הקדמה:

כאשר החוב הכספי של חייב אינו עולה על 25,000 ש"ח, הזוכה רשאי לבחור במסלול מקוצר לביצוע החוב
במסלול המקוצר ניתן לבצע אך ורק עיקול של כספי החייב (או כספים שמגיעים לו מצד שלישי) ועיקול רכבו של החייב
במסלול המקוצר רשם ההוצאה לפועל נוקט את הליכי העיקול ביוזמתו ללא צורך בבקשה של הזוכה
במסלול המקוצר לא ניתן לגבות חובות של מזונות, בקשות למימוש משכון או משכנתא ובקשות נגד חייב שניתן לגביו צו איחוד תיקים
למידע נוסף ראו באתר רשות האכיפה והגבייה

המסלול המקוצר הוא מסלול רשות שחל על חובות שאינם עולים על 25,000 ש"ח - הזוכה אינו חייב לנקוט אותו, והוא רשאי לבחור בין המסלול המקוצר למסלול הרגיל.

 • ייחודו של המסלול הקצר הוא בכך שהזוכה לא צריך לבצע שום פעולה לאחר פתיחת התיק ורשם ההוצאה לפועל נוקט את ההליכים הנדרשים ביוזמתו.
 • במסגרת המסלול המקוצר ניתן לנקוט שני הליכים בלבד:
 1. עיקול כספים של החייב וכספים שמגיעים לו מצד שלישי.
 2. עיקול רכבו של החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שלטובתו יש חוב כספי מהחייב, ומתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
 1. גובה החוב אינו עולה על 25,000 ש"ח.
 2. החוב אינו אחד מאלה:
 • אם נגד החייב ניתן צו איחוד תיקים, לא יוכל הזוכה לנקוט נגדו הליכים במסלול המקוצר.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולהגיש את הבקשה לביצוע החוב, בהתאם לסוג החוב.
 • למידע על אופן הגשת הבקשות והטפסים הרלוונטיים ראו:

שלבי ההליך

הליכים בתיק

 • לאחר הגשת הבקשה הזוכה לא צריך לנקוט שום פעולה ורשם ההוצאה לפועל ינקוט את ההליכים לגביית החוב ביוזמתו.
 • החייב רשאי להגיש כל בקשה שרשאי להגיש במסלול הרגיל (התנגדות לביצוע, טענת פרעתי וכיו"ב), ובמקרים כאלה יתקיים דיון בבקשות החייב ובטענותיו באותו אופן שהיו מתקיימים אילו היה מדובר במסלול הרגיל.

סיום הליכי הגבייה במסלול המקוצר

 • הזוכה רשאי בכל עת להעביר את ביצוע החוב למסלול הרגיל.
 • אם לא ביקש הזוכה להעביר את ביצוע החוב למסלול הרגיל, יסתיים ביצוע החוב במסלול המקוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. רשם ההוצאה לפועל החליט שאין תועלת בהמשך ההליכים.
 2. חלפו 8 חודשים מיום פתיחת התיק, אולם:
  • אם יש לחייב נכסים מעוקלים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות שביצוע החיוב במסלול המקוצר לא יסתיים כעבור 8 חודשים אלא במועד מאוחר יותר, אם נוכח שניתן לממש את הנכסים בשלב מאוחר יותר.
  • אם החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב או טען טענת "פרעתי", הליך הביצוע מעוכב עד לדיון בהתנגדות או בטענת ה"פרעתי". במקרה כזה ספירת 8 החודשים נעצרת ברגע הגשת ההתנגדות או טענת "פרעתי", ותתחדש שוב לאחר סיום הדיון בה ולאר שטענות החייב נדחו.
 • למרות זאת, אם החייב משלם את החוב בתשלומים שנקבעו לו, לא יופסק ביצוע החוב במסלול המקוצר כעבור 8 חודשים וגם לא כאשר קבע רשם ההוצאה לפועל שאין תועלת בהמשך ההליכים.

סיום המסלול המקוצר בטרם נפרע מלוא החוב

 • במקרה שהמסלול המקוצר הסתיים לפני שנגבה החוב, תימסר על כך הודעה לזוכה.
 • על הזוכה להודיע ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 30 ימים אם ברצונו לגנוז את התיק או להעביר אותו לגבייה במסלול הרגיל.
 • אם לא הודיע הזוכה על רצונו:
 1. אם הזוכה הוא יחיד (אדם ולא תאגיד) או אם כל הזוכים בתיק הם יחידים - התיק יועבר למסלול הרגיל.
 2. אם הזוכה הוא תאגיד או אם חלק מהזוכים הם תאגידים - התיק ייגנז.

הגשת בקשה לגביית יתרת החוב לאחר סיום ההליך המקוצר

 • אם הסתיים ביצוע החוב במסלול המקוצר לפני שהחוב נפרע במלואו, רשאי הזוכה להגיש בקשה לגביית יתרת החוב באחת מהדרכים הבאות:
 1. להגיש מייד בקשה לביצוע החוב במסלול הרגיל.
 2. להמתין שנה מיום גניזת התיק, ולהגיש בקשה לגביית יתרת החוב במסלול המקוצר (הזוכה יכול לבקש מהרשם להגיש בקשה זו גם מוקדם יותר אך עליו להצביע על טעמים מיוחדים לכך).

ערעור

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל