כאשר נפרע החוב ייסגר תיק ההוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על סגירת התיק אם במשך שנתיים לא ננקטו בו פעולות, גם אם החוב לא נפרע
חייב, שפרע את החוב או ביצע את המוטל עליו לפי פסק דין, רשאי לבקש לסגור את תיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו, אם התיק לא נסגר באופן אוטומטי
זוכה חייב להגיש בקשה לסגירת התיק אם החייב פרע את החוב ישירות דרכו ולא דרך לשכת ההוצאה לפועל
כאשר מדובר בתיק מזונות, התיק לא ייסגר גם לאחר תשלום החוב, כל זמן שמדובר במזונות שיש לשלם גם בעתיד
לפרטים נוספים ראו בקשה לסגירת תיק או הסרת חייב מתיק הוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
טפסים

כאשר מסתיים ביצוע פסק הדין או כאשר נפרע החוב, ייסגר תיק ההוצאה לפועל באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה מטעם אחת הצדדים.

 • במקרים אלה, וכן במקרים שהצדדים הגיעו להסכמה על סגירת התיק, רשאי החייב לבקש בעצמו מרשם ההוצאה לפועל להורות על סגירת התיק, וזאת אם התיק לא נסגר באופן אוטומטי מסיבה כלשהי.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לסגור את התיק גם במקרים של אי ביצוע פעולות בתיק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה רשאי להגיש בקשה לסגירת תיק בכל מקרה שבו פרע החייב את החוב שלא דרך לשכת ההוצאה לפועל.
 • חייב רשאי להגיש בקשה לסגירת התיק בכל אחד מהמקרים הבאים, בתנאי שהתיק לא נסגר ע"י לשכת ההוצאה לפועל:
  • החייב פרע את מלוא החוב בתיק
  • החייב ביצע את כל שנדרש לפי פסק הדין שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל
  • החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר ובית המשפט החליט לקבל את ההתנגדות (החלטה שמשמעותה היא שאין לבצע את השטר)
  • החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב, ובית המשפט החליט לקבל את ההתנגדות ולדון בה
  • החייב טען "פרעתי", וטענתו התקבלה
  • החייב והזוכה הגיעו להסכמה על סגירת התיק.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • יש להגיש בקשה לסגירת התיק בלשכת ההוצאה לפועל:
  • את הבקשה יש להגיש על-גבי טופס בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל (טופס 406) ולסמן ב-X את בקשה מס' 71 ("סגירת תיק").
  • בכל מקרה, סגירת התיק מתבצעת אוטומטית בחלוף חודש ממועד איפוס החוב בתיק.
  • יש לצרף לבקשה אסמכתאות המוכיחות את הסיבה לסגירת התיק, כגון הסכם בין החייב והזוכה על סגירת התיק, קבלה על התשלום וכיו"ב.
 • מועד הגשת הבקשה

  • זוכה חייב להגיש בקשה לסגירת התיק תוך שבעה ימים ממועד פירעון החוב.
  • חייב רשאי להגיש בקשה לסגירת תיק אם לאחר ביצוע המוטל עליו נוכח שהתיק עדיין פתוח.
  • כאשר מדובר במשכנתא על דירת מגורים, והחייב פרע את החוב לאחר מינוי כונס נכסים לדירה, רשאי החייב להגיש בקשה לסגירת התיק תוך שלושה חודשים ממועד פירעון החוב שבפיגור. למידע נוסף ראו פירעון חוב המשכנתא כשמונה כונס נכסים לדירה בהוצאה לפועל.

  שלבי ההליך

  סגירת תיק ביוזמת לשכת ההוצאה לפועל

  • סגירת תיק עקב פירעון החוב
   • כאשר פרע החייב את מלוא חובו או שנותרה בתיק יתרה של פחות מ-100 ₪, תישלח הודעה לזוכה על הכוונה לסגור את התיק, וכעבור 30 יום ייסגר התיק.
   • כאשר מדובר בתיק מזונות - ייסגר התיק רק אם נפרע מלוא החוב. אם נותרה יתרה כלשהי לתשלום (גם אם היא נמוכה מ-100 ₪), לא ייסגר התיק.
  • סגירת התיק עקב אי ביצוע פעולות
   • אם עברו שנתיים מיום שבוצע הליך כלשהו בתיק, ומאז לא בוצע בו כל הליך אחר, רשאי רשם הוצאה לפועל להודיע לזוכה כי עליו לתת טעם מדוע לא ייסגר התיק.
   • אם לא נתן הזוכה טעם כזה במשך 30 יום, ייסגר התיק.
   • למרות זאת בתיקי משכנתא או משכון לא ייסגר התיק גם אם לא בוצעה פעולה בתיק במשך שנתיים או יותר.

  סגירת התיק בעקבות בקשת הזוכה

  • אם הגיש הזוכה בקשה לסגירת התיק, ייסגר התיק.
  • לרשם ההוצאה לפועל אין שיקול דעת, והוא חייב להיעתר לבקשה.

  סגירת התיק על-פי בקשת החייב

  ערעור

  • על החלטה לסגור את התיק או לא לסגור את התיק ניתן לערער באופן הבא:

  אם החוב הוא בענייני משפחה

  אם החוב אינו בענייני משפחה

  • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף ההחלטה עצמה, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
  • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

  חשוב לדעת

  • זוכה חייב לדווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תשלום שהתקבל מידי החייב שלא דרך הלשכה, וזאת תוך שבעה ימים מהמועד שקיבל את התשלום. ההודעה תיעשה באמצעות מילוי טופס בקשה להקטנת קרן חוב (טופס 503) וסימון סעד מס' 102 ("הקטנת חוב").
  • כאשר מדובר בתיק מזונות, התיק לא ייסגר גם לאחר תשלום החוב, כל זמן שמדובר במזונות שיש לשלם גם בעתיד. עם זאת כאשר מדובר במקרה שבו מסיבות חוקיות אין צורך לשלם מזונות בעתיד, ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים