב המזונות

 • בשלב ראשון, על הזוכה להחזיק בידו מידע בדבר קיומו של תיק מזונות המתנהל נגד החייב, כפי שמתואר בפסקה הקודמת.
 • לאחר מכן, על הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל, בקשת זוכה לקבלת מידע על גובה חוב מזונות (טופס 174), לצורך שקילת הכדאיות של נקיטת הליכי גבייה מסוימים בתיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב.
 • החייב רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל את תגובתו וטענותיו לבקשה, בכתב, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הבקשה.

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל יחליט האם למסור לזוכה מידע בדבר גובה חוב המזונות לאחר ש:
  • הביא בחשבון את הפגיעה בפרטיותו של החייב ואת האפשרות לפגיעה בפרטיותם של בני משפחתו.
  • השתכנע כי מידע בדבר קיומו של תיק מזונות אינו מספק וכי ישנו צורך מוצדק במידע בדבר גובה חוב המזונות כדי שהזוכה יוכל לשקול את הכדאיות שבנקיטת הליך מסוים נגד החייב.
  • התחשב בגובה החוב בתיק ההוצאה לפועל שמנהל הזוכה נגד החייב ובהוצאות הכרוכות בנקיטת ההליך.
 • אדם שנוקט הליכי הוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם על-ידי עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים