כאשר החוב הכספי של חייב אינו עולה על 25,000 ₪, הזוכה רשאי לבחור במסלול מקוצר לגביית החוב שאורך, ככלל, עד 8 חודשים
במסלול המקוצר ולצורך גביית החוב, ננקטים הליכים בודדים בלבד (פירוט בהמשך הדף)
בשונה מהמסלול הרגיל, ההליכים במסלול המקוצר ננקטים ומנוהלים ביוזמת רשם ההוצאה לפועל ללא מעורבות הזוכה
במסלול המקוצר לא ניתן לגבות חובות של מזונות או להגיש בקשות למימוש משכון או משכנתא
טפסים

תקציר

המסלול המקוצר הוא מסלול הפועל ברשות האכיפה והגבייה ומיועד למקרים בהם סכום החובות אינו עולה על 25,000 ₪.

 • הזוכה רשאי לבחור בניהול ההליך במסגרת המסלול המקוצר (המידע בדף זה) או במסגרת המסלול הרגיל, בהתאם לסוג החוב והיקפו.
 • במסגרת המסלול המקוצר, ההוצאה לפועל יוצרת קשר עם החייב כדי להגיע איתו להסדר תשלומים לפני נקיטת הליכי גבייה.
 • ייחודו של המסלול המקוצר, בא לידי ביטוי, בין היתר ב:
  • זמן הטיפול - ככלל, הסדרת החוב מרגע פתיחת התיק ועד סגירתו נמשכת 8 חודשים.
  • מעורבותו של הזוכה - כמעט ואינו מעורב (אלא אם נדרשת תגובתו לבקשות החייב) וניהול התיק נעשה ביוזמת ההוצאה לפועל (מסירת האזהרה לחייב, הגעה להסדר חוב, נקיטת הליכים, העברת כספים שהתקבלו לזוכה וסגירת התיק).
  • אגרה - אגרת פתיחת התיק מממנת את כל ההליכים הנדרשים לשם גביית החוב, גם אם מדובר בהוצאות שעולות על סכום האגרה ששולמה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • אם כל התנאים לניהול ופתיחת תיק במסלול המקוצר מתקיימים, לשכת ההוצאה לפועל תפתח את התיק.
 • לאחר פתיחת התיק, ההוצאה לפועל תפעל לאיתור החייב (באמצעות מידע שמסר הזוכה ובאמצעות מאגרי מידע) ותשלח לחייב אזהרה.
 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שהיה רשאי להגיש במסלול הרגיל, כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי" וכו'. במקרה כזה, יתקיים דיון בבקשת החייב כפי שנעשה במסלול הרגיל.
 • ביוזמת רשם ההוצאה לפועל, יינקטו הליכים לגביית החוב, בהתאם לסוג החייב (אדם פרטי, חברה, רשות מקומית וכו').
 • במסגרת המסלול המקוצר ולצורך גביית החוב, ניתן לנקוט הליכים אלו בלבד:
  • עיקול כספים של החייב וכספים שמגיעים לחייב מצד שלישי (חשבונות בנק, משכורת, חסכונות, קופות גמל, כרטיסי אשראי וכו').
  • עיקול רכב ותפיסת רכב (במקרים חריגים).
  • צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך שנה (במקרים חריגים).
שימו לב
בשונה מהמסלול הרגיל, לא ניתן לנקוט במסגרת המסלול המקוצר הליכים כגון: עיקול מקרקעין, הטלת הגבלות אישיות על החייב, כינוס נכסים, תפיסת נכס או צווי הבאה.

זמן הטיפול בתיק וסיום ההליכים במסלול המקוצר

 • ככלל, זמן הטיפול בתיק במסלול המקוצר הוא שמונה חודשים מהיום שבו התקבל אישור כי האזהרה נמסרה לחייב, אלא אם:
  • החייב הגיע להסדר חוב במסגרת המסלול המקוצר ומספר התשלומים חורג משמונת החודשים.
  • אם עוקלו כספים או נכסים שטרם מומשו, רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על הארכת התקופה.
  • ההליך מעוכב (מוקפא) משום שהחייב הגיש התנגדות לביצוע שטר או תובענה, או טען טענת "פרעתי" או ביטול פסק-דין בבית-המשפט או עומד בתשלומים לפי צו איחוד תיקים.
 • אם החוב לא נגבה (כולו או חלקו) בתקופת המסלול המקוצר (שמונה חודשים, אלא אם התקופה הוארכה במקרים שתוארו לעיל) לשכת ההוצאה לפועל תשלח לזוכה הודעה על כך.
 • על הזוכה להודיע ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 30 ימים אם ברצונו לסגור את התיק או להעביר אותו להמשך גבייה וטיפול במסלול הרגיל.
 • במקרה שלא תתקבל הודעה מצד הזוכה:
  • אם הזוכה הוא יחיד (אדם פרטי ולא תאגיד) או אם כל הזוכים בתיק הם יחידים התיק יועבר למסלול הרגיל.
  • אם הזוכה הוא תאגיד או אם חלק מהזוכים הם תאגידים- התיק ייסגר.
שימו לב
 • ישנם מקרים נוספים בהם תיק ייצא מהמסלול המקוצר:
  • אם נפתח לחייב תיק איחוד יזום.
  • אם רשם ההוצאה לפועל קבע כי אין תועלת בהמשך ניהול התיק במסלול המקוצר.

הגשת בקשה לגביית יתרת החוב לאחר סיום תקופת המסלול המקוצר

 • אם הסתיימה תקופת המסלול המקוצר והחוב לא נפרע במלואו, הזוכה רשאי להגיש בקשה לגביית ייתרת החוב באחת מהדרכים הבאות:
  • להגיש מייד בקשה לביצוע החוב במסלול הרגיל.
  • אם התיק נגנז, יש להמתין שנה מעת גניזתו ולהגיש בקשה לגביית יתרת החוב במסלול המקוצר (ניתן להגיש בקשה זו גם לפני שחלפה שנה, אך יש להצביע על טעמים מיוחדים לכך).

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים