זוכה שניתן פסק דין לטובתו ולפיו החייב צריך לשלם לו סכום כסף כלשהו, יכול לפנות להוצאה לפועל ולהגיש בקשה לביצוע פסק הדין כדי לגבות את החוב
ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ
אם הסכום נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה יכול להגיש את הבקשה ב"מסלול המקוצר"
ההליך כרוך בתשלום אגרה

תקציר

זוכה יכול לפנות להוצאה לפועל ולפתוח הליך לגביית חוב לפי פסק דין שניתן לטובתו ולפיו החייב נדרש לשלם לו סכום כסף כלשהו.

 • אם יש יותר מחייב אחד או מזוכה אחד, יש לצרף לבקשה לביצוע פסק-הדין נספח עבור כל אחד מהחייבים/מהזוכים (מידע בהמשך).
אזהרה
שימו לב - המידע בערך זה אינו מתייחס לפסק דין בענייני מזונות
ערך זה עוסק בביצוע פסק דין כספי רגיל.
למידע על ביצוע פסקי דין בענייני מזונות ראו בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שניתן לטובתו פסק דין לפיו אדם או גוף כלשהו נדרשים לשלם לו סכום כסף.
שימו לב
 • אם סכום התשלום שנפסק בפסק-הדין נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה יכול לפעול לגבייתו באחת משתי דרכים:
  • המסלול "הרגיל" (המידע בדף זה).
  • המסלול "המקוצר" שמאפשר גבייה יעילה של החוב וסגירת התיק, ככלל, בתוך כ-8 חודשים.

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה לביצוע פסק דין כספי (טופס 206) ולצרף אליו את המסמכים הבאים:
  1. אחד מהמסמכים הבאים שמעידים על קיום החוב:
   • פסק דין מקורי או נאמן למקור שמופיעים בו מספרי הזהות של הצדדים.
   • מסמך מתוך תיק בית המשפט שמופיע בו מספר הזיהוי של הנתבעים. על המסמך להיות מאושר וחתום על ידי מזכירות בית המשפט או בחותמת ״נאמן למקור״ דיגיטלית.
  2. אחד מהמסמכים הבאים שמעידים על מספר חשבון בנק:
   • צילום שיק של הזוכה או של עורך הדין שלו.
   • אישור מהבנק על ניהול חשבון הזיכוי של הזוכה או של עורך הדין שלו.
   • צילום כרטיס אשראי של הזוכה (שימו לב: יש להשחיר את מספר הכרטיס והתוקף).
  3. ייפוי כוח בתוקף של 3 שנים (אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך-דין).
  4. אישור מסירת פסק הדין לחייב, במקרים נדרשים.
  5. אם בתיק יש יותר מחייב אחד או שמעוניינים להוסיף זוכים חדשים או גורם אחר לתיק קיים, יש לצרף נספח לבקשת הביצוע (טופס 600).
  6. אם בתיק יש יותר מזוכה אחד, יש לצרף הצהרה (טופס 9).
  7. אם פסק הדין ניתן עקב הלוואה, יש לצרף טופס נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה.
 • ההליך כרוך בתשלום אגרה לפי הפירוט שבאתר רשות האכיפה והגבייה (תחת הפסקה ״עלות השירות״).

הגשת הבקשה

מועד הגשת הבקשה

 • המועד להגשת הבקשה תלוי בהוראות פסק הדין עצמו ובנסיבות שבהן הוא ניתן:
  • אם בפסק הדין נקבע מועד לביצועו - הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק אחרי שחלף המועד שנקבע בפסק הדין.
  • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לביצוע:
   • אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב - הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק אחרי שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין.
   • אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב (למשל אם פסק הדין נשלח לצדדים בדואר) והזוכה או עורך דינו נדרש להמציא את פסק הדין לחייב, הזוכה יכול להגיש את הבקשה רק אחרי שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.
   • עם זאת, הזוכה יכול לבקש להגיש את הבקשה לפני שחלפו 30 ימים, אם קיים חשש שאי-פתיחת התיק (הגשת הבקשה) עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין. במקרה כזה על הזוכה להגיש בקשה בכתב ולצרף תצהיר שבו מפורטות העובדות שמוכיחות את טענותיו.
שימו לב
 • בחלק מלשכות ההוצאה לפועל הזוכה נדרש להוכיח שפסק הדין נמסר לחייב גם אם בית המשפט לא קבע זאת בפסק הדין וכן להוכיח שעברו 30 יום ממועד המסירה.
 • במקרה כזה יש לצרף לבקשה גם אישור מסירה או תצהיר שמעיד על נסיבות המצאת פסק הדין לידי החייב.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, ההוצאה לפועל תמציא (תשלח) לחייב אזהרה שכוללת את הפרטים הבאים:
 • הזוכה יכול לבקש להמציא לחייב את האזהרה בעצמו ובמקרה כזה עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • במהלך התקופה שמצויינת באזהרה החייב יכול לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או לטעון טענת "פרעתי", כלומר, שהסכום כבר שולם.
 • אם החייב מתכוון לערער על פסק הדין, הוא יכול להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט לעכב את ביצוע פסק הדין.
 • רק לאחר שעברה התקופה שבאזהרה והחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה לנקוט הליכי גבייה כמו: הטלת הגבלות על החייב, עיקולים וכו׳.
שימו לב
 • אם נגד החייב הוגשו כמה בקשות לביצוע פסק דין על ידי זוכים שונים, הזוכה שנקט הליכים שהובילו לקבלת הכספים (כמו הליכי מימוש עיקול) עשוי לקבל עדיפות בקבלתם.
 • בכל מקרה, הזוכה לא יקבל עדיפות מול זוכה שיש לו זכות קדימה מכוח חוקים אחרים (כמו חוב מובטח במשכנתא) או מול זוכה שקיים לזכותו חוב מזונות.
 • אם החייב נמצא באיחוד תיקים, הסכום שייזקף לטובת זוכה שנקט הליכים יהיה מוגבל לסכום ההוצאות שהוציא או למחצית מהסכום שהתקבל מההליך, לפי הסכום הגבוה מביניהם.

ערעור

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים