הקדמה:

זוכה שניתן לטובתו פסק דין, על-פיו החייב צריך לשלם לו סכום כסף כלשהו, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל
אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב, ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שחלף המועד לתשלום שנקבע בפסק הדין, ואם לא נקבע מועד כזה - בתוך 30 ימים ממתן פסק הדין
אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב והזוכה נדרש להמציא את פסק הדין לחייב, הוא יוכל להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב
אם הסכום שנפסק בפסק-הדין נמוך מ-25,000 ש"ח, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר
במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 60 ש"ח (נכון לשנת 2021)

זוכה שניתן לטובתו פסק דין, שעל-פיו החייב צריך לשלם לזוכה סכום כסף כלשהו, רשאי להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

 • אם יש יותר מחייב או זוכה אחד, יש לצרף לבקשה לביצוע פסק-הדין נספח עבור כל אחד מהחייבים/זוכים (מידע בהמשך).
אזהרה
שימו לב - המידע בערך זה אינו מתייחס לפסק דין בענייני מזונות
ערך זה עוסק בביצוע פסק דין כספי רגיל.
למידע על ביצוע פסקי דין בענייני מזונות ראו בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה שניתן לטובתו פסק דין נגד אדם או גוף אחר, המורה לאותו אדם או גוף לשלם סכום כסף כלשהו לזוכה.
שימו לב
 • אם סכום התשלום שנפסק במסגרת פסק-הדין נמוך מ-25,000 ש"ח, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באחת משתי דרכים:
  • באמצעות המסלול ה"רגיל" (המידע בדף זה).
  • באמצעות המסלול ה"מקוצר" המאפשר גבייה יעילה של החוב וסגירת התיק, ככלל, בתוך 8 חודשים.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לביצוע פסק דין על-גבי טופס בקשה לביצוע פסק דין (כספי בלבד) (טופס 206).
 • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ (לאיתור לשכות ההוצאה לפועל לחצו כאן).
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. העתק מאושר של פסק הדין (העתק חתום בחותמת מזכירות בית המשפט או בית הדין, בו הוא ניתן).
  2. ייפוי כוח לעורך הדין (רק אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך דין).
  3. פרטי חשבון הבנק של הזוכה או של עורך דינו (שאליו יועברו הכספים שייגבו במסגרת ההוצאה לפועל).
  4. יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
   • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
   • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
    • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד.
    • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות.
    • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כפי שרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות.
    • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
    • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 • אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב, ובית המשפט קבע כי על הזוכה להמציא את פסק הדין לידי החייב, יש לצרף אישור מסירה המעיד על המצאת פסק הדין לידי החייב.
טיפ
אם החייב סירב לקבל לידיו את פסק הדין או סירב לחתום על אישור המסירה, או במקרה שפסק הדין הודבק על דלת ביתו, ניתן להגיש תצהיר המעיד על נסיבות המצאת פסק הדין ועל הסיבה להיעדר חתימה של החייב על אישור המסירה.

מועד הגשת הבקשה

 • המועד שבו ניתן להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין הכספי תלוי בהוראות שניתנו בפסק הדין עצמו ובנסיבות שבהן הוא ניתן:
 • אם בפסק הדין נקבע מועד לביצוע התשלום - הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין.
 • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לתשלום -
 • אם פסק הדין ניתן בנוכחות החייב - הזוכה יכול להגיש את הבקשה לביצוע פסק הדין רק לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין.
 • אם פסק הדין ניתן שלא בנוכחות החייב (למשל אם פסק הדין לא הוקרא לצדדים בבית המשפט אלא נשלח אליהם בדואר), והזוכה או בא כוחו נדרש להמציא את פסק הדין לחייב, הזוכה יוכל להגיש את הבקשה רק לאחר שחלפו 30 ימים מהמועד שבו הומצא פסק הדין לחייב.
טיפ
בחלק מלשכות ההוצאה לפועל נדרש הזוכה להוכיח כי פסק הדין נמסר לחייב, אף אם בית המשפט לא קבע זאת בפסק הדין, ולהוכיח כי עברו 30 יום ממועד המסירה. במקרה כזה יש לצרף לבקשה גם אישור מסירה או תצהיר המעיד על נסיבות המצאת פסק הדין לידי החייב.
 • למרות זאת, הזוכה רשאי לבקש להגיש את הבקשה מוקדם יותר (לפני שחלפו 30 ימים), אם יש חשש שאי-פתיחת התיק עלול לסכל את ביצוע פסק הדין. לשם כך על הזוכה להגיש בקשה בכתב ולצרף לה תצהיר שבו הוא מפרט את העובדות המוכיחות את טענותיו.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב המכילה את הפרטים הבאים:
 • הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה בעצמו לחייב, ובמקרה שהוא מעוניין בכך עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או לטעון טענת "פרעתי".
 • אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין.
 • רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין על-ידי נקיטת הליכים כגון: הגבלות על החייב, עיקולים וכיו"ב.
שימו לב
 • במקרה שנגד אותו חייב הוגשו כמה בקשות לביצוע פסק דין בידי זוכים שונים, הזוכה שנקט בהליכים שהביאו לקבלת הכספים (כגון הליכי מימוש) עשוי לקבל עדיפות בקבלת הכספים.
 • בכל מקרה, הזוכה לא יקבל עדיפות מול זוכה שיש לו זכות קדימה מכוח דינים אחרים (כגון חוב מובטח במשכנתא) או מול זוכה שקיים לזכותו חוב מזונות בהוצאה לפועל.
 • אם החייב נמצא באיחוד תיקים, הסכום שייזקף רק לטובת הזוכה שנקט בהליכים יהיה מוגבל לסכום הוצאות שהוציא או למחצית מהסכום שהתקבל מההליך, לפי הגבוה.

ערעור

 • אדם שרואה עצמו כנפגע מהחלטה של לשכת ההוצאה לפועל בכל הקשור להגשת בקשה לביצוע פסק דין כספי יכול לערער או להגיש בקשת רשות ערעור בהתאם לחוק

חשוב לדעת

 • אם הסכום שנפסק בפסק-הדין נמוך מ-25,000 ש"ח, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר.
 • בקשה לביצוע פסק דין ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל. עם זאת רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין ולאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע את דברו.
 • אם הועבר ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת, יראו את הלשכה האחרונה כאילו הוגשה אליה הבקשה מלכתחילה. (למשל ערעורים או בקשות רשות לערער מוגשים/ות לבית המשפט שבתחום השיפוט של לשכה זו ולא לבית משפט שבתחום השיפוט של הלשכה המקורית).
 • זוכה רשאי לברר, לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.
 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

חקיקה ונהלים